R E K L A M AMIASTO SIEDLCE

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Diecezja siedlecka: List Pasterski na Adwent
2019-11-26 15:11:25 Artykuł czytany 453 razy


W niedzielę, 1 grudnia we wszystkich kościołach diecezji siedleckiej zostanie odczytany List Pasterski Biskupa Kazimierza Gurdy na Adwent.


Oto jego treść:

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Adwent (2019)
Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i nowy rok duszpasterski. Podobnie jak w latach poprzednich, Kościół w Polsce przygotował trzyletni program duszpasterski, który został poświęcony sakramentowi Eucharystii. Jego temat brzmi „Eucharystia daje życie” i nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II, który słusznie określił, że „Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KL 6). Ludzie wierzący w Chrystusa i należący do Jego Kościoła doświadczają prawdy o Eucharystii dającej życie, ilekroć uczestniczą w świętej liturgii i przyjmują Komunię świętą. To doświadczenie pozwala im umocnić się w wierze w Jezusa i przeżyć tajemnicę bliskości Boga, który ich uświęca. Bez uczestniczenia we Mszy świętej i bez przyjmowania Komunii świętej niemożliwy jest duchowy rozwój ucznia Jezusa, który osiąga swą pełnię w świętości.

W pierwszym roku trzyletniego programu duszpasterskiego jesteśmy zachęceni, by pogłębić prawdę zawartą w słowach, jakie słyszymy podczas każdej Mszy świętej, po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. Wyrażają one przekonanie Kościoła, że to, co się wydarzyło w czasie przeistoczenia, jest z jednej strony pojmowane tylko aktem wiary, a z drugiej strony stanowi wielkie misterium, niezgłębioną tajemnicę. Dzięki działaniu Ducha Świętego i słowom wypowiedzianym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a powtarzanym przez kapłana, chleb staje się Ciałem Chrystusa a wino Jego Krwią. Pod postaciami chleba i wina, w swym Ciele i Krwi, jest pośród nas obecny, na sposób sakramentalny, Boży Syn, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On pozostał pośród nas, abyśmy Go przyjmowali i abyśmy Go adorowali.

Z hasłem rozpoczynającego się dzisiaj roku duszpasterskiego, które brzmi: „Wielka tajemnica wiary” związane są słowa z Ewangelii według św. Jana „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Słowa te stanowią zachętę, abyśmy w ciągu tych najbliższych miesięcy dołożyli wszelkich starań w celu pogłębienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana obecnego w tajemnicy Eucharystii. Wiara w Boga obecnego pod postaciami chleba i wina stanowi dzisiaj, dla nas wierzących, najważniejsze wyzwanie. Tę wiarę mamy sobie przekazywać i w niej się umacniać, aby nie zatracić wrażliwości na obecność Boga w Eucharystii. Tę wiarę Kościół od początku swego istnienia, z pokolenia na pokolenie, zachowuje i przekazuje. Ta troska o przekaz wiary w tajemnicę Eucharystii, w szczególny sposób widoczna jest w zaangażowaniu wspólnot parafialnych i rodzin w przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej. To bowiem przygotowanie ma za zadanie wprowadzić ochrzczone dzieci w tę wielką tajemnicę naszej wiary.

Drodzy Bracia i Siostry. Pragnę zatrzymać się razem z wami nad tym zadaniem, jakie ma do spełnienia wspólnota Kościoła oraz wierzący i praktykujący rodzice. Chciałbym najpierw zaznaczyć, że decydującą rolę i odpowiedzialność za dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej mają rodzice, którzy są pierwszymi katechetami wprowadzającymi swe dzieci w życie wiarą w Jezusa Chrystusa. Nikt bowiem tego lepiej od nich nie uczyni. Dotychczas bywało, że rodzice zostawiali przygotowanie swoich dzieci do Pierwszej Komunii świętej księżom i katechetom, starając się jedynie wspomagać ich w tym zadaniu. Nie wydaje się, żeby to była właściwa droga. Kościół, szczególnie poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii, powinien pomóc rodzicom w tym procesie przygotowania, ale nie może wyręczać ich w wypełnieniu tego podstawowego zadania, którego podjęli się prosząc o udzielenie swojemu dziecku sakramentu chrztu świętego. Dlatego, kierując się wytycznymi zawartymi w II Synodzie Diecezji Siedleckiej, został opracowany przez Wydział Nauczania Katechetycznego naszej Kurii Diecezjalnej i zatwierdzony przeze mnie, trzyletni program przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej. Jest to program, którym zostały już objęte w tym roku dzieci uczęszczające do klasy pierwszej szkoły podstawowej, program, który bardziej niż dotąd, angażuje rodziców w przekaz wiary swoim dzieciom.

Celem tego pierwszego roku przygotowania dzieci do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa w Komunii świętej jest ukazanie dziecku świętości miejsca, jakim jest kościół nauczenie go właściwego zachowania się w tej przestrzeni oraz nauczenie modlitwy. Dlatego rola rodziców, będących dla dziecka największym autorytetem, ma polegać przede wszystkim na wprowadzeniu swojego dziecka w przestrzeń kościoła, w którym sprawowana jest Msza święta i w którym obecny jest Jezus pod postacią eucharystycznego Chleba w tabernakulum. To rodzice mają wyjaśnić dzieciom znaczenie gestów i postaw wykonywanych w tym świętym miejscu, począwszy od znaku krzyża uczynionego po zanurzeniu ręki w wodzie święconej przy wejściu do kościoła, poprzez wskazanie na obecność Jezusa w tabernakulum i odpowiedni gest adoracji wyrażający się w postawie klęczącej i modlitwie, zapoznanie – z pomocą księży i katechetów – z przestrzenią liturgiczną i wystrojem kościoła, aż po wspólne uczestnictwo we Mszy św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakże zatem ważne – na tym etapie rozwoju dziecka i jego przygotowania do Pierwszej Komunii świętej – jest świadectwo wiary rodziców, ich zachowania się i przeżywania spotkania z Bogiem na modlitwie w murach kościoła. Dlatego Drodzy Rodzice – w duchu odpowiedzialności za życie duchowe waszych dzieci – kształtując swoją wiarę i dając dobry przykład, ale także korzystając z pomocy księży, katechetów i przygotowanych dla was specjalnych materiałów edukacyjnych, wprowadzajcie wasze dzieci w „wielką tajemnicę wiary”, jaką jest Eucharystia.

Drodzy Bracia i Siostry. Jako wspólnota ludzi wierzących mamy wspierać rodziców dzieci pierwszokomunijnych w wypełnianiu ich zadania przekazu wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Mamy także pomagać sobie nawzajem, szczególnie we wspólnotach parafialnych, w trwaniu w wierze w Jezusa Chrystusa, w umacnianiu tej wiary i jej przekazywaniu. Czyńmy to przede wszystkim uczestnicząc w każdą niedzielę i święto w Eucharystii oraz angażując się w liturgię Mszy świętej. Zwróćmy uwagę na nasze postawy w czasie Mszy świętej, na nasz udział w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w śpiewie, w naszym uwielbieniu Boga. Przy tej okazji chciałbym także przypomnieć o właściwej postawie, jaka powinna towarzyszyć nam przy przyjmowaniu Chrystusa w Komunii świętej. Najczęściej w kościołach naszej diecezji, do przyjęcia Komunii świętej podchodzimy procesjonalnie. Przed przyjęciem Komunii świętej wyrażamy naszą cześć Bogu, którego przyjmujemy. Możemy to uczynić, jak wskazuje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, w dwojaki sposób: przez przyjęcie Komunii świętej klęcząc lub stojąc, mając złożone ręce. W drugim przypadku oddajemy cześć Jezusowi pod postacią Chleba przez wcześniejsze przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Obie te formy przystąpienia do Komunii świętej są praktykowane w naszej diecezji. Najważniejsze jest to, abyśmy przyjmowali Komunię święta ze czcią i należnym szacunkiem, pamiętając że pod postacią eucharystycznego Chleba przyjmujemy do serca Boga.

Drodzy Bracia i Siostry. Naszą wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wyrażamy także przez adorację. Cieszy coraz większa liczba wiernych adorujących Najświętszy Sakrament. Coraz więcej jest kościołów w naszej diecezji, w których jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, lub które są otwarte w ciągu dnia, aby wierni mogli wejść i pomodlić się przed Jezusem obecnym w tabernakulum. Za te duszpasterskie inicjatywy bardzo dziękuję wszystkim księżom. Jednocześnie, nosząc w swoim sercu pragnienie ożywienia i pogłębienia wiary wszystkich Diecezjan w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, proszę, aby w każdej parafii w tym najbliższym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii:

•    miało miejsce nabożeństwo czterdziestogodzinne, w czasie i w formie jaka będzie najwłaściwsza dla konkretnej parafii;

•    przeprowadzono w ramach Godziny Świętej w pierwszy czwartek miesiąca wspólną adorację, ze szczególną modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego;

•    wprowadzono w pierwszą niedzielę miesiąca praktykę głoszenia homilii
o tematyce eucharystycznej, a na zakończenie głównej Mszy św. aby miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, zakończone – o ile to będzie możliwe – z procesją eucharystyczną;

•    w programie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych wyznaczyć odpowiedni czas na wystawienie Najświętszego Sakramentu, aby wierni mieli możliwość indywidualnej adoracji.

Zachęcam duszpasterzy i was – drodzy Diecezjalnie – do włączenia się w realizację tych propozycji, z których przynajmniej część była praktykowana przez naszych przodków. Oni wprowadzili nas w swe przeżywanie wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii. My je podejmujemy także dlatego, że wypływają one z potrzeby naszego serca przepełnionego miłością do obecnego pośród nas Jezusa w sakramencie Eucharystii. Pragnę również już dziś zaprosić i zachęcić do udziału – w miarę możliwości – w 52 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który w przyszłym roku, we wrześniu, odbędzie się w Budapeszcie.

Bracia i Siostry. Nowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii świętej, jak i propozycje duszpasterskie dotyczące ożywienia kultu eucharystycznego, wypływają z wezwania, jakie słyszymy w Liście św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Rozumiejcie chwilę obecną…”. Jako wspólnota uczniów Jezusa, stanowiąca Kościół Siedlecki, jesteśmy wezwani do przyjrzenia się w duchu wiary sytuacji nas, ludzi wierzących w czasach, w których przyszło nam żyć. Dostrzegamy, jak bardzo dzisiaj przeciwnicy Boga i Kościoła, pragną narzucić nam laickie myślenie i laicki styl życia, styl życia „jakby Boga nie było”. To zrozumienie chwili obecnej, winno nam pomóc w znalezieniu i przyjęciu takich działań duszpasterskich, które nie tylko nie pozwolą na utratę naszej wiary w Jezusa Chrystusa, ale umocnią nas w trwaniu przy Nim w Jego Kościele. W modlitwie w czasie Mszy św. i przed Najświętszym Sakramentem prośmy o umocnienie naszej wiary, wiary naszych rodzin, prośmy o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a także zanośmy ufną modlitwę o nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji.

Na trud i radość umacniania oraz przekazywania wiary z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 1305/2019
Siedlce, dnia 26 listopada 2019 r.

wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Adam Białczak
tel. 500 187 558
a.bialczak@radiopodlasie.pl
|
|
|
Monika Jabłkowska
tel. 512 111 737
jablkowska.m@radiopodlasie.pl
|
|
|
Andrzej Ilczuk
tel. 502 173 757
andrzej.ilczuk@radiopodlasie.pl
|
|
|
Kamil Skorupski
tel. 504 838 118
skorupski@radiopodlasie.pl

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
NASI PARTNERZY
Mostostal Siedlce
foto

Ranking najlepszych tabletek na trądzik
2019-12-13 09:18:47 Kategoria:

Wybór odpowiednich tabletek na trądzik nie należy do łatwych spraw. Trądzik jest chorobą skóry, którą niestety nie jest wcale tak łatwo wyleczyć. Większość ludzi...

więcej »
foto

Biżuteria na prezent. Co kupić dla mamy, żony,...
2019-12-10 08:07:35 Kategoria:

Powszechnie uważa się, że biżuteria jest zawsze sprawdzonym i polecanym pomysłem na prezent dla kobiety. To prawda – pod warunkiem, że wiemy, jaki styl ona posiada, co...

więcej »
foto

Dlaczego lepiej wynajmować niż kupować mieszkanie?
2019-12-10 07:57:47 Kategoria:

Rynek nieruchomości stale się rozwija. Praktycznie na każdym kroku spotykamy nowe inwestycje. Rozbudowane osiedla z wysokimi blokami, pasmo domów szeregowych, biurowce itp....

więcej »

Siedlce

w lewoGrudzień 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.12

Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla Wszystkich

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.12

Powrót do Jedwabnego

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.12

Jan Filip Carossi. Rzymianin z urodzenia - Polak z wyboru

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.12 12:00

Dla kogo w tym roku Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza?

więcej »
2 3

MIASTO SIEDLCE, 03.12 10:00

„Organy Wagnera – odkrywanie tajemnic muzyki” – wykład dr Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy

więcej »
4 5 6

MIASTO SIEDLCE, 06.12

Zbliżają się Targi Rękodzieła Artystycznego w parku handlowym Arche

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12

Największe jasełka w Siedlcach już za niecały miesiąc

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12

Bo siła jest kobietą - Wystawa fotografii Agnieszki Król

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12 12:30

„Seniorze, czy wiesz co jesz?”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12 18:00

Wernisaż wystawy prac Katarzyny Wieczorek

więcej »
7

POWIAT SIEDLECKI, 07.12

Ciężarowcy WLKS-u jadą na mistrzostwa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.12

Wystawa gołębi pocztowych w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.12

Turniej tenisa stołowego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.12

Mecz koszykarek i mikołajkowe show

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.12 12:00

Konkurs gry na ligawkach „Adwentowe granie”

więcej »
8

POWIAT SIEDLECKI, 08.12

Będzie można pomóc młodym mieszkańcom gm. Kotuń

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Filmowe Mikołajki w NoveKino Siedlce

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Charytatywny Bieg Mikołajkowy z Dwójką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12 12:00

Koncert i odpust w katedrze siedleckiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.12 16:15

Oskar i Róża w Skórcu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12 17:00

Wirtuozi w muzyce mistrzów - koncert „Coraz bliżej święta”

więcej »

LUBARTÓW, 08.12 17:00

Drugi koncert z cyklu Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.12

Dni Otwarte promujące rodzicielstwo zastępcze

więcej »
10 11

MIASTO SIEDLCE, 11.12 11:00

„Michał Ogiński – Polonezy” – koncert z wykładem Tadeusza Trzaskalika

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.12 18:00

Czy raj istnieje? Opowieści z Tajlandii na VITOexTREAM

więcej »
12

MIASTO SIEDLCE, 12.12

Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie - „Dworskie fanfary i inne czary”

więcej »
13

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Kręgosłup to podstawa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Dzień Otwarty na UPH

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Kręgosłup to podstawa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Dla tych, których bolą plecy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12 18:00 - 15.12 10:00

Siedlce: Adwentowe Dni Skupienia dla dziewcząt

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Motowigilia 2019 w Siedlcach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 14.12

Suchożebry: Seminarium Mikołajkowe z Kamilem Bazelakiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

W sobotę grają siatkarze

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Dla tych, których bolą plecy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12 12:00

Koncert świąteczny w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12 18:00

Gitariada 2019

więcej »
15

POWIAT SIEDLECKI, 15.12

IX Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiśniewie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.12

Koncert Grupy Piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego Aleksandria

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.12 14:00

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pruszynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.12 20:00

Rekolekcje akademickie w Siedlcach

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.12 18:00

Wieczór poezji Danuty Waliszewskiej

więcej »
17

MIASTO SIEDLCE, 17.12

Zbliża się III edycja Turnieju Matematycznego Matemaxus

więcej »
18 19

MIASTO SIEDLCE, 19.12

Piosenki Osieckiej na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce!

więcej »
20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje