REGION

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

ZAMBET nie wybuduje aquaparku w Siedlcach!
2012-03-20 14:12:09 Artykuł czytany 3270 razy


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach- taką informację przekazali nam przedstawiciele przedsiębiorstwa. ZAMBET twierdzi, że wina leży po stronie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.


- 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała- twierdzą przedstawiciele ZAMBETU i dodają: Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego pojawiły się informacje, że ZAMBET próbował zastąpić przewidziane w projekcie budowy aquaparku materiały i urządzenia tańszymi zamiennikami, czemu sprzeciwiali się zarówno prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, jak i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Prezes ZAMBET SA Arkadiusz Dukalski utrzymuje jednak, że: „(…)nasza firma  nigdy nie próbowała zastąpić przewidzianych w projekcie urządzeń tańszymi "zamiennikami". Takiego sformułowania - nie występującego w specyfikacji technicznej - z nieznanych nam powodów używał natomiast publicznie przedstawiciel Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. W umowie zostały dokładnie opisane parametry urządzeń i technologie, których wykorzystanie jest obowiązkiem Wykonawcy aquaparku. Zgłaszane propozycje zawsze były zgodnymi ze specyfikacją urządzeniami, spełniającymi wszystkie kryteria, jakie zostały ustalone w umowie zawartej z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce. Dopiero po jej podpisaniu Agencja zaczęła forsować konkretne, preferowane przez nią firmy odmawiając jednocześnie przedstawienia merytorycznego uzasadnienia.”

PRZECZYTAJ: Zawrzało wokół budowy aquaparku w Siedlcach


 


OTO  INFORMACJA NADESŁANA DO NASZEJ REDAKCJI PRZEZ ZAMBET
Pułtusk, 19 marca 2012 r.


KOMUNIKAT PRASOWY

Dnia 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała.

Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów  i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień.

Jesteśmy zaskoczeni i mocno zaniepokojeni, że Inwestor nie dostarczył gwarancji zapłaty, choć jeszcze w piśmie z 8 lutego 2012 r. zapewniał nas o planowanych działaniach w celu jej uzyskania. Jak pokazuje doświadczenie, ustawowe 45 dni na ustanowienie gwarancji w zupełności wystarcza do zorganizowania wszelkich formalności. W innych inwestycjach realizowanych przez Zambet inwestorzy samorządowi nie mieli dotychczas żadnego problemu z terminowym udzielaniem takich gwarancji.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że spółka Zambet posiada zaplecze techniczne, niezbędne materiały oraz kadrę, pozwalające zrealizować budowę aquaparku w Siedlcach zgodnie z warunkami zawartego z Agencją kontraktu i przy uwzględnieniu specyfiki tej inwestycji. Niezbędna jest jednak ścisła i sprawna współpraca ze strony Agencji, która dotychczas także zawiodła, czego końcowym efektem było nieprzedstawienie przez Agencję zabezpieczenia zapłaty.

W ostatnim czasie doszło do sytuacji patowej, w której Agencja zablokowała dostarczenie na budowę materiałów strategicznych (takich jak niecka basenowa, centrale wentylacyjne, technologia wody basenowej). Agencja wielokrotnie dawała do zrozumienia, że urządzenia powinny pochodzić od „preferowanych dostawców” - konkretnych firm arbitralnie narzucanych przez Agencję, wbrew ustaleniom kontraktowym i przepisom prawa zamówień publicznych. Umowa i specyfikacja techniczna określają, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia, ale nie przesądzają, ani nie mogą przesądzać w żaden sposób, o wyborze producenta. Jednocześnie Agencja wywierała presję grożąc zerwaniem umowy, jeśli urządzenia dostarczą inne firmy niż wskazane przez Agencję.

W trosce o dobro obiektu i majątku zgromadzonego na budowie, Zambet rozpoczął już procedury mające na celu zabezpieczenie placu budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji. W toku prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prace budowlane zostały wstrzymane.


Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją  Aquaparku w Siedlcach


Inwestycja: Budowa Aquaparku w Siedlcach
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: BUD-INVENT Sp. z o.o.
Projektant: PRO-ARCH 2
Generalny Wykonawca: Zambet S.A.

2010


10 lutego - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.

20 maja - podpisano umowę na opracowanie projektu nowej pływalni, na projektanta obiektu wybrano inżyniera Jacka Niedźwiedzkiego z pracowni „Pro-Arch 2”.

2011

10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym początek budowy wyznaczono na 2 maja 2011, a zakończenie na 31 października 2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 marca 2011 r.

23 marca – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet inwestora wynosił 35 218 818,59 zł brutto. Jedyną ofertę na kwotę 46 632 237,21 zł brutto złożyło konsorcjum firm ABM Solid (Tarnów) oraz Rodex (Białystok). Tym samym unieważniono przetarg.

4 kwietnia - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała kolejne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym przewidziano 18 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 16 maja 2011. W ogłoszeniu zmieniono wymogi w stosunku do generalnych wykonawców. Do projektu wprowadzono element niecek stalowych.

16 maja – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet ARMS wynosił 35 218 818,60 zł. Oferty kształtowały się jak poniżej:


l.p. oferent cena brutto %
1. PPU Zambet, Pułtusk 34 985 716,10 zł 100,00
2. Unibep 40 487 948,13 zł 115,73
3. Warbud + Elektra 41 697 000,00 zł 119,18
4. Alstal 42 204 895,46 zł 120,63
5. Skanska 42 935 776,51 zł 122,72
6. ABM Solid + PPUH Rodex 44 068 447,72 zł 125,96
7. Polimex-Mostostal S.A. 44 870 700,80 zł 128,25
8. PBO Kartel, Jędrzejów 45 428 495,80 zł 129,85
9. Mostostal Warszawa 47 076 638,04 zł 134,56

6 lipca – podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. a Zambet S.A. na wykonanie Aquaparku w Siedlcach.

12 lipca – Zambet przejął teren inwestycji, ustalono termin realizacji na 7 stycznia 2013 r.

7 września – Zambet przedstawił propozycję harmonogramu zamiennego, bez zmian w planowanym terminie zakończenia robót.

5 października – biuro projektowe PRO-ARCH 2 dostarczyło wykonawcy częściowo poprawiony i uzupełniony projekt zbrojenia płyty dennej, którego wadliwość uniemożliwiała wykonywanie prac, powodując tym samym opóźnienia w realizacji.

Listopad, grudzień – wnioski, zgodne z zatwierdzonym wzorem o zastosowanie materiałów równoważnych (niecka, centrale wentylacyjne, izolacja).
2012

16 stycznia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce skierowała do spółki Zambet pismo wzywające m.in. do przedstawienia nowego harmonogramu robót uwzględniającego faktyczny stan zaawansowania robót, oraz przedstawienia umów lub promes zawartych z dostawcami strategicznych materiałów i urządzeń, w tym niecek basenowych ze stali nierdzewnej, urządzeń technologii wody basenowej.

31 stycznia – Zambet S.A. składa ponowną prośbę wraz z pełną dokumentacją o zaakceptowanie niecki basenowej na budowę Aquaparku w Siedlcach, informując inwestora, że proponowany przez Zambet wyrób firmy Akvahelp jest korzystniejszy niż produkt Berndorf, forsowany przez projektanta, a jego gwarancja dłuższa.

Jednocześnie Zambet przedkłada inwestorowi obszerny pakiet certyfikatów, badań, świadectw i innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry proponowanej przez Zambet niecki basenowej firmy Akvahelp oraz innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry produktu oraz niezbicie potwierdzających, że jest to dokładnie ten sam typ niecki basenowej, który produkuje firma Berndorf, preferowana przez inwestora. Należy przy tym zaznaczyć, że produkt firmy Berndorf forsowany przez inwestora, choć taki sam pod względem technicznym, jest o 1,5 mln zł droższy.

Zambet S.A. zapewnia, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Odpowiada także na pismo inwestora z 16 stycznia, spełniając wszystkie prośby inwestora oraz wzywając inwestora do sprawnej współpracy, która będzie warunkiem koniecznym do terminowego zakończenia realizacji Aquaparku w Siedlcach.

Spółka Zambet wnioskuje o ustanowienie przez inwestora w terminie 45 dni gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, tj. 29 311 140,25 PLN.

14 lutego - Spółka Zambet wysyła do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, w którym po raz kolejny tłumaczy, że proponowane przez Zambet strategiczne materiały i urządzenia rekomendowane do zakupu w ramach realizacji budowy Aquaparku w Siedlcach, nie są zamiennikami, jak twierdzi inwestor, a materiałami równoważnymi, spełniającymi wszystkie wymagania techniczne zawarte w umowie o roboty budowlane. W kilku przypadkach urządzenia proponowane przez Zambet są nie tylko równoważne, ale także bardziej korzystne, oferują niższe koszty eksploatacji oraz dłuższy okres gwarancyjny.

29 lutego – Spółka Zambet, mimo że umowa z dn. 6 lipca 2011 r. zawarta z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce nie nakłada na wykonawcę takiego obowiązku, przedkłada dokumenty potwierdzające, że strategiczne materiały i urządzenia zostaną dostarczone w terminie niezagrażającym realizacji inwestycji w dacie określonej harmonogramem.

1 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce informuje Zambet, że nie widzi możliwości zatwierdzenia zakupu, ani dalszej dyskusji na temat proponowanych przez Zambet produktów, tzn. niecki basenowej firmy Akvahelp, czy central wentylacyjnych Dan-POLTHERM. Inwestor wyklucza także proponowaną przez wykonawcę technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku jako niezgodnych z dokumentacją projektową i złożoną ofertą. Jednocześnie Inwestor odmawia uzasadnienia swojego stanowiska.

2 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wzywa Zambet do zmiany sposobu wykonywania umowy.

8 marca – Zambet odpowiada na pismo inwestora, odpierając jego zarzuty i po raz kolejny zapewnia, że każde z urządzeń, które zostanie zainstalowane w budowanym obiekcie będzie w pełni zgodne z zawartą umową o robotach budowlanych. Zambet przypomniał, że nie planował i nie planuje wykorzystywania jakichkolwiek „zamienników”, a wykorzystane zostaną wyłącznie takie urządzania i technologie, które zostały przewidziane w obowiązującej dokumentacji i stanowią dokładnie te technologie i rozwiązania, na których stosowanie strony się umówiły.
Zambet wystosował zapytanie dlaczego Agencja Rozwoju Miasta Siedlce obstaje przy zakupie niecki basenowej formy Berndorf, skoro identyczny produkt oferowany jest przez firmę Akvahelp, która dodatkowo zapewnia bardziej korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne.
Zambet zapytał także dlaczego inwestor w piśmie z 1 marca odrzucił proponowaną przez Zambet technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku, skoro spełnia ona wszelkie formalne i techniczne wymogi. Zambet zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co w ocenie inwestora jest niezgodne z dokumentacją i dlaczego, czy inwestor posiada preferowanych podwykonawców i chciałby narzucić Zambetowi zamówienie od nich urządzeń. Poprosił także o klarowne wyartykułowanie swoich preferencji oraz ich uzasadnienie. Pismo do pozostaje bez odpowiedzi.

16 marca – termin, w którym inwestor, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, zobowiązany był dostarczyć gwarancję zapłaty, jednak tego nie uczynił.

19 marca – Zambet w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 8 marca.

19 marca – Zambet odstępuje od realizacji umowy z  Agencja Rozwoju Miasta Siedlce na realizację Aquaparku w Siedlcach.

Msz
wykop

Komentarze

 • hmm
  2012-08-28 23:06:52

  arrow

  szczerze nic mnie to opchodzi ja chcem akwapark i koniec :D

 • vinci
  2012-05-02 13:29:49

  arrow

  To są konsekwencje wyboru najtańszej oferty i firmy z "lipnymi" referencjami

 • klik
  2012-03-20 19:55:03

  arrow

  prosta sprawa - nie przedstawiasz gwarancji, znaczy możesz byc niewypłacalny. nie rozumiem tylko o co chodzi z tymi obligacjami, pierwsze słyszę? budują za kasę z emisji obligacji komunalnych?

 • .
  2012-03-20 17:35:57

  arrow

  To sobie polata urząd miasta po sądach przez kilka lat, na własne życzenie:))) Za głupotę się płaci.

 • locutus
  2012-03-20 15:20:30

  arrow

  gorzka satysfakcja, ale wielu mówiło, że z tą firmą mogą być problemy. nie wiadomo jednak do końca, co się stało. najpierw pretensje miało miasto (agencja), teraz wykonawca odstępuje od umowy - być może jest to taki manewr uprzedzający, bo i tak umowa zostałaby zerwana, ale z drugie strony...

 • xx
  2012-03-20 15:01:19

  arrow

  .....problem jest zarówno z jednej jak i z drugiej strony, to pewne.

  Agencja nie jest taka słodka jak by się wydawało.

 • aaa
  2012-03-20 14:43:46

  arrow

  Kiedy wszyscy mówili, że z ZAMBETEM będą problemy władze miasta nie chciały słuchać. Wybrano ofertę tej firmy no i mamy skutki. No ciekawe kto nam teraz dokoczy budowę aquaparku. Chyba terminów zapowiadanych przez prezesa pawłowskiego również nie uda się dotrzymać... porażka

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

MIASTO SIEDLCE, 01.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

DROHICZYN, 01.05 13:00

Majówka na trawie – Drohiczyn zaprasza

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.05 10:00

Siedlce: kleryckie mistrzostwa

więcej »

WĘGRÓW, 02.05 16:00

I Bieg Flagi w Łochowie

więcej »
3

GARWOLIN, 03.05

Majowe święta w Pilawie

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 Maja w Łosicach

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

111 lat Orkiestry Dętej w Ciechanowcu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 maja w Janowie Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Siemiatyczach

więcej »

DROHICZYN, 03.05

3 maja w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 03.05

3-maj się, Konstytucjo

więcej »

RADZYŃ, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Radzyniu Podlaskim

więcej »

LUBARTÓW, 03.05

Święto Konstytucji 3 Maja w Kocku

więcej »

RADZYŃ, 03.05

3 maja w Komarówce Podlaskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

3 Maja w Terespolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

3 Maja w Garwolinie

więcej »

DROHICZYN, 03.05 11:30

6. Rajd Konny i Rowerowy – majówka w Drohiczynie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Biała Podlaska: uroczystości majowe

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 11:30

Jubileusz wybudowania Świątyni w Mokobodach

więcej »

GARWOLIN, 03.05 12:00

Potrójne świętowanie w Żelechowie

więcej »

SOKOŁÓW, 03.05 12:30

Święto Konstytucji 3 Maja w Sokołowie Podlaskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.05 12:30

Seroczyn - Festyn Majowy po raz 28.

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 19:00

Siedlce: koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

więcej »
4

SIEMIATYCZE, 04.05

Konkurs kulinarny – Korowaj Mielnicki

więcej »

WĘGRÓW, 04.05 10:00

Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

POWIAT BIALSKI, 04.05 16:30

Piknik Majowy w Gminie Terespol

więcej »

SIEMIATYCZE, 04.05 17:00

Powiatowy Dzień Strażaka w powiecie siemiatyckim

więcej »
5

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

RADZYŃ, 05.05

Wkrótce II Forum Przedsiębiorczości w gminie Borki

więcej »

RADZYŃ, 05.05

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”

więcej »

ŁUKÓW, 05.05

Wola Okrzejska: Dzień Konia w Sienkiewiczówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 05.05

Turniej Szachowy w Terespolu

więcej »

RADZYŃ, 05.05 13:00

III Festiwal Pieśni Maryjnej w Ulanie

więcej »
6 7

POWIAT BIALSKI, 07.05

Spotkanie ks. Marka Dziewieckiego z bialskimi przedsiębiorcami

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.05

Spotkanie duszpasterzy młodzieży

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Łukowie

więcej »

RADZYŃ, 08.05 10:00

Wkrótce V Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

Czym jest sztuka? Próba interpretacji obrazów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.05 11:00

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

więcej »

MIŃSK MAZ., 08.05 18:30

Mińsk Mazowiecki: Biblioteka Podróży z Elizą Piotrowską

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.05

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie „Z jazzem przez świat”

więcej »

ŁUKÓW, 09.05 10:00

Łukowscy policjanci zapraszają na debatę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.05 17:00

Czy Chiny podbiją świat? – spotkanie z prof. Bogdanem Góralczykiem

więcej »

SIEMIATYCZE, 09.05 18:30

KSM-owicze spotkają się w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach

więcej »
10

MIASTO SIEDLCE, 10.05

Zbiórka krwi podczas Jarmarku Św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05

Wiśniew: Gala z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

więcej »

ŁUKÓW, 10.05

Wieczór w łukowskim amfiteatrze

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.05

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy „Moim obiektywem”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 10:00

XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 10.05 13:00

70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 16:00

Piknik Muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.05 16:30

Operacja Rzeka – teraz Siedlce!

więcej »

SIEMIATYCZE, 10.05 19:00

Genesis - teatr cieni w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 10.05 21:00

Kodeń: Nocne Czuwanie Młodych

więcej »
11

DROHICZYN, 11.05

Spotkanie formacyjne organistów

więcej »

MIĘDZYRZEC, 11.05

Święto Strażaków w Rogoźnicy

więcej »

SIEMIATYCZE, 11.05

Korowaj Agrarny w Radziwiłłówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 09:30

Diecezjalny Dzień Akcji Katolickiej w Wisznicach

więcej »

WĘGRÓW, 11.05 10:00

Liw: Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich

więcej »

POWIAT BIALSKI, 11.05 12:00

Połoski: Modlitwy o cud zdrowia dla chorych

więcej »

GARWOLIN, 11.05 16:00

Żelechów: Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 11.05 18:00

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy malarskiej Krzysztofa Bojarczuka

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.05

Złoty wiek w Kinie Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

10 URODZINY NOVEKINO SIEDLCE

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05

Rajd Rowerowy w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 10:00

Biała Podlaska: Miejskie Obchody Święta 34. Pułku Piechoty

więcej »

PARCZEW, 12.05 10:30

Diecezjalny Dzień Rodziny – „Małżeństwo bez lęku”

więcej »

SIEMIATYCZE, 12.05 15:00

Majówka na Skwerze Artystów

więcej »

ŁUKÓW, 12.05 15:00

Łuków: Wiosenny Piknik dla Mai Przegalińskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.05 16:00

„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” już 12 maja na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 12.05 18:00

Biała Podlaska: XIII Koncerty Wielkanocne

więcej »
13

LUBARTÓW, 13.05

IX Plenerowy Przegląd Teatralny nad Jeziorem Firlej

więcej »

REGION, 13.05 11:00

Inauguracja budowy hospicjum w Makówce

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

WĘGRÓW, 14.05 11:00

15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

więcej »
15

RADZYŃ, 15.05

Dzień Otwarty w SOSW w Radzyniu Podlaskim

więcej »

RADZYŃ, 15.05

Startuje trzecia edycja radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.05 10:00

Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.05 11:00

Festiwal Piosenki Religijnej w Stoku Lackim

więcej »

WĘGRÓW, 15.05 13:00

Obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie

więcej »
16

RADZYŃ, 16.05

Autorka kryminałów Olga Rudnicka przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.05 10:00

Jubileuszowa Wystawa Twórczości Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim

więcej »

ŁUKÓW, 16.05 17:00

Spotkanie założycielskie Łukowskiego Towarzystwa Strzeleckiego

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.05 17:00

Spotkanie z Romanem Laszukiem

więcej »
17

SIEMIATYCZE, 17.05 17:00

Pirografia Jacka Mierzejewskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Siedlce: dekanalne spotkanie młodzieży

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.05 18:00

Wieczór Uwielbienia w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 17.05 20:00

Klasyczny Piątek - Cykliczne Spotkanie Bialskich Klasyków Nocą

więcej »
18

ŁUKÓW, 18.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.05

Siedlce: Noc Muzeów w Muzeum Regionalnym

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Noc Muzeów w Mielniku

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Przegrani Zwycięzcy

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Zarządzani w przyszłości – konferencja w Siemiatyczach

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Nocne zwiedzanie Drohiczyna

więcej »

WĘGRÓW, 18.05

Noc Muzeów w podziemiach parafii klasztornej w Węgrowie

więcej »

ŁUKÓW, 18.05

Łuków: Noc Muzeów

więcej »

DROHICZYN, 18.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

GARWOLIN, 18.05

Duża impreza w niewielkiej Trzciance

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 09:00

Wielkie Uwielbienie w Brańsku

więcej »

GARWOLIN, 18.05 10:00

Trzcianka: duże wydarzenie nie tylko sportowe

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 11:30

„Nie sam na SM – ćwiczymy razem!” - warsztaty rehabilitacyjne dla osób z SM i ich bliskich

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 16:00

Noc Muzeów w Ciechanowcu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 18.05 17:00

Noc Muzeów w Białej Podlaskiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05 18:00

W Mielniku wystąpi Młodzieżowy Chór „RADUGA” z Moskwy

więcej »

LUBARTÓW, 18.05 18:00

Wernisaż wystawy rysunku Ireneusza Boguszewskiego w Galerii ORDY w Kocku

więcej »

POWIAT BIALSKI, 18.05 18:00

Noc Muzeów w Romanowie

więcej »

RADZYŃ, 18.05 19:00

Muzeum w Woli Osowińskiej zaprasza w Noc Muzeów

więcej »
19

MIASTO SIEDLCE, 19.05

Siedlce: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

SOKOŁÓW, 19.05

Park’n’Roll & Motoserce

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Bóg nadzieja w nas

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05

XI Bialskopodlaskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: podejmij „wyzwanie wilka”

więcej »

DROHICZYN, 19.05

Spływ kajakowy „Życie płynie – płyń dla życia”

więcej »

ŁUKÓW, 19.05

Zlot Foodtrucków na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie

więcej »

MIĘDZYRZEC, 19.05

Turniej tańca towarzyskiego

więcej »

RADZYŃ, 19.05

Wieczór poetycko - muzyczny w radzyńskim Sanktuarium

więcej »

POWIAT BIALSKI, 19.05

Festiwal Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 19.05

Rodzinna Majówka z Folklorem w Chlewiskach

więcej »

GARWOLIN, 19.05

Sobolew: 100 - lecie Parafii Świętej Rodziny i świętych Apostołów Piotra i Pawła

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 11:00

Wystawa i Pokaz Maszyn Rolniczych MASTER /zapowiedź/

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 12:00

Będzie Bieg Kolarski, będą utrudnienia w ruchu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 12:30

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »

ŁOSICE, 19.05 14:00

Majówka w Rudniku

więcej »

PARCZEW, 19.05 14:00

Milanów: „Charytatywny Maraton Dobra”

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 15:00

Wyścigi wózków w Łukowie

więcej »

GARWOLIN, 19.05 15:00

Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina

więcej »

ŁUKÓW, 19.05 16:00

ŁOK: „Niedziela z teatrem”

więcej »

SIEMIATYCZE, 19.05 16:00

6. Otwarte Mistrzostwa Siemiatycz w Wyciskaniu Odważnika

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 18:00

Marcin Wyrostek i zespół Corazon wystąpią w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 19.05 18:00

Poznańskie Słowiki wystąpią w Białej Podlaskiej

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.05

Sesja Rady Miasta w Łukowie

więcej »

RADZYŃ, 20.05

Wkrótce III Radzyńskie Dni Fotografii

więcej »

SIEMIATYCZE, 20.05 15:00

Pięciu wspaniałych – Szkoła Muzyczna zaprasza na koncert

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ „Dzieci Powstania ‘44”

więcej »

SOKOŁÓW, 21.05

Spotkanie autorskie i promocja ksiązki Agnieszki Dydycz

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.05 17:30

Szymon Hołownia w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 21.05 18:00

ŁOK: wystawa Jerzego Majka

więcej »
22

SIEMIATYCZE, 22.05

Bajanka i Kicia Kocia – spotkanie dla dzieci w miejskiej bibliotece

więcej »

RADZYŃ, 22.05

Gmina Radzyń przyjmie Samorządową Kartę Praw Rodzin?

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.05

Siemiatycze: IX Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

więcej »

RADZYŃ, 22.05 17:00

Parafia Borki: Uroczystości ku czci św. Rity

więcej »
23

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 23.05

Spotkanie autorskie z Darią Galant

więcej »

ŁUKÓW, 23.05

Sztafeta Niepodległości Łuków – Sokołów Podlaski

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.05 10:00

Żyrafka - IV Siedlecki Konkurs Matematyczny dla Przedszkoli

więcej »

LUBARTÓW, 23.05 19:00

Koncert dla naszych mam

więcej »

MIŃSK MAZ., 23.05 19:00

Koncert Daniela Gałązki z Zespołem

więcej »
24

MIĘDZYRZEC, 24.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa na sportowo

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 24.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

ŁUKÓW, 24.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

SIEMIATYCZE, 24.05 10:00

Przegląd Twórczości Patriotycznej i Regionalnej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 24.05 11:00

Biała Podlaska: Pierwszy etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

więcej »

RADZYŃ, 24.05 11:00

Wohyń: Wkrótce spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.05 18:00

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

więcej »
25

MIASTO SIEDLCE, 25.05

Promocja książki Renaty Chojeckiej oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca PW

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 25.05

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Stoku Lackim

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

ŁUKÓW, 25.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

MIĘDZYRZEC, 25.05

Poeta międzyrzecki Ryszard Kornacki obchodzi 60 - lecie pracy literackiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.05 12:00

Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego

więcej »

LUBARTÓW, 25.05 14:30

XII Kapucyński Piknik Motocyklowy w Lubartowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 25.05 21:00

Nocna Pielgrzymka do Mokobód

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.05

Dni Łukowa 2019. Szczegółowy program

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05

Festyn w Borkach Siedleckich

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

Międzyrzec Podlaski: Koncert Maryjny w kościele św. Mikołaja

więcej »

MIĘDZYRZEC, 26.05

III Międzyrzeckie Warsztaty Uwielbienia

więcej »

RADZYŃ, 26.05

Wkrótce VI Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w Bedlnie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zaprasza na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina

więcej »

ŁUKÓW, 26.05

Łuków: oddaj krew – uratuj życie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 26.05

III Motocyklowa Pielgrzymka Kobiet do Pratulina

więcej »

WĘGRÓW, 26.05 12:00

Parafialny Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

ŁUKÓW, 26.05 12:00

Wojcieszków: konie w krainie Ramzesa

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 26.05 15:00

Piknik Rodzinny w Borkach Siedleckich

więcej »

RADZYŃ, 26.05 15:30

Robert Makłowicz przyjedzie do Radzynia

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 18:00

Siedlce: Złoty Jubileusz Kapłaństwa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.05 19:00

Koncert Krystyny Giżowskiej na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce

więcej »
27 28

POWIAT BIALSKI, 28.05 10:00

IV Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas

więcej »

WĘGRÓW, 28.05 16:00

Konferencja „Prawa konsumenta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.05 19:00

Koncert zespołu Niekompletni „Graj nam świecie”

więcej »
29

SOKOŁÓW, 29.05

Dzień Działacza Kultury i Drukarza z Wacławem Kruszewskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 18:00

Ilona Gołębiewska w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 19:00

Gdzie jesteś… Ewo?

więcej »
30

MIASTO SIEDLCE, 30.05

Trwają zapisy do Karo Chess 2019 – otwartego turnieju szachowego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.05 18:00

Fotografie codzienności

więcej »
31

Najnowsze Informacje

foto

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument...
2019-05-23 16:44:12 Kategoria:

Lato zbliża się wielkimi krokami. Część z nas tegoroczny urlop spędzi poza granicami naszego kraju. Planując taki wyjazd warto jednak pamiętać, że zagraniczna...

więcej »
foto

Zwiedzanie Lublina wynajętym samochodem - poznaj nasze...
2019-05-22 13:03:35 Kategoria:

Lublin jest coraz popularniejszą destynacją wśród podróżujących po całym kraju. Stolica Lubelszczyzny ma swój wyjątkowy klimat, który kusi zarówno do dłuższych...

więcej »
foto

Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodów
2019-05-19 00:01:00 Kategoria:

W związku z Międzynarodowym Dniem Mycia Samochodów warto przyjrzeć się swojemu pojazdowi i poświęcić mu trochę czasu. Czyste auto ma znaczący wpływ na bezpieczną...

więcej »