REGION

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

ZAMBET nie wybuduje aquaparku w Siedlcach!
2012-03-20 14:12:09 Artykuł czytany 3269 razy


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach- taką informację przekazali nam przedstawiciele przedsiębiorstwa. ZAMBET twierdzi, że wina leży po stronie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.


- 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała- twierdzą przedstawiciele ZAMBETU i dodają: Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego pojawiły się informacje, że ZAMBET próbował zastąpić przewidziane w projekcie budowy aquaparku materiały i urządzenia tańszymi zamiennikami, czemu sprzeciwiali się zarówno prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, jak i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Prezes ZAMBET SA Arkadiusz Dukalski utrzymuje jednak, że: „(…)nasza firma  nigdy nie próbowała zastąpić przewidzianych w projekcie urządzeń tańszymi "zamiennikami". Takiego sformułowania - nie występującego w specyfikacji technicznej - z nieznanych nam powodów używał natomiast publicznie przedstawiciel Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. W umowie zostały dokładnie opisane parametry urządzeń i technologie, których wykorzystanie jest obowiązkiem Wykonawcy aquaparku. Zgłaszane propozycje zawsze były zgodnymi ze specyfikacją urządzeniami, spełniającymi wszystkie kryteria, jakie zostały ustalone w umowie zawartej z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce. Dopiero po jej podpisaniu Agencja zaczęła forsować konkretne, preferowane przez nią firmy odmawiając jednocześnie przedstawienia merytorycznego uzasadnienia.”

PRZECZYTAJ: Zawrzało wokół budowy aquaparku w Siedlcach


 


OTO  INFORMACJA NADESŁANA DO NASZEJ REDAKCJI PRZEZ ZAMBET
Pułtusk, 19 marca 2012 r.


KOMUNIKAT PRASOWY

Dnia 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała.

Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów  i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień.

Jesteśmy zaskoczeni i mocno zaniepokojeni, że Inwestor nie dostarczył gwarancji zapłaty, choć jeszcze w piśmie z 8 lutego 2012 r. zapewniał nas o planowanych działaniach w celu jej uzyskania. Jak pokazuje doświadczenie, ustawowe 45 dni na ustanowienie gwarancji w zupełności wystarcza do zorganizowania wszelkich formalności. W innych inwestycjach realizowanych przez Zambet inwestorzy samorządowi nie mieli dotychczas żadnego problemu z terminowym udzielaniem takich gwarancji.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że spółka Zambet posiada zaplecze techniczne, niezbędne materiały oraz kadrę, pozwalające zrealizować budowę aquaparku w Siedlcach zgodnie z warunkami zawartego z Agencją kontraktu i przy uwzględnieniu specyfiki tej inwestycji. Niezbędna jest jednak ścisła i sprawna współpraca ze strony Agencji, która dotychczas także zawiodła, czego końcowym efektem było nieprzedstawienie przez Agencję zabezpieczenia zapłaty.

W ostatnim czasie doszło do sytuacji patowej, w której Agencja zablokowała dostarczenie na budowę materiałów strategicznych (takich jak niecka basenowa, centrale wentylacyjne, technologia wody basenowej). Agencja wielokrotnie dawała do zrozumienia, że urządzenia powinny pochodzić od „preferowanych dostawców” - konkretnych firm arbitralnie narzucanych przez Agencję, wbrew ustaleniom kontraktowym i przepisom prawa zamówień publicznych. Umowa i specyfikacja techniczna określają, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia, ale nie przesądzają, ani nie mogą przesądzać w żaden sposób, o wyborze producenta. Jednocześnie Agencja wywierała presję grożąc zerwaniem umowy, jeśli urządzenia dostarczą inne firmy niż wskazane przez Agencję.

W trosce o dobro obiektu i majątku zgromadzonego na budowie, Zambet rozpoczął już procedury mające na celu zabezpieczenie placu budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji. W toku prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prace budowlane zostały wstrzymane.


Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją  Aquaparku w Siedlcach


Inwestycja: Budowa Aquaparku w Siedlcach
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: BUD-INVENT Sp. z o.o.
Projektant: PRO-ARCH 2
Generalny Wykonawca: Zambet S.A.

2010


10 lutego - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.

20 maja - podpisano umowę na opracowanie projektu nowej pływalni, na projektanta obiektu wybrano inżyniera Jacka Niedźwiedzkiego z pracowni „Pro-Arch 2”.

2011

10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym początek budowy wyznaczono na 2 maja 2011, a zakończenie na 31 października 2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 marca 2011 r.

23 marca – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet inwestora wynosił 35 218 818,59 zł brutto. Jedyną ofertę na kwotę 46 632 237,21 zł brutto złożyło konsorcjum firm ABM Solid (Tarnów) oraz Rodex (Białystok). Tym samym unieważniono przetarg.

4 kwietnia - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała kolejne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym przewidziano 18 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 16 maja 2011. W ogłoszeniu zmieniono wymogi w stosunku do generalnych wykonawców. Do projektu wprowadzono element niecek stalowych.

16 maja – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet ARMS wynosił 35 218 818,60 zł. Oferty kształtowały się jak poniżej:


l.p. oferent cena brutto %
1. PPU Zambet, Pułtusk 34 985 716,10 zł 100,00
2. Unibep 40 487 948,13 zł 115,73
3. Warbud + Elektra 41 697 000,00 zł 119,18
4. Alstal 42 204 895,46 zł 120,63
5. Skanska 42 935 776,51 zł 122,72
6. ABM Solid + PPUH Rodex 44 068 447,72 zł 125,96
7. Polimex-Mostostal S.A. 44 870 700,80 zł 128,25
8. PBO Kartel, Jędrzejów 45 428 495,80 zł 129,85
9. Mostostal Warszawa 47 076 638,04 zł 134,56

6 lipca – podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. a Zambet S.A. na wykonanie Aquaparku w Siedlcach.

12 lipca – Zambet przejął teren inwestycji, ustalono termin realizacji na 7 stycznia 2013 r.

7 września – Zambet przedstawił propozycję harmonogramu zamiennego, bez zmian w planowanym terminie zakończenia robót.

5 października – biuro projektowe PRO-ARCH 2 dostarczyło wykonawcy częściowo poprawiony i uzupełniony projekt zbrojenia płyty dennej, którego wadliwość uniemożliwiała wykonywanie prac, powodując tym samym opóźnienia w realizacji.

Listopad, grudzień – wnioski, zgodne z zatwierdzonym wzorem o zastosowanie materiałów równoważnych (niecka, centrale wentylacyjne, izolacja).
2012

16 stycznia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce skierowała do spółki Zambet pismo wzywające m.in. do przedstawienia nowego harmonogramu robót uwzględniającego faktyczny stan zaawansowania robót, oraz przedstawienia umów lub promes zawartych z dostawcami strategicznych materiałów i urządzeń, w tym niecek basenowych ze stali nierdzewnej, urządzeń technologii wody basenowej.

31 stycznia – Zambet S.A. składa ponowną prośbę wraz z pełną dokumentacją o zaakceptowanie niecki basenowej na budowę Aquaparku w Siedlcach, informując inwestora, że proponowany przez Zambet wyrób firmy Akvahelp jest korzystniejszy niż produkt Berndorf, forsowany przez projektanta, a jego gwarancja dłuższa.

Jednocześnie Zambet przedkłada inwestorowi obszerny pakiet certyfikatów, badań, świadectw i innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry proponowanej przez Zambet niecki basenowej firmy Akvahelp oraz innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry produktu oraz niezbicie potwierdzających, że jest to dokładnie ten sam typ niecki basenowej, który produkuje firma Berndorf, preferowana przez inwestora. Należy przy tym zaznaczyć, że produkt firmy Berndorf forsowany przez inwestora, choć taki sam pod względem technicznym, jest o 1,5 mln zł droższy.

Zambet S.A. zapewnia, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Odpowiada także na pismo inwestora z 16 stycznia, spełniając wszystkie prośby inwestora oraz wzywając inwestora do sprawnej współpracy, która będzie warunkiem koniecznym do terminowego zakończenia realizacji Aquaparku w Siedlcach.

Spółka Zambet wnioskuje o ustanowienie przez inwestora w terminie 45 dni gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, tj. 29 311 140,25 PLN.

14 lutego - Spółka Zambet wysyła do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, w którym po raz kolejny tłumaczy, że proponowane przez Zambet strategiczne materiały i urządzenia rekomendowane do zakupu w ramach realizacji budowy Aquaparku w Siedlcach, nie są zamiennikami, jak twierdzi inwestor, a materiałami równoważnymi, spełniającymi wszystkie wymagania techniczne zawarte w umowie o roboty budowlane. W kilku przypadkach urządzenia proponowane przez Zambet są nie tylko równoważne, ale także bardziej korzystne, oferują niższe koszty eksploatacji oraz dłuższy okres gwarancyjny.

29 lutego – Spółka Zambet, mimo że umowa z dn. 6 lipca 2011 r. zawarta z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce nie nakłada na wykonawcę takiego obowiązku, przedkłada dokumenty potwierdzające, że strategiczne materiały i urządzenia zostaną dostarczone w terminie niezagrażającym realizacji inwestycji w dacie określonej harmonogramem.

1 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce informuje Zambet, że nie widzi możliwości zatwierdzenia zakupu, ani dalszej dyskusji na temat proponowanych przez Zambet produktów, tzn. niecki basenowej firmy Akvahelp, czy central wentylacyjnych Dan-POLTHERM. Inwestor wyklucza także proponowaną przez wykonawcę technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku jako niezgodnych z dokumentacją projektową i złożoną ofertą. Jednocześnie Inwestor odmawia uzasadnienia swojego stanowiska.

2 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wzywa Zambet do zmiany sposobu wykonywania umowy.

8 marca – Zambet odpowiada na pismo inwestora, odpierając jego zarzuty i po raz kolejny zapewnia, że każde z urządzeń, które zostanie zainstalowane w budowanym obiekcie będzie w pełni zgodne z zawartą umową o robotach budowlanych. Zambet przypomniał, że nie planował i nie planuje wykorzystywania jakichkolwiek „zamienników”, a wykorzystane zostaną wyłącznie takie urządzania i technologie, które zostały przewidziane w obowiązującej dokumentacji i stanowią dokładnie te technologie i rozwiązania, na których stosowanie strony się umówiły.
Zambet wystosował zapytanie dlaczego Agencja Rozwoju Miasta Siedlce obstaje przy zakupie niecki basenowej formy Berndorf, skoro identyczny produkt oferowany jest przez firmę Akvahelp, która dodatkowo zapewnia bardziej korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne.
Zambet zapytał także dlaczego inwestor w piśmie z 1 marca odrzucił proponowaną przez Zambet technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku, skoro spełnia ona wszelkie formalne i techniczne wymogi. Zambet zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co w ocenie inwestora jest niezgodne z dokumentacją i dlaczego, czy inwestor posiada preferowanych podwykonawców i chciałby narzucić Zambetowi zamówienie od nich urządzeń. Poprosił także o klarowne wyartykułowanie swoich preferencji oraz ich uzasadnienie. Pismo do pozostaje bez odpowiedzi.

16 marca – termin, w którym inwestor, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, zobowiązany był dostarczyć gwarancję zapłaty, jednak tego nie uczynił.

19 marca – Zambet w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 8 marca.

19 marca – Zambet odstępuje od realizacji umowy z  Agencja Rozwoju Miasta Siedlce na realizację Aquaparku w Siedlcach.

Msz
wykop

Komentarze

 • hmm
  2012-08-28 23:06:52

  arrow

  szczerze nic mnie to opchodzi ja chcem akwapark i koniec :D

 • vinci
  2012-05-02 13:29:49

  arrow

  To są konsekwencje wyboru najtańszej oferty i firmy z "lipnymi" referencjami

 • klik
  2012-03-20 19:55:03

  arrow

  prosta sprawa - nie przedstawiasz gwarancji, znaczy możesz byc niewypłacalny. nie rozumiem tylko o co chodzi z tymi obligacjami, pierwsze słyszę? budują za kasę z emisji obligacji komunalnych?

 • .
  2012-03-20 17:35:57

  arrow

  To sobie polata urząd miasta po sądach przez kilka lat, na własne życzenie:))) Za głupotę się płaci.

 • locutus
  2012-03-20 15:20:30

  arrow

  gorzka satysfakcja, ale wielu mówiło, że z tą firmą mogą być problemy. nie wiadomo jednak do końca, co się stało. najpierw pretensje miało miasto (agencja), teraz wykonawca odstępuje od umowy - być może jest to taki manewr uprzedzający, bo i tak umowa zostałaby zerwana, ale z drugie strony...

 • xx
  2012-03-20 15:01:19

  arrow

  .....problem jest zarówno z jednej jak i z drugiej strony, to pewne.

  Agencja nie jest taka słodka jak by się wydawało.

 • aaa
  2012-03-20 14:43:46

  arrow

  Kiedy wszyscy mówili, że z ZAMBETEM będą problemy władze miasta nie chciały słuchać. Wybrano ofertę tej firmy no i mamy skutki. No ciekawe kto nam teraz dokoczy budowę aquaparku. Chyba terminów zapowiadanych przez prezesa pawłowskiego również nie uda się dotrzymać... porażka

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

Co, gdzie, kiedy

w lewoGrudzień 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

SIEMIATYCZE, 01.12

Ciechanowiec: 38. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.12

Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 01.12 16:00

Bezalkoholowy Bal Andrzejkowy w Bialej Podlaskiej

więcej »
2

MIASTO SIEDLCE, 02.12

Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 02.12

ŁOK: giełda kolekcjonerów

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.12

Ciechanowiec: 38. Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego

więcej »

SOKOŁÓW, 02.12

O El Greco. Spotkanie z Izabellą Galicką i Katarzyną Kowalską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 11:00

Spotkanie autorskie Marka Maliszewskiego i Adama Palucha

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 12:00

Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla wszystkich

więcej »

SIEMIATYCZE, 02.12 13:00

Mielnickie morsy zaczynają sezon

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 17:00

Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.12 18:00

Siedlce: Koncert Mariusza Adamczaka & STELLAIRE

więcej »
3

MIASTO SIEDLCE, 03.12

Co nam zagraża w cyberprzestrzeni?/AKTUALIZACJA

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.12

Siedlce: Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych

więcej »

RADZYŃ, 04.12

Uczniowie radzyńskiej Szkoły Muzycznej zagrają dla Niepodległej

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 04.12

Biała Podlaska: Otwarcie lodowiska

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.12

„Stanisław Pigoń – bp Ignacy Świrski” – wykład w MBP

więcej »

RADZYŃ, 04.12 17:00

Radzyń: Opowiedzą o pielgrzymce do Santiago De Compostela

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 04.12 17:00

„Stanisław Pigoń - bp Ignacy Świrski. Wilno - Siedlce - akademickie przyjaźnie”

więcej »
5

MIASTO SIEDLCE, 05.12

KPS zagra z wiceliderem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.12 11:00

Wykład Jędrzeja Majki dla słuchaczy SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 05.12 14:00

Wykład Jędrzeja Majki dla słuchaczy SUTW

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.12

Siedlce: Disco Lodowisko

więcej »

ŁUKÓW, 06.12

Mikołajki w Kinie Łuków

więcej »

SIEMIATYCZE, 06.12

Mikołajkowe kino w Mielniku

więcej »

ŁUKÓW, 06.12 13:30

Łuków: zaproszenie do „Świątecznej Krainy”

więcej »

DROHICZYN, 06.12 17:00

Mikołajki w Drohiczynie

więcej »

LUBARTÓW, 06.12 17:00

Mikołajki teatralne

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.12 18:00

Wieczór poetycki Pauliny Filimon

więcej »
7

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.12

Biała Podlaska: Spotkanie z Marią Szyszkowską

więcej »

LUBARTÓW, 07.12 11:00

Młodzieżowy Koncert Mikołajkowy

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Koncert na zakończenie jubileuszu diecezji siedleckiej

więcej »

ŁOSICE, 08.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łosicach

więcej »

ŁOSICE, 08.12

V Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Pobiegną dla Gabrysi

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Katedra siedlecka: Uroczyste zakończenie Jubileuszu 200-lecia Diecezji

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 08.12

CHARYTATYWNY BIEG MIKOŁAJÓW oraz ŚNIEŻYNEK

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.12

Siatkarze zagrają dla Gabrysi

więcej »

DROHICZYN, 08.12 10:00

Turnieje Tańców Polskich Drohiczyn 2018

więcej »

GARWOLIN, 08.12 11:00

Piłkarski weekend w Garwolinie. Turniej im. Jana Piesiewicza

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.12 14:00

Świąteczne warsztaty w Ciechanowcu

więcej »
9

WŁODAWA, 09.12

XX Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych w Hańsku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.12

Mikołajki w kinie

więcej »

DROHICZYN, 09.12

Muniek i Przyjaciele – koncert w Drohiczynie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.12

Mikołajkowy Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej

więcej »

ŁOSICE, 09.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łosicach

więcej »

ŁOSICE, 09.12

V Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.12

Międzyrzec Podlaski: Początek sezonu morsowania

więcej »

ŁUKÓW, 09.12 14:00

Łuków: niedziela z Mikołajami

więcej »
10

ŁUKÓW, 10.12

Łuków: pensja starosty i komisje Rady Powiatu

więcej »
11

MIASTO SIEDLCE, 11.12 18:00

Zimowo-świąteczny koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels

więcej »
12

ŁUKÓW, 12.12

Łuków: Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.12 11:00

Piosenki Bułata Okudżawy - koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego dla słuchaczy SUTW

więcej »
13

SOKOŁÓW, 13.12

„Ekwador i Galapagos” na SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

Nasza klasa w PRL-u II - spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.12

38 spotkanie VITOexTrEAM z Andrzejem Mellerem

więcej »

GARWOLIN, 13.12 17:30

Garwolin: w rocznicę stanu wojennego

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Gala zakończenia VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

38 spotkanie VITOexTrEAM z Andrzejem Mellerem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.12

Gitariada 2018

więcej »

ŁUKÓW, 14.12 17:00

Gmina Łuków: Koncert Kolęd i Pastorałek

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.12 18:00

X Doroczna Wystawa Fotografii Fotoklubu Podlaskiego

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.12

Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Trójek

więcej »

SIEMIATYCZE, 15.12

Mikołajkowy Charytatywny Maraton dla Agatki

więcej »

DROHICZYN, 15.12 10:00

Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej w wydaniu halowym w Drohiczynie

więcej »

ŁUKÓW, 15.12 10:00

Gmina Łuków: Mikołajkowy Turniej Zapaśniczy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.12 15:00

Moto - Wigilia w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 15.12 18:00

Łuków: Koncert Kolęd i Słodkich Serc

więcej »
16

MIASTO SIEDLCE, 16.12

Koncert w MOK: Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 16.12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Terespolu

więcej »

WĘGRÓW, 16.12

Wigilia Miejska i Jarmark Bożonarodzeniowy w Węgrowie

więcej »

SOKOŁÓW, 16.12

18. Jarmark Bożonarodzeniowy w Sokołowie Podlaskim

więcej »

ŁUKÓW, 16.12 10:00

Łuków: przed nami Bożonarodzeniowy Jarmark

więcej »

RADZYŃ, 16.12 13:00

„Zauważ drugiego człowieka” w Ulanie-Majoracie

więcej »

ŁUKÓW, 16.12 17:00

Łuków: Msza Święta dla rodziców, którzy utracili swoje dziecko

więcej »
17

ŁUKÓW, 17.12 16:00

Spotkania w Łukowie i Starych Okninach w sprawie modernizacji DK-63

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.12 19:00

„Polskie DNA – wolność tańcem malowana” - interdyscyplinarne widowisko taneczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

więcej »
18

MIĘDZYRZEC, 18.12

Gala Kultury Powiatu Bialskiego

więcej »

SOKOŁÓW, 18.12

XVIII Powiatowe Prezentacje Gry na Ligawkach

więcej »
19

SOKOŁÓW, 19.12

Spotkanie opłatkowe sokołowskich seniorów

więcej »

GARWOLIN, 19.12 18:30

Kolędowo w Miętnem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.12 19:00

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Niekompletni

więcej »
20

ŁUKÓW, 20.12 16:00

Spotkania w Łukowie i Starych Okninach w sprawie modernizacji DK-63

więcej »
21 22 23
24 25 26 27 28 29

DROHICZYN, 29.12 18:00

Świąteczny koncert w Drohiczynie

więcej »
30
31

Najnowsze Informacje

foto

Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
2018-12-11 07:14:54 Kategoria:

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach, podobnie jak inne jednostki Agencji, rozpoczęło rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich....

więcej »
foto

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w...
2018-12-11 07:04:47 Kategoria:

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w Siedlcach ogłaszają nabór na kierunki: ASYSTENTKA/ HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH w systemie...

więcej »
foto

Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem
2018-12-10 14:30:44 Kategoria:

Osoby z zaburzeniami psychicznymi doświadczają wielu trudności z powodu swojego stanu zdrowia. Trudności spowodowane wykluczeniem i brakiem empatii wobec tych osób jeszcze...

więcej »