REGION

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

ZAMBET nie wybuduje aquaparku w Siedlcach!
2012-03-20 14:12:09 Artykuł czytany 3269 razy


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach- taką informację przekazali nam przedstawiciele przedsiębiorstwa. ZAMBET twierdzi, że wina leży po stronie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.


- 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała- twierdzą przedstawiciele ZAMBETU i dodają: Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego pojawiły się informacje, że ZAMBET próbował zastąpić przewidziane w projekcie budowy aquaparku materiały i urządzenia tańszymi zamiennikami, czemu sprzeciwiali się zarówno prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, jak i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Prezes ZAMBET SA Arkadiusz Dukalski utrzymuje jednak, że: „(…)nasza firma  nigdy nie próbowała zastąpić przewidzianych w projekcie urządzeń tańszymi "zamiennikami". Takiego sformułowania - nie występującego w specyfikacji technicznej - z nieznanych nam powodów używał natomiast publicznie przedstawiciel Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. W umowie zostały dokładnie opisane parametry urządzeń i technologie, których wykorzystanie jest obowiązkiem Wykonawcy aquaparku. Zgłaszane propozycje zawsze były zgodnymi ze specyfikacją urządzeniami, spełniającymi wszystkie kryteria, jakie zostały ustalone w umowie zawartej z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce. Dopiero po jej podpisaniu Agencja zaczęła forsować konkretne, preferowane przez nią firmy odmawiając jednocześnie przedstawienia merytorycznego uzasadnienia.”

PRZECZYTAJ: Zawrzało wokół budowy aquaparku w Siedlcach


 


OTO  INFORMACJA NADESŁANA DO NASZEJ REDAKCJI PRZEZ ZAMBET
Pułtusk, 19 marca 2012 r.


KOMUNIKAT PRASOWY

Dnia 19 marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Zambet odstąpiło od umowy na budowę aquaparku w Siedlcach, zawartej 6 lipca 2011 r z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. Odstąpienie nastąpiło w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez Agencję. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego obowiązkiem Agencji było dostarczenie do ubiegłego piątku gwarancji zapłaty, z czego się nie wywiązała.

Przyczyną odstąpienia od umowy jest niewywiązanie się Agencji z ustawowego obowiązku względem Zambet, tj. nieustanowienie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia. Termin ustanowienia gwarancji upłynął 16 marca 2012 r. Zambet czekał na gwarancję od 31 stycznia br.

Ustanowienie gwarancji stanowi ustawowy obowiązek inwestora przy projektach budowlanych. Wynika z faktu, iż generalny wykonawca w procesie inwestycyjnym ponosi koszty zakupów u dostawców produktów, specjalistycznych materiałów  i urządzeń, zanim inwestor wypłaci środki z tytułu realizowanej inwestycji. Gwarancja zapłaty jest nie tylko zabezpieczeniem wypłacalności inwestora, ale także wykonawcy w rozliczeniach handlowych z poddostawcami. Ma ona kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, kiedy inwestorem jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, powołana przez miasto, które samo nie poręcza za jej zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa inwestor zobowiązany był ustanowić zabezpieczenie na każdym etapie inwestycji, dostarczając gwarancję bankową, ubezpieczeniowe poręczenie banku albo akredytywę. Informacja Agencji o posiadaniu finansowania wynikającego z podpisanej i realizowanej z Nordea Bank Polska S.A. umowy emisji obligacji z 27 czerwca 2011 r., nie spełnia powyższego kryterium, a w dodatku Zambet nie jest stroną umowy emisyjnej, ani nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień.

Jesteśmy zaskoczeni i mocno zaniepokojeni, że Inwestor nie dostarczył gwarancji zapłaty, choć jeszcze w piśmie z 8 lutego 2012 r. zapewniał nas o planowanych działaniach w celu jej uzyskania. Jak pokazuje doświadczenie, ustawowe 45 dni na ustanowienie gwarancji w zupełności wystarcza do zorganizowania wszelkich formalności. W innych inwestycjach realizowanych przez Zambet inwestorzy samorządowi nie mieli dotychczas żadnego problemu z terminowym udzielaniem takich gwarancji.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że spółka Zambet posiada zaplecze techniczne, niezbędne materiały oraz kadrę, pozwalające zrealizować budowę aquaparku w Siedlcach zgodnie z warunkami zawartego z Agencją kontraktu i przy uwzględnieniu specyfiki tej inwestycji. Niezbędna jest jednak ścisła i sprawna współpraca ze strony Agencji, która dotychczas także zawiodła, czego końcowym efektem było nieprzedstawienie przez Agencję zabezpieczenia zapłaty.

W ostatnim czasie doszło do sytuacji patowej, w której Agencja zablokowała dostarczenie na budowę materiałów strategicznych (takich jak niecka basenowa, centrale wentylacyjne, technologia wody basenowej). Agencja wielokrotnie dawała do zrozumienia, że urządzenia powinny pochodzić od „preferowanych dostawców” - konkretnych firm arbitralnie narzucanych przez Agencję, wbrew ustaleniom kontraktowym i przepisom prawa zamówień publicznych. Umowa i specyfikacja techniczna określają, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia, ale nie przesądzają, ani nie mogą przesądzać w żaden sposób, o wyborze producenta. Jednocześnie Agencja wywierała presję grożąc zerwaniem umowy, jeśli urządzenia dostarczą inne firmy niż wskazane przez Agencję.

W trosce o dobro obiektu i majątku zgromadzonego na budowie, Zambet rozpoczął już procedury mające na celu zabezpieczenie placu budowy do czasu wyłonienia nowego wykonawcy inwestycji. W toku prowadzonych działań inwentaryzacyjnych prace budowlane zostały wstrzymane.


Kalendarium wydarzeń związanych z realizacją  Aquaparku w Siedlcach


Inwestycja: Budowa Aquaparku w Siedlcach
Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski: BUD-INVENT Sp. z o.o.
Projektant: PRO-ARCH 2
Generalny Wykonawca: Zambet S.A.

2010


10 lutego - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej Aquaparku.

20 maja - podpisano umowę na opracowanie projektu nowej pływalni, na projektanta obiektu wybrano inżyniera Jacka Niedźwiedzkiego z pracowni „Pro-Arch 2”.

2011

10 lutego – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym początek budowy wyznaczono na 2 maja 2011, a zakończenie na 31 października 2012 r. Termin składania ofert wyznaczono na 23 marca 2011 r.

23 marca – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet inwestora wynosił 35 218 818,59 zł brutto. Jedyną ofertę na kwotę 46 632 237,21 zł brutto złożyło konsorcjum firm ABM Solid (Tarnów) oraz Rodex (Białystok). Tym samym unieważniono przetarg.

4 kwietnia - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o.o. opublikowała kolejne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, związane z realizacją Aquaparku w Siedlcach, w którym przewidziano 18 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 16 maja 2011. W ogłoszeniu zmieniono wymogi w stosunku do generalnych wykonawców. Do projektu wprowadzono element niecek stalowych.

16 maja – nastąpiło otwarcie ofert. Budżet ARMS wynosił 35 218 818,60 zł. Oferty kształtowały się jak poniżej:


l.p. oferent cena brutto %
1. PPU Zambet, Pułtusk 34 985 716,10 zł 100,00
2. Unibep 40 487 948,13 zł 115,73
3. Warbud + Elektra 41 697 000,00 zł 119,18
4. Alstal 42 204 895,46 zł 120,63
5. Skanska 42 935 776,51 zł 122,72
6. ABM Solid + PPUH Rodex 44 068 447,72 zł 125,96
7. Polimex-Mostostal S.A. 44 870 700,80 zł 128,25
8. PBO Kartel, Jędrzejów 45 428 495,80 zł 129,85
9. Mostostal Warszawa 47 076 638,04 zł 134,56

6 lipca – podpisano umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. a Zambet S.A. na wykonanie Aquaparku w Siedlcach.

12 lipca – Zambet przejął teren inwestycji, ustalono termin realizacji na 7 stycznia 2013 r.

7 września – Zambet przedstawił propozycję harmonogramu zamiennego, bez zmian w planowanym terminie zakończenia robót.

5 października – biuro projektowe PRO-ARCH 2 dostarczyło wykonawcy częściowo poprawiony i uzupełniony projekt zbrojenia płyty dennej, którego wadliwość uniemożliwiała wykonywanie prac, powodując tym samym opóźnienia w realizacji.

Listopad, grudzień – wnioski, zgodne z zatwierdzonym wzorem o zastosowanie materiałów równoważnych (niecka, centrale wentylacyjne, izolacja).
2012

16 stycznia – Agencja Rozwoju Miasta Siedlce skierowała do spółki Zambet pismo wzywające m.in. do przedstawienia nowego harmonogramu robót uwzględniającego faktyczny stan zaawansowania robót, oraz przedstawienia umów lub promes zawartych z dostawcami strategicznych materiałów i urządzeń, w tym niecek basenowych ze stali nierdzewnej, urządzeń technologii wody basenowej.

31 stycznia – Zambet S.A. składa ponowną prośbę wraz z pełną dokumentacją o zaakceptowanie niecki basenowej na budowę Aquaparku w Siedlcach, informując inwestora, że proponowany przez Zambet wyrób firmy Akvahelp jest korzystniejszy niż produkt Berndorf, forsowany przez projektanta, a jego gwarancja dłuższa.

Jednocześnie Zambet przedkłada inwestorowi obszerny pakiet certyfikatów, badań, świadectw i innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry proponowanej przez Zambet niecki basenowej firmy Akvahelp oraz innych dokumentów wskazujących precyzyjnie parametry produktu oraz niezbicie potwierdzających, że jest to dokładnie ten sam typ niecki basenowej, który produkuje firma Berndorf, preferowana przez inwestora. Należy przy tym zaznaczyć, że produkt firmy Berndorf forsowany przez inwestora, choć taki sam pod względem technicznym, jest o 1,5 mln zł droższy.

Zambet S.A. zapewnia, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Odpowiada także na pismo inwestora z 16 stycznia, spełniając wszystkie prośby inwestora oraz wzywając inwestora do sprawnej współpracy, która będzie warunkiem koniecznym do terminowego zakończenia realizacji Aquaparku w Siedlcach.

Spółka Zambet wnioskuje o ustanowienie przez inwestora w terminie 45 dni gwarancji zapłaty za roboty budowlane do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia pozostałego do wypłaty, tj. 29 311 140,25 PLN.

14 lutego - Spółka Zambet wysyła do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce pismo, w którym po raz kolejny tłumaczy, że proponowane przez Zambet strategiczne materiały i urządzenia rekomendowane do zakupu w ramach realizacji budowy Aquaparku w Siedlcach, nie są zamiennikami, jak twierdzi inwestor, a materiałami równoważnymi, spełniającymi wszystkie wymagania techniczne zawarte w umowie o roboty budowlane. W kilku przypadkach urządzenia proponowane przez Zambet są nie tylko równoważne, ale także bardziej korzystne, oferują niższe koszty eksploatacji oraz dłuższy okres gwarancyjny.

29 lutego – Spółka Zambet, mimo że umowa z dn. 6 lipca 2011 r. zawarta z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce nie nakłada na wykonawcę takiego obowiązku, przedkłada dokumenty potwierdzające, że strategiczne materiały i urządzenia zostaną dostarczone w terminie niezagrażającym realizacji inwestycji w dacie określonej harmonogramem.

1 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce informuje Zambet, że nie widzi możliwości zatwierdzenia zakupu, ani dalszej dyskusji na temat proponowanych przez Zambet produktów, tzn. niecki basenowej firmy Akvahelp, czy central wentylacyjnych Dan-POLTHERM. Inwestor wyklucza także proponowaną przez wykonawcę technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku jako niezgodnych z dokumentacją projektową i złożoną ofertą. Jednocześnie Inwestor odmawia uzasadnienia swojego stanowiska.

2 marca - Agencja Rozwoju Miasta Siedlce wzywa Zambet do zmiany sposobu wykonywania umowy.

8 marca – Zambet odpowiada na pismo inwestora, odpierając jego zarzuty i po raz kolejny zapewnia, że każde z urządzeń, które zostanie zainstalowane w budowanym obiekcie będzie w pełni zgodne z zawartą umową o robotach budowlanych. Zambet przypomniał, że nie planował i nie planuje wykorzystywania jakichkolwiek „zamienników”, a wykorzystane zostaną wyłącznie takie urządzania i technologie, które zostały przewidziane w obowiązującej dokumentacji i stanowią dokładnie te technologie i rozwiązania, na których stosowanie strony się umówiły.
Zambet wystosował zapytanie dlaczego Agencja Rozwoju Miasta Siedlce obstaje przy zakupie niecki basenowej formy Berndorf, skoro identyczny produkt oferowany jest przez firmę Akvahelp, która dodatkowo zapewnia bardziej korzystne warunki serwisowo-gwarancyjne.
Zambet zapytał także dlaczego inwestor w piśmie z 1 marca odrzucił proponowaną przez Zambet technologię wody basenowej, elementy rozbudowy stacji trafo – rozdzielnia NN, rozdzielnię główną budynku, skoro spełnia ona wszelkie formalne i techniczne wymogi. Zambet zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie co w ocenie inwestora jest niezgodne z dokumentacją i dlaczego, czy inwestor posiada preferowanych podwykonawców i chciałby narzucić Zambetowi zamówienie od nich urządzeń. Poprosił także o klarowne wyartykułowanie swoich preferencji oraz ich uzasadnienie. Pismo do pozostaje bez odpowiedzi.

16 marca – termin, w którym inwestor, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, zobowiązany był dostarczyć gwarancję zapłaty, jednak tego nie uczynił.

19 marca – Zambet w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pismo z 8 marca.

19 marca – Zambet odstępuje od realizacji umowy z  Agencja Rozwoju Miasta Siedlce na realizację Aquaparku w Siedlcach.

Msz
wykop

Komentarze

 • hmm
  2012-08-28 23:06:52

  arrow

  szczerze nic mnie to opchodzi ja chcem akwapark i koniec :D

 • vinci
  2012-05-02 13:29:49

  arrow

  To są konsekwencje wyboru najtańszej oferty i firmy z "lipnymi" referencjami

 • klik
  2012-03-20 19:55:03

  arrow

  prosta sprawa - nie przedstawiasz gwarancji, znaczy możesz byc niewypłacalny. nie rozumiem tylko o co chodzi z tymi obligacjami, pierwsze słyszę? budują za kasę z emisji obligacji komunalnych?

 • .
  2012-03-20 17:35:57

  arrow

  To sobie polata urząd miasta po sądach przez kilka lat, na własne życzenie:))) Za głupotę się płaci.

 • locutus
  2012-03-20 15:20:30

  arrow

  gorzka satysfakcja, ale wielu mówiło, że z tą firmą mogą być problemy. nie wiadomo jednak do końca, co się stało. najpierw pretensje miało miasto (agencja), teraz wykonawca odstępuje od umowy - być może jest to taki manewr uprzedzający, bo i tak umowa zostałaby zerwana, ale z drugie strony...

 • xx
  2012-03-20 15:01:19

  arrow

  .....problem jest zarówno z jednej jak i z drugiej strony, to pewne.

  Agencja nie jest taka słodka jak by się wydawało.

 • aaa
  2012-03-20 14:43:46

  arrow

  Kiedy wszyscy mówili, że z ZAMBETEM będą problemy władze miasta nie chciały słuchać. Wybrano ofertę tej firmy no i mamy skutki. No ciekawe kto nam teraz dokoczy budowę aquaparku. Chyba terminów zapowiadanych przez prezesa pawłowskiego również nie uda się dotrzymać... porażka

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

Co, gdzie, kiedy

w lewoLuty 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

RADZYŃ, 01.02

XX - lecie Klubu Żeglarskiego Korab

więcej »

ŁOSICE, 01.02 18:00

Będą rozmawiać o fermach

więcej »
2

RADZYŃ, 02.02

300 artystów wystąpi w widowisku „Nasze Betlejem”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.02

Koncert kolęd i pastorałek

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.02

Sobotni wieczór z siatkówką

więcej »

ŁOSICE, 02.02

SERPEL 2019

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.02 10:30

Biskup Siedlecki zaprasza na obchody Dnia Życia Konsekrowanego

więcej »
3

SIEMIATYCZE, 03.02

Cztery Pory Muzyki – Zima

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.02 10:00

Jubileuszowa pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.02

Siedlce: bezpłatne badania i porady specjalistów

więcej »

LUBARTÓW, 04.02 15:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »
5

LUBARTÓW, 05.02 15:00

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »

LUBARTÓW, 05.02 18:30

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie S19 Kock - Lubartów

więcej »
6

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 06.02 18:45

Seminarium Odnowy Wiary w Białej Podlaskiej

więcej »
7

SOKOŁÓW, 07.02 17:00

SUTW: Charles Aznavour - artysta globalny

więcej »

WŁODAWA, 07.02 17:00

Spotkanie z arborystami we Włodawie

więcej »
8

WŁODAWA, 08.02

Spotkanie z arborystami we Włodawie

więcej »
9 10

MIŃSK MAZ., 10.02

Zimowy maraton w Jeruzalu

więcej »

SOKOŁÓW, 10.02

Bal kostiumowy dla dzieci w Sterdyni

więcej »

WĘGRÓW, 10.02

ŁOCHÓW: CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ELI

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 10.02

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 10.02 17:00

X lat Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
11

ŁUKÓW, 11.02

Bajkowe Poranki w Kinie Łuków

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 11.02 10:00

Siedlce: Światowy Dzień Chorego

więcej »
12 13

RADZYŃ, 13.02

Wyrusz w podróż nad Bajkał z Moniką Radzikowską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.02 11:00

X lat Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

więcej »
14

ŁUKÓW, 14.02

Akcja „Randka w ciemno z książką”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.02 10:00

Kamień Wiary - finał

więcej »

LUBARTÓW, 14.02 17:00

Koncert „Miłość przychodzi”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.02 17:00

Spotkanie „Poezja i Malarstwo czyli Akomodacja” w Białej Podlaskiej

więcej »

MIŃSK MAZ., 14.02 18:30

Wernisaż wystawy „Ogień i walka”

więcej »

GARWOLIN, 14.02 19:00

Bluesowe Walentynki w GCAK Sulbiny

więcej »
15

WĘGRÓW, 15.02 18:00

Gala Sportu w Węgrowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.02 18:30

Emilia Komarnicka w Walentynki w Chodowie

więcej »
16

ŁOSICE, 16.02

Bieg Trapera dla Natalii

więcej »

KRAJ, 16.02

II Otwarte Zawody o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego w Slalomie Narciarskim

więcej »
17

GARWOLIN, 17.02

Garwolin: rejonowe spotkanie młodzieży

więcej »

ŁOSICE, 17.02

Koncert charytatywny dla Natalii Kowaluk

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.02 17:00

Niedzielny Salon Muzyczny - Piosenki z Kabaretu Starszych Panów

więcej »

ŁUKÓW, 17.02 17:00

Łuków: Wspólnota Rodziców Dzieci Utraconych zaprasza do wspólnej modlitwy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.02 17:00

Spotkanie formacyjne dla prawników

więcej »
18

WŁODAWA, 18.02 11:00

Włodawa: Ferie z Biblioteką 2019

więcej »
19

SIEMIATYCZE, 19.02

Warsztatowe spotkanie na siemiatyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.02

Orlen Przedszkoliada Tour w Siedlcach

więcej »
20

ŁOSICE, 20.02 12:00

I Powiatowa Konferencja Edukacyjna w Łosicach

więcej »

WŁODAWA, 20.02 16:00

Promocja książki Patryka Osieleńca „Oko Kordoby”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 20.02 20:30

Koncert Apostolis Anthimos Quartet w Białej Podlaskiej

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.02

VITOexTrEAM: Katarzyna Boni i jej książka „Ganbare! Warsztaty umierania”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.02

Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 21.02 17:00

Spotkania z archeologią. Tajemnice podlaskich rezydencji

więcej »

SOKOŁÓW, 21.02 18:00

Spotkanie z Marcinem Sitko i promocja książki „Rysiek Riedel”

więcej »
22

MIASTO SIEDLCE, 22.02

VITOexTrEAM: Katarzyna Boni i jej książka „Ganbare! Warsztaty umierania”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.02 10:00

Nie daj się oszukać. Przyjdź i posłuchaj - spotkanie w „Domu nad Stawami”

więcej »

RADZYŃ, 22.02 18:00

„Chwile refleksji” Bronisławy Niebrzegowskiej

więcej »
23

MIASTO SIEDLCE, 23.02

Promocja książki: Projekt życie-próba krzyża

więcej »

LUBARTÓW, 23.02 15:00

Nowy cykl #SPOTKANIA Z PASJĄ

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 23.02 18:30

Promocja książki „Projekt życie”

więcej »
24

POWIAT BIALSKI, 24.02

Koncert Noworoczny w Terespolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02

Miting z blondynką czyli rozmowy o depresji

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 14:00

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 17:00

Miting z blondynką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 18:00

Miting z blondynką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 24.02 19:00

Spektakl „Nasze żony” w Siedlcach

więcej »
25 26

RADZYŃ, 26.02

Borki: Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 26.02 18:00

Wieczór autorski Wojciecha Tochmana

więcej »
27

MIASTO SIEDLCE, 27.02 11:00

Wykłady Wiesławy Chaleckiej dla słuchaczy SUTW

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 27.02 14:00

Wykłady Wiesławy Chaleckiej dla słuchaczy SUTW

więcej »
28

RADZYŃ, 28.02

Radzyń: Ruszyły zapisy na absolwencki turniej tenisa stołowego

więcej »

Najnowsze Informacje

foto

Fachowa regeneracja turbosprężarek w Bielsku Podlaskim
2019-02-18 18:02:29 Kategoria:

Turbosprężarka to niezastąpione urządzenie wyposażające liczne pojazdy mechaniczne. Głównym zadaniem turbosprężarki jest wspomaganie działania silnika (układ...

więcej »
foto

Rośliny w akwarium – efektowne, zielone mchy
2019-02-14 12:30:48 Kategoria:

Dla akwarystów oraz amatorów podwodnego świata wygląd roślin w akwarium ma ogromne znaczenie. Bogata oferta mchów i wątrobowców obejmuje gatunki przeznaczone do...

więcej »
foto

Jak urządzić salon w stylu eko
2019-02-13 14:36:49 Kategoria:

Każdy, kto kocha naturę, stara się przemycić choć jeden element do swojego mieszkania, który będzie stylistycznie się z nią wiązał. Może to być dekor, drewniana...

więcej »