R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 16 września 20201 r.
2021-09-17 14:20:47 Artykuł czytany 51 razy


Spółdzielnie energetyczne Solary, fotowotaika, biogazownie. To sposoby produkcji energii z wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł. Obszary wiejskie w Polsce zajmują 90% powierzchni Polski. Zamieszkuje je około 40% społeczeństwa. To właśnie tam w ostatnich latach obserwujemy masowy rozwój instalacji OZE. Pojawiła się nowa propozycja wykorzystania ich potencjału. To spółdzielnie energetyczne. W Kwadransie o wsi i rolnictwie Andrzej Ilczuk rozmawia o nich z Mateuszem Balcerowiczem - dyrektorem Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Rozwój energetyki rozproszonej, opartej na odnawialnych źródłach energii, a także racjonalne wykorzystywanie lokalnie dostępnych zasobów, to jedne z podstawowych komponentów zrównoważonego rozwoju. Powstające spółdzielnie energetyczne zwiększają zainteresowanie  energetyką odnawialną. KOWR prowadzi działania promujące zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich.

Mateusz Balcerowicz wskazał, że takie rozwiązania przynoszą wymierne korzyści ekologiczne, gospodarcze oraz społeczne. To ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa czy stworzenie nowych miejsc pracy. Pozwalają na realizację nowych wyzwań stawianych przed polskim sektorem energetycznym. Szczególnego uzasadnienia potrzeby rozwoju energetyki rozproszonej należy doszukiwać się

Obszary wiejskie w Polsce zajmują niemal 90% powierzchni naszego kraju, a zamieszkuje je prawie 40% społeczeństwa. W kontekście obszarów wiejskich, gdzie z jednej strony występuje największy potencjał surowcowy, z drugiej zaś tereny te zmagają się z ubóstwem energetycznym, objawiającym się m.in. problemami z zapewnieniem ciągłości dostaw energii.

Spółdzielnia energetyczna stanowi szczególny rodzaj spółdzielni. Jej funkcjonowanie zostało uregulowane przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze lub ustawy o spółdzielniach rolników. Stanowi dobrowolne zrzeszenie zarówno osób fizycznych jak i prawnych, a do jej powstania wymagane jest uchwalenie statutu przez jej założycieli (10 osób – w przypadku osób fizycznych albo spółdzielni rolników, lub 3 osób – w przypadku osób prawnych), a następnie złożenie stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania rejestracji w KRS spółdzielnia nabywa osobowość prawną i staje się przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania ww. energii wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Warunkiem jest, aby spółdzielnia i jej członkowie byli przyłączeni do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Dyrektor Mateusz Balcerowicz podkreślił, że spółdzielnia energetyczna może zrzeszać nie więcej niż 1000 członków, przy czym prawa wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków takie same, niezależnie od posiadanej liczby udziałów. Ponadto spółdzielnia może prowadzić swoją działalność wyłącznie na obszarze gminy wielskiej lub miejsko-wiejskiej albo na obszarze skupiającym trzy tego rodzaju gminy bezpośrednio sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo obszar działalności spółdzielni energetycznej został zawężony do obszaru jednego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, gazowej lub sieci ciepłowniczej, do której przyłączona jest spółdzielnia energetyczna i jej członkowie.  W przepisach regulujących działalność spółdzielni energetycznych wskazano, że spółdzielnia działająca w zakresie wytwarzania energii elektrycznej powinna zagwarantować, aby łączna zainstalowana moc wszystkich instalacji odnawialnych źródeł energii umożliwiła pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków, przy czym moc zainstalowana ww. instalacji nie powinna przekroczyć 10 MW. W przypadku ciepła – łączna moc wszystkich instalacji nie powinna przekroczyć 30 MW, a biogazu – roczna wydajność instalacji nie powinna przekroczyć
40 mln m3.

Ograniczenie zakresu terytorialnego oraz określenie podstawowych warunków dla spółdzielni umożliwia partycypowanie lokalnej społeczności w rozwoju energetyki odnawialnej. W związku z tym, spółdzielnia energetyczna może stać się lokalnym dostawcą energii, a to może wpłynąć na ograniczenie problemów z dostawami energii na obszarach wiejskich, a także obniżenie kosztów związanych z dostawą i zużyciem energii. Spółdzielnia energetyczna, która wytwarza energię elektryczną, może skorzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń energii. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, pełniące funkcję sprzedawcy zobowiązanego, będzie dokonywać rozliczeń nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci  w celu jej zużycia na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Istotną korzyścią dla członków spółdzielni jest również możliwość korzystania ze zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej zmiennej i części opłat stałych oraz opłaty rozliczeniowej. Dodatkowo spółdzielnia nie ma obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, w przypadku gdy łączna moc zainstalowanej energii elektrycznej wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii nie przekracza 1 MW. Mateusz Balcerowicz podkreślił, że spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii dopiero po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym celu wymagane jest złożenie w KOWR stosownego wniosku oraz dołączenie do niego załączników, tj. statutu spółdzielni oraz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w powyższym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zatwierdzenia oraz niezbędne wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej KOWR w zakładce OZE – Spółdzielnie energetyczne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowało realizację projektu pt. „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO”, który polega na udzieleniu wsparcia eksperckiego wybranym 6 gminom z województwa podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego w przygotowaniu uruchomienia pilotażowych spółdzielni energetycznych na tych terenach. Realizacja powyższego projektu jest finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Według przyjętego harmonogramu projekt ma być realizowany przez ok. 2,5 roku i zakłada w szczególności przeprowadzenie analizy zasobów i potrzeb energetycznych danej gminy oraz dobór instalacji OZE przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności, przygotowanie dokumentacyjne do założenia spółdzielni energetycznych, opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych, a także organizowanie warsztatów i konferencji mających na celu wymianę informacji i doświadczeń
z realizacji projektu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania promujące zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich. W 2021 r. Zaplanowano 16 szkoleń w formie webinariów, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których podstawowym założeniem jest przedstawienie korzyści dla gminy i jej mieszkańców wynikających z takiego rozwiązania. W kolejnych latach KOWR planuje kontynuowanie kampanii promocyjnej poprzez prowadzenie szkoleń, które zostaną skierowane do wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni energetycznej.

Deklaracja strat producentów drobiu

KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu. Deklaracja strat (...) będzie przesłana przez KOWR listem poleconym do producentów drobiu, którzy prowadzili gospodarstwa w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku: Deklarację wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 roku w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na lokalizację stada.

27. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

Najnowsza technika rolnicza, regionalna żywność, stoiska firm i instytucji związanych z wsią i rolnictwem, rękodzieło, występy artystów z regionu, podsumowanie konkursów dla rolników i mieszkańców wsi.  To wszystko było na 27. Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym. Ta impreza wystawienniczo - targowa odbyła się w Siedlcach , w sobotę i niedzielę 11 i 12 września.  Stoisko przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. Pod szyldem resortu zgromadziły się instytucje i Agencje działające na rzecz wsi i rolnictwa, w tym KOWR. Ośrodek reprezentował zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński. Zwiedzający i rolnicy mieli okazję do bezpośredniej rozmowy ze specjalistami w swoich dziedzinach. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński podkreślił, że te rolnicze targi są ważnym miejscem dla wszystkich zainteresowanych rozwojem wsi i rolnictwa. Tu następuje transfer wiedzy, ale rodzą się również pomysły i rozwiązania - podkreślił wiceminister. Głównym organizatorem 27. Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym był siedlecki Oddział mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Komputery dla terenów popegeerowskich

Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z gmin popegeerowskich. Program ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na terenach dawnych państwowych gospodarstw rolnych. Jak szacuje MSWiA, z programu będzie mogło skorzystać około 20 tysięcy dzieci. Wnioski o wsparcie będzie można składać w szkołach od października. Przypomnijmy, ze Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. Jego głównym realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin , którzy rozpoczynają studia dzienne. Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.  Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Wypłacane jest ono w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

„Śladami Unitów Podlaskich”
2021-09-30 12:20:33 Kategoria:

Od 4 do 8 października na antenie Katolickiego Radia Podlasie będzie emitowany cykl pięciu audycji poświęconych szkołom znajdujących się na terenie diecezji siedleckiej,...

więcej »


foto

Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr?
2021-10-27 10:53:40 Kategoria:

Przemysł 4.0 oznacza automatyzację procesów, nie eliminuje jednak czynnika ludzkiego. Wciąż niezbędne będzie pozyskanie specjalistów. Konieczne stanie się także...

więcej »
foto

Bezpieczeństwo w sieci - jak o nie zadbać?
2021-10-26 17:38:11 Kategoria:

Bezpieczeństwo w sieci jest tematem nieustająco aktualnym. To zupełnie zrozumiałe, ponieważ nowe rozwiązania w tym zakresie pojawiające się na rynku prędzej czy...

więcej »
foto

Różnorodność i inkluzja. Grupa Ferrero i Forum...
2021-10-26 12:53:15 Kategoria:

50. edycji magazynu Raport CSR - wydanych w ciągu 12 lat - to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim odpowiedzialność za to, że do rąk naszych czytelników trafia...

więcej »
foto

Parafia Hołubla: „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy...
2021-10-26 11:52:30 Kategoria:

Od 2017 parafia pw. św.  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hołubli realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską tzw. „Transgraniczny szlak...

więcej »
foto

Parafia Mokobody: „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy...
2021-10-26 11:11:00 Kategoria:

Od 2017 parafia p.w. św. Jadwigi w Mokobodach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską tzw. „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji...

więcej »
foto

Szukasz elastycznej pracy? Zostań konsultantką Avon!
2021-10-25 18:29:30 Kategoria:

Współczesny rynek pracy daje wiele możliwości, jednak nie zawsze dotyczy to powracających do aktywności zawodowej młodych mam. Ważną kwestią jest wówczas...

więcej »
foto

Czy doberman to pies, który sprawdzi się w pracy w...
2021-10-25 11:13:32 Kategoria:

Doberman to jedna z najbardziej popularnych ras psów, uznawana za wyjątkowo żywiołową oraz inteligentną. Właśnie dlatego dobermany uchodzą za idealne do pracy w policji...

więcej »
foto

Jaki kolor i fason kurtki damskiej wybrać w tym sezonie?...
2021-10-24 19:36:05 Kategoria:

Granatowa, czarna albo beżowa — takie kurtki damskie wybieramy najczęściej. Jednak co stoi na przeszkodzie, aby postawić na zupełnie inne kolory? Sezon jesienno-zimowy...

więcej »
foto

Wykrywacz kłamstw na Podlasiu? Kiedy można skorzystać...
2021-10-21 10:56:00 Kategoria:

Wariograf, poligraf, wykrywacz kłamstw - wszystkie te określenia oznaczają urządzenie, któremu można poddać człowieka, w celu zbadania reakcji jego organizmu na zadawane...

więcej »
foto

NOWA PRZYCHODNIA RODZINNA W GMINIE SIEDLCE
2021-10-05 11:17:05 Kategoria:

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. rozszerzyło ofertę opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Siedlce oraz regionu. W październiku rozpoczęła działalność...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoPaźdzernik 2021w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

RADZYŃ, 01.10

Wyjątkowe muzyczne wydarzenie

więcej »
2

ŁOSICE, 02.10

Męski różaniec w Łosicach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 02.10

Siedlce: Męski Różaniec

więcej »
3

ŁUKÓW, 03.10

75. rocznica Akcji Mitropa

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.10

Zbliża się Dzień Krwiodawstwa w Siedlcach

więcej »

ŁOSICE, 03.10

10. Biegiem przez Platerów!

więcej »

SOKOŁÓW, 03.10

Gala Baletowa w Sokołowskim Ośrodku Kultury

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 03.10

Amor Divino - koncert w Reymontówce

więcej »
4 5 6 7

ŁUKÓW, 07.10

Łuków: akcja szczepień w dzień targowy

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.10

Spotkanie autorskie i warsztaty pisania w Cafe Fryderyk w Siedlcach

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.10

Jacek Pulikowski przyjedzie do Siedlec

więcej »

SOKOŁÓW, 08.10

Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w przeciąganiu liny

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.10

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
9

MIASTO SIEDLCE, 09.10

Siedlce: VII Noc Bibliotek

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.10

Jacek Pulikowski przyjedzie do Siedlec

więcej »

MIĘDZYRZEC, 09.10

Ostatnia potańcówka na dechach

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 09.10

Biała Podlaska: Noc Bibliotek

więcej »

WĘGRÓW, 09.10

Muzyka bitewna na zamku w Liwie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 09.10

Spotkanie z prof. Tadeuszem Parnowskim w Siedlcach

więcej »
10

RADZYŃ, 10.10

Poświęcenie kościoła w parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim

więcej »

MIĘDZYRZEC, 10.10

Misje św. w parafii św. Józefa w Międzyrzecu

więcej »

ŁUKÓW, 10.10 14:00

Pchli Targ w Łukowie

więcej »
11

MIĘDZYRZEC, 11.10

Rodzinny Bieg Niepodległości w Międzyrzecu

więcej »
12 13

ŁUKÓW, 13.10

Akcja szczepień w Urzędzie Gminy Łuków

więcej »
14

MIASTO SIEDLCE, 14.10

KPS zagra z Legią

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.10

Siedlce: Dzień Dziecka Utraconego

więcej »

BIELSK PODL., 15.10

Dzień Dziecka Utraconego w Bielsku Podlaskim

więcej »
16

ŁUKÓW, 16.10

I Diecezjalne Forum Młodych w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 16.10

VII Siedlecki Bieg Prawie Górski

więcej »

ŁUKÓW, 16.10

I Diecezjalne Forum Młodych w Łukowie

więcej »
17

POWIAT SIEDLECKI, 17.10

Otwarty Przegląd Akordeonistów Amatorów w Starym Opolu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.10

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 17.10

Łuków: Msza Święta i modlitwa o uzdrowienie

więcej »

RADZYŃ, 17.10

Pierwszy pogrzeb dzieci nienarodzonych w Radzyniu Podlaskim

więcej »

POWIAT BIALSKI, 17.10

Rokitno: Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia Beatyfikacji Błogosławionych Męczenników z Pratulina

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 17.10 13:00

Siedlce: Procesja Różańcowa za Polskę

więcej »
18

WŁODAWA, 18.10 10:00

Uroczystości w Wyrykach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 18.10 19:00

Koncert Danuty Stankiewicz w Cafe Fryderyk

więcej »
19 20 21 22 23

MIASTO SIEDLCE, 23.10

„Wieczór panieński plus” w Siedlcach

więcej »
24

ŁOSICE, 24.10

Niedzielne bieganie nad Bugiem

więcej »

GARWOLIN, 24.10

Koncert promujący płytę - Perła Mazowsza

więcej »

RADZYŃ, 24.10

Gala Piosenki Biesiadnej w Radzyniu

więcej »
25 26 27 28 29 30 31

Najnowsze Informacje