R E K L A M A


Rolnicy

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 16 września 20201 r.
2021-09-17 14:20:47 Artykuł czytany 52 razy


Spółdzielnie energetyczne Solary, fotowotaika, biogazownie. To sposoby produkcji energii z wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł. Obszary wiejskie w Polsce zajmują 90% powierzchni Polski. Zamieszkuje je około 40% społeczeństwa. To właśnie tam w ostatnich latach obserwujemy masowy rozwój instalacji OZE. Pojawiła się nowa propozycja wykorzystania ich potencjału. To spółdzielnie energetyczne. W Kwadransie o wsi i rolnictwie Andrzej Ilczuk rozmawia o nich z Mateuszem Balcerowiczem - dyrektorem Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Rozwój energetyki rozproszonej, opartej na odnawialnych źródłach energii, a także racjonalne wykorzystywanie lokalnie dostępnych zasobów, to jedne z podstawowych komponentów zrównoważonego rozwoju. Powstające spółdzielnie energetyczne zwiększają zainteresowanie  energetyką odnawialną. KOWR prowadzi działania promujące zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich.

Mateusz Balcerowicz wskazał, że takie rozwiązania przynoszą wymierne korzyści ekologiczne, gospodarcze oraz społeczne. To ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa czy stworzenie nowych miejsc pracy. Pozwalają na realizację nowych wyzwań stawianych przed polskim sektorem energetycznym. Szczególnego uzasadnienia potrzeby rozwoju energetyki rozproszonej należy doszukiwać się

Obszary wiejskie w Polsce zajmują niemal 90% powierzchni naszego kraju, a zamieszkuje je prawie 40% społeczeństwa. W kontekście obszarów wiejskich, gdzie z jednej strony występuje największy potencjał surowcowy, z drugiej zaś tereny te zmagają się z ubóstwem energetycznym, objawiającym się m.in. problemami z zapewnieniem ciągłości dostaw energii.

Spółdzielnia energetyczna stanowi szczególny rodzaj spółdzielni. Jej funkcjonowanie zostało uregulowane przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze lub ustawy o spółdzielniach rolników. Stanowi dobrowolne zrzeszenie zarówno osób fizycznych jak i prawnych, a do jej powstania wymagane jest uchwalenie statutu przez jej założycieli (10 osób – w przypadku osób fizycznych albo spółdzielni rolników, lub 3 osób – w przypadku osób prawnych), a następnie złożenie stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą dokonania rejestracji w KRS spółdzielnia nabywa osobowość prawną i staje się przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania ww. energii wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Warunkiem jest, aby spółdzielnia i jej członkowie byli przyłączeni do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Dyrektor Mateusz Balcerowicz podkreślił, że spółdzielnia energetyczna może zrzeszać nie więcej niż 1000 członków, przy czym prawa wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków takie same, niezależnie od posiadanej liczby udziałów. Ponadto spółdzielnia może prowadzić swoją działalność wyłącznie na obszarze gminy wielskiej lub miejsko-wiejskiej albo na obszarze skupiającym trzy tego rodzaju gminy bezpośrednio sąsiadujące ze sobą. Dodatkowo obszar działalności spółdzielni energetycznej został zawężony do obszaru jednego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, gazowej lub sieci ciepłowniczej, do której przyłączona jest spółdzielnia energetyczna i jej członkowie.  W przepisach regulujących działalność spółdzielni energetycznych wskazano, że spółdzielnia działająca w zakresie wytwarzania energii elektrycznej powinna zagwarantować, aby łączna zainstalowana moc wszystkich instalacji odnawialnych źródeł energii umożliwiła pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków, przy czym moc zainstalowana ww. instalacji nie powinna przekroczyć 10 MW. W przypadku ciepła – łączna moc wszystkich instalacji nie powinna przekroczyć 30 MW, a biogazu – roczna wydajność instalacji nie powinna przekroczyć
40 mln m3.

Ograniczenie zakresu terytorialnego oraz określenie podstawowych warunków dla spółdzielni umożliwia partycypowanie lokalnej społeczności w rozwoju energetyki odnawialnej. W związku z tym, spółdzielnia energetyczna może stać się lokalnym dostawcą energii, a to może wpłynąć na ograniczenie problemów z dostawami energii na obszarach wiejskich, a także obniżenie kosztów związanych z dostawą i zużyciem energii. Spółdzielnia energetyczna, która wytwarza energię elektryczną, może skorzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń energii. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, pełniące funkcję sprzedawcy zobowiązanego, będzie dokonywać rozliczeń nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci  w celu jej zużycia na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Istotną korzyścią dla członków spółdzielni jest również możliwość korzystania ze zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej zmiennej i części opłat stałych oraz opłaty rozliczeniowej. Dodatkowo spółdzielnia nie ma obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, w przypadku gdy łączna moc zainstalowanej energii elektrycznej wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii nie przekracza 1 MW. Mateusz Balcerowicz podkreślił, że spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii dopiero po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym celu wymagane jest złożenie w KOWR stosownego wniosku oraz dołączenie do niego załączników, tj. statutu spółdzielni oraz oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w powyższym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. zatwierdzenia oraz niezbędne wzory formularzy zostały udostępnione na stronie internetowej KOWR w zakładce OZE – Spółdzielnie energetyczne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowało realizację projektu pt. „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region – RENALDO”, który polega na udzieleniu wsparcia eksperckiego wybranym 6 gminom z województwa podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego w przygotowaniu uruchomienia pilotażowych spółdzielni energetycznych na tych terenach. Realizacja powyższego projektu jest finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Według przyjętego harmonogramu projekt ma być realizowany przez ok. 2,5 roku i zakłada w szczególności przeprowadzenie analizy zasobów i potrzeb energetycznych danej gminy oraz dobór instalacji OZE przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności, przygotowanie dokumentacyjne do założenia spółdzielni energetycznych, opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych, a także organizowanie warsztatów i konferencji mających na celu wymianę informacji i doświadczeń
z realizacji projektu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania promujące zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich. W 2021 r. Zaplanowano 16 szkoleń w formie webinariów, dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których podstawowym założeniem jest przedstawienie korzyści dla gminy i jej mieszkańców wynikających z takiego rozwiązania. W kolejnych latach KOWR planuje kontynuowanie kampanii promocyjnej poprzez prowadzenie szkoleń, które zostaną skierowane do wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni energetycznej.

Deklaracja strat producentów drobiu

KOWR rozpoczął dystrybucję „Deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków” skierowanej do producentów drobiu. Deklaracja strat (...) będzie przesłana przez KOWR listem poleconym do producentów drobiu, którzy prowadzili gospodarstwa w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku: Deklarację wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 roku w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na lokalizację stada.

27. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym

Najnowsza technika rolnicza, regionalna żywność, stoiska firm i instytucji związanych z wsią i rolnictwem, rękodzieło, występy artystów z regionu, podsumowanie konkursów dla rolników i mieszkańców wsi.  To wszystko było na 27. Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym. Ta impreza wystawienniczo - targowa odbyła się w Siedlcach , w sobotę i niedzielę 11 i 12 września.  Stoisko przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi. Pod szyldem resortu zgromadziły się instytucje i Agencje działające na rzecz wsi i rolnictwa, w tym KOWR. Ośrodek reprezentował zastępca dyrektora generalnego Marcin Wroński. Zwiedzający i rolnicy mieli okazję do bezpośredniej rozmowy ze specjalistami w swoich dziedzinach. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński podkreślił, że te rolnicze targi są ważnym miejscem dla wszystkich zainteresowanych rozwojem wsi i rolnictwa. Tu następuje transfer wiedzy, ale rodzą się również pomysły i rozwiązania - podkreślił wiceminister. Głównym organizatorem 27. Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym był siedlecki Oddział mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Komputery dla terenów popegeerowskich

Rząd przeznaczy 80 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z gmin popegeerowskich. Program ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na terenach dawnych państwowych gospodarstw rolnych. Jak szacuje MSWiA, z programu będzie mogło skorzystać około 20 tysięcy dzieci. Wnioski o wsparcie będzie można składać w szkołach od października. Przypomnijmy, ze Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. Jego głównym realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin , którzy rozpoczynają studia dzienne. Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.  Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Wypłacane jest ono w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. POSŁUCHAJ

AI [ja]
wykop
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

Niedzielna transmisja z Leśnej Podlaskiej
2022-05-27 14:05:53 Kategoria:

29 maja w Sanktuarium Matki Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej, pod hasłem „Matki mężne czy szalone?” odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Transmisję z...

więcej »


foto

Praktyczne prezenty w Plastikonie
2022-05-26 09:26:33 Kategoria:

Dzień matki to wyjątkowy dzień w roku kiedy możemy w szczególny sposób podziękować naszym mamom za wszystko co dla nas zrobiły. To właśnie tego dnia kupujemy kwiaty,...

więcej »
foto

Czy możliwe jest zatrudnienie niepełnoletniego dziecka...
2022-05-25 10:32:28 Kategoria:

Podczas wakacji, gdy młodociani mają więcej czasu wolnego, bardzo duża liczba rodziców zastanawia się nad możliwością zatrudnienia nieletniego dziecka we własnej...

więcej »
foto

Czy puder jest niezbędny w codziennym makijażu?
2022-05-25 09:53:50 Kategoria:

Puder to tradycyjny kosmetyk kolorowy, używany przez nastolatki i dojrzałe kobiety praktycznie codziennie, ale czy aby na pewno jest on niezbędny podczas robienia makijażu?...

więcej »
foto

Gastronomia to ciężki kawałek chleba
2022-05-23 15:17:39 Kategoria:

- Borykamy się ze zmianą cen. Tak jak wszyscy. Ceny wzrastają i jest to problem dla nas i klienta - mówi Bożena Polak-Stojanova, właściciel regionalnej restauracji...

więcej »
foto

Grzejniki do domu - pięć najpopularniejszych modeli
2022-05-23 09:51:01 Kategoria:

- Wraz z początkiem zimnej pogody popyt na grzejniki wzrasta. One służą pomocą w poza okresem grzewczym i podczas ciężkich mrozów, gdy centralne ogrzewanie nie zapewnia...

więcej »
foto

Co trzeba wziąć pod uwagę, wybierając fotel do salonu?
2022-05-23 09:29:27 Kategoria:

Marzy Ci się arcywygodne odpoczywanie przy wciągającym serialu? Albo przy lekturze, od której trudno się oderwać? A może po prostu chcesz stworzyć w salonie miejsce, w...

więcej »
foto

Mamy i dzieci
2022-05-11 12:41:00 Kategoria:

Najważniejszymi gośćmi Magicznych Ogrodów są oczywiście Mamy i ich pociechy. Tym razem ich święto przypada w czwartek, więc nie będą obecne w parku, ale pamiętamy o...

więcej »

Co, gdzie, kiedy

w lewoMaj 2022w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

KRAJ, 01.05 - 07.05

XIV Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

więcej »
2

POWIAT BIALSKI, 02.05 19:00

Koncert wirtuoza skrzypiec Vadima Brodskiego w Janowie Podl.

więcej »
3

MIŃSK MAZ., 03.05

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dobrem

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Mecz charytatywny dla Igi

więcej »

WŁODAWA, 03.05

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja

więcej »

ŁOSICE, 03.05

3 maja w Łosicach

więcej »

GARWOLIN, 03.05

Witaj Majowa Jutrzenko... 3 maja w Garwolinie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 03.05

Niemen akustycznie

więcej »

GARWOLIN, 03.05

3 maja w Borowiu

więcej »

SIEMIATYCZE, 03.05

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Mielnik

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 03.05 10:00

Siedlce: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

więcej »

GARWOLIN, 03.05 10:00

Żelechów: patriotyczno-strażackie uroczystości

więcej »

MIĘDZYRZEC, 03.05 11:30

3 maja w Międzyrzecu Podlaskim

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 03.05 11:30

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej

więcej »
4 5

MIASTO SIEDLCE, 05.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

ŁUKÓW, 06.05

Łuków w nowych barwach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05

Siedlce-zbiórka elektrośmieci

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.05 10:00

XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

więcej »
7

GARWOLIN, 07.05

Wystawa w Galerii Kotłownia

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Łuków: O depresji bez tabu

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.05

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska znowu na parkiecie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Mokobody: Wieczór z Matką Budzieszyńską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Zmiana organizacji ruchu w związku z Jarmarkiem Św. Stanisława

więcej »

SIEMIATYCZE, 07.05

Po raz 14. w Mielniku królować będzie korowaj

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05

Męski Różaniec w Siedlcach

więcej »

ŁUKÓW, 07.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.05

Kisielany: Piknik Integracyjny w stylu - Dziki Zachód

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.05 09:30

Kongres Służby Liturgicznej /OGLĄDAJ/

więcej »
8

PARCZEW, 08.05

Koncert Jana Kondraka w Parczewie

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Kino Łuków: seanse po ukraińsku

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem

więcej »

ŁUKÓW, 08.05

Łuków: Dzień Strażaka

więcej »

KRAJ, 08.05 - 15.05

Tydzień Modlitw o Powołania. Orędzie Papieża na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

więcej »

GARWOLIN, 08.05

Święto 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie

więcej »

PARCZEW, 08.05 10:00

Przed nami Diecezjalny Dzień Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 08.05 17:00

W niedzielę pokazy kaskaderskie w Łukowie!

więcej »
9 10 11

SIEMIATYCZE, 11.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »
12 13

WŁODAWA, 13.05

Uroczystości w Centrum Religijno-Zabytkowym w Hannie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.05

Nocne Czuwanie Młodych w Siedlcach

więcej »
14

GARWOLIN, 14.05

Garwolińska Noc Muzeów bez Muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.05 18:00

Muzeum Regionalne zaprasza na Noc Muzeów

więcej »
15

ŁUKÓW, 15.05

Pierwszy koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie

więcej »

WŁODAWA, 15.05

XIV Wiosenny Spływ Kajakowy - POWITANIE BOBRÓW 2022

więcej »

SOKOŁÓW, 15.05

Senior Show

więcej »

ŁUKÓW, 15.05

Łuków: Chór KOE i Mateusz Rzewuski na pierwszym koncercie Festiwalu

więcej »

RADZYŃ, 15.05 10:00

VII MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RAS ZIMNOKRWISTYCH w Bedlnie k. Radzynia Podlaskiego

więcej »
16 17

ŁUKÓW, 17.05

Gmina Łuków: rusza pomoc żywnościowa

więcej »
18

SOKOŁÓW, 18.05

Janusz Korczak. Król dzieci

więcej »

SIEMIATYCZE, 18.05

Kolejna Środa w Karmelu

więcej »

ŁOSICE, 18.05

Koncert Katarzyny Żak w Łosicach

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.05

Łuków: spotkanie burmistrza z mieszkańcami

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.05 10:00

VIII Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

więcej »
20

SIEMIATYCZE, 20.05

Piknik muzyczny w Siemiatyczach

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

POWIAT BIALSKI, 20.05

Wernisaż Arkadiusza Markiewicza

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.05

„O Matce Pieśń”. Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

GARWOLIN, 21.05

Chcesz wiedzieć więcej o służbie wojskowej? Przyjdź przed garwolińskie starostwo

więcej »
22

POWIAT BIALSKI, 22.05

Rekolekcje Maryjne w Kodniu

więcej »

MIŃSK MAZ., 22.05

Kulturomaniak - Finał

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 22.05 11:00

Uczelnia zaprasza na Piknik Naukowy

więcej »
23 24 25

GARWOLIN, 25.05

Z Joanną Bator o przemocy w relacjach międzyludzkich

więcej »

RADZYŃ, 25.05

Ulan-Majorat: inwestycje droższe, ale kulturze i rekreacji nie utniemy

więcej »
26

ŁUKÓW, 26.05

Łuków: sesja Rady Miasta

więcej »
27

ŁUKÓW, 27.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

ŁUKÓW, 27.05

Łuków: ruszyły zapisy na Bieg z Pochodniami

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.05

Dzień Matki w Janowie Podlaskim

więcej »

SOKOŁÓW, 27.05 17:00

ZPiT Sokołowianie: Koncert Jubileuszowy

więcej »
28

LUBARTÓW, 28.05

Akcja poboru krwi w Lubartowie

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Łuków: Triduum z Błogosławionym Kardynałem Wyszyńskim

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 28.05

Nocna Pielgrzymka do Mokobód

więcej »

ŁUKÓW, 28.05

Dni Łukowa 2022

więcej »
29

POWIAT SIEDLECKI, 29.05

Festiwal Muzyki Kościelnej Diecezji Siedleckiej

więcej »

SIEMIATYCZE, 29.05

Bądźmy razem w Siemiatyczach - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

więcej »

ŁUKÓW, 29.05

Dni Łukowa 2022

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 29.05 10:30

VIII Integracyjny Piknik Rodzinny w Siedlcach

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »

WĘGRÓW, 29.05 12:00

Dzień Dziecka w Grębkowie

więcej »
30 31

Najnowsze Informacje