Kościół

Digitalizacja i konserwacja zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach

Siedlce Pt. 17.11.2023 16:24:45
17
lis 2023

Diecezja siedlecka rozpoczęła kolejny etap digitalizacji i konserwacji ksiąg ze zbiorów dawnej Diecezji Łuckiej i Brzeskiej. Tym razem do Programu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Kultura Cyfrowa 2023 Diecezja złożyła projekt dwuletni i pozyskała środki na obecny i kolejny rok trwania projektu – Łącznie to 230 tys. złotych.

Realizowana jest digitalizacja 17 ksiąg rękopiśmiennych co poszerzy dotychczasowa bazę o kolejnych 17 tysięcy skanów. Są to akta XVII i XVIII wieczne diecezji łuckiej i brzeskiej zarówno po lewobrzeżnej stronie Bugu jak i tej prawobrzeżnej. Kluczowe są zwłaszcza ziemie które po II wojnie światowej nie weszły do granic Polski tj. Bracławszczyzna, Polesie i Wołyń. Digitalizacja pozwoli na łatwy dostęp badaczom do materiałów dotyczących tych terenów. Zbiór zawiera dokumenty wpisane do akt Konsystorza Janowskiego dotyczące parafii, duchowieństwa i osób świeckich. W księgach zgromadzone zostały świadectwa dotyczące struktury administracyjnej diecezji, inwentarze i wizytacje parafii opisujące ich stan materialny oraz wykaz posługujących osób duchownych oraz kolatorów, czyli prawnych opiekunów tychże parafii, ale także uposażeń parafii, odpisy testamentów, liczne informacje dotyczące magnaterii a także drobniejszej szlachty.

Poza pracami digitalizacyjnymi, które są realizowane na dużo większa skale niż w roku poprzednim (wówczas zdygitalizowano trzy księgi dostępne na stronie www.archiwum.diecezja.siedlce.pl) prowadzona jest konserwacja dwóch największych i najbardziej zniszczonych woluminów. Realizatorem prac konserwatorskich jest dr Dariusz Subocz z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
Inf. pras.

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
Widzący Pt. 17.11.2023 17:14:09

Bardziej bym się cieszył z akt diecezji siedleckiej czyli janowskiej.....