INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@radiopodlasie.pl tel. 601 375 416

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Katolickie Radio Podlasie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  ul. Bpa Świrskiego 56, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bpa Świrskiego 56, 08-110 Siedlce lub drogą mailową: sekretariat@radiopodlasie.plPODSTAWA PRAWNA


- Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 

- Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

- Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.

- Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


A.  Obowiązek informacyjny – Kontakty służbowe
B.  Obowiązek informacyjny – Faktury
C.  Obowiązek informacyjny – strona internetowa
D.  Obowiązek informacyjny – darczyńcy:
E. Obowiązek informacyjny – darczyńcy – strona internetowa
F. Obowiązek informacyjny – koncert życzeń:
F.1 Obowiązek informacyjny – koncert życzeń – osoba wyczytana
F.2 Obowiązek informacyjny – koncert życzeń – osoba zamawiająca


.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@radiopodlasie.pl