Kwadrans o wsi i rolnictwie z 11 maja 2023 r.

11
maj 2023

Od 1992 roku, czyli od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – do końca 2022 roku r. do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przejęto 4 mln 700 tys. ha gruntów. Obecnie w Zasobie znajduje się 1 mln 350 tys. ha, z czego w dzierżawie jest ponad 1 mln 70 tys. ha gruntów. Do rozdysponowania pozostało ok. 170 tys. ha gruntów. O tych gruntach z Waldemarem Humięckim Dyrektorem Generalnym KOWR rozmawiał Andrzej Ilczuk.

Jak wynika z danych na koniec 2022 r. w ogólnej powierzchni gruntów Zasobu WRSP pozostawało do rozdysponowania dokładnie 166,6 tys. ha. Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów wykazała, że ok. 73% tych gruntów może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną, z tymże większość z tych gruntów jest o niskiej przydatności rolniczej i znacznym rozdrobnieniu;

Około 16% to grunty, które określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Waldemar Humięcki dodał, że w przypadku pozostałych 11% gruntów nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami np. z nieuregulowanymi stosunkami wodnymi, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach, czy między wałami przeciwpowodziowymi.

Dyrektor Generalny KOWR podkreślił, że te 166,6 tys. ha to aż 371 tys. działek, a średnia powierzchnia działki nierozdysponowanej wynosi niecałe 0,5 ha (0,45 ha).Z tej liczby 80% działek posiada areał poniżej 0,5 ha. Ponadto niemal 70% gruntów nierozdysponowanych (grunty orne, łąki i pastwiska) to areał jakościowo średni i słaby, ponad 22% to grunty nie będące użytkami rolnymi, jedynie 8% to grunty dobre. Działki nierozdysponowane charakteryzują się dużym „rozproszeniem”. Położone są na terenie ponad 2,4 tys. gmin i 26,2 tys. obrębach.

Spośród ponad 371 tys. działek pozostających do rozdysponowania, największy udział tj. 65,0% stanowią działki z byłego PFZ (Państwowy Fundusz Ziemi), następnie po zlikwidowanych PPGR 25,8%. Ma to swoje konsekwencje, gdyż działki pochodzące z PFZ położone są często w znacznej odległości od pozostałych gruntów Zasobu; są to działki śródpolne i śródleśne. Waldemar Humięcki powiedział, że nie ma znaczenia czy próbujemy rozdysponować np. 200 ha czy 1 ha. Nakład poniesionej pracy jest identyczny. Poza tym wiele nieruchomości w Zasobie WRSP nadal posiada nieuregulowany stan geodezyjno-prawny. Z doświadczeń jednostek terenowych KOWR wynika, że grunty oczekujące na zagospodarowanie charakteryzują się- niską lub przeciętną bonitacją gleb, dużym rozdrobnieniem i nie cieszą się zainteresowaniem rolników. Dlatego mimo organizowanych wcześniej przetargów ich zagospodarowywanie trwa nadal. Niektóre grunty były przygotowane i oferowane do sprzedaży, ale nie było na nie chętnych. Gospodarowanie Zasobem WRSP to proces złożony, który odbywa się na kilkuset tysiącach działek, na terenie całego kraju, gdzie występuje duże zróżnicowanie regionalne, a każda nieruchomość to oddzielny przypadek, którym zajmuje się KOWR.

Grunty nierolne

Dyrektor Waldemar Humięcki przypomniał, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych. Są one wykorzystywane głównie jako tereny inwestycyjne. W latach 2016–2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedawał nieruchomości nierolne na poziomie od 600 do 800 ha. A roczne kwoty ze sprzedaży terenów inwestycyjnych w tym okresie to ok. 250-400 mln zł. W ostatnich dwóch latach KOWR sprzedawał ponad tysiąc hektarów takich gruntów. W 2022 roku KOWR sprzedał 1371 ha, za kwotę ponad 779,1 mln zł. W tym celu zawarł prawie 1800 transakcji. Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych wyniosła 568 tys. zł i była o 11% wyższa niż w 2021 r..

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości nierolnych jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu. Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od KOWR przy rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Zainteresowanie gruntami nierolnymi oferowanymi przez KOWR jest duże. Ich atutami są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Część wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Tereny inwestycyjne, bo takie przeznaczenie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne oferowane przez KOWR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. Każdego roku wzrasta liczba nabywców działek inwestycyjnych. Z oferty KOWR skorzystały już takie światowe koncerny jak Ikea, McDonald’s, Electrolux, Jerónimo Martins, Toyota, Mercedes-Benz, czy Viessmann.
Dyrektor Waldemar Humięcki dodał, że w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską - zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządzane przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Wyjaśnienie

W ostatnich dniach pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców. Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnioctwa przypomina na swej stronie , że W 2016 r. rząd wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami. Do 1 maja 2016 r. wszyscy cudzoziemcy potrzebowali zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych w Polsce.Po dwunastu latach, w dniu 1 maja 2016 r. Polsce skończył się tzw. okres przejściowy na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Żeby chronić polską ziemię rolną wprowadzono podstawowy warunek nabycia nieruchomości rolnych – zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej bez ograniczeń, może być tylko rolnik indywidualny mieszkający przez co najmniej 5 lat w gminie, w której jest położona nieruchomość lub w gminie sąsiedniej
Szkolenia poświecone biogazowniom rolniczym

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje szkolenia poświecone biogazowniom rolniczym. Skierowane są one do rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Bezpłatne warsztaty będą dotyczyły zagadnień związanym z wykorzystaniem odchodów zwierzęcych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w mikrobiogazowniach rolniczych (instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW). Uczestnicy warsztatów zwiedza również już działającą biogazownię rolniczą. W naszym regionie najbliższe szkolenie odbędzie się 21 czerwca w Pokaniewie w powiecie siemiatyckim. Po szczegóły odsyłamy do strony internetowej KOWR.

Webinar dla eksporterów jabłek

Krajowy Osrodek wsparcia Rolnictwa organizuje webinarium dla eksporterów jabłek. Tym razem będzie poświecone możliwościom wejścia z polskimi owocami na rynek indonezyjski. Webinarium odbędzie się we wtorek 16 maja. odbędzie się 16 maja 2023 r. w godz. 10:00-11:30. . Uczestnicy webinarium poznają funkcjonowanie rynku jabłek w Indonezji oraz preferencje konsumentów w tym kraju. Dowiedzą się również, jak wykorzystać istniejący potencjał współpracy z polskimi eksporterami i jak skutecznie nawiązywać kontakty biznesowe. Zgłoszenia udziału w webinarium przyjmowane są do poniedziałku 15 maja za pośrednictwem specjalnego formularza. Jest on do pobrania na stronie KOWR. Należy go przesłać na adres eksporter@kowr.gov.pl
POSŁUCHAJ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.