Siemiatycze

Co uchwaliła Rada Powiatu Siemiatyckiego?

Region Pt. 24.05.2024 18:48:18
24
maj 2024

Powołanie komisji – wybór przewodniczących i składu personalnego, było jednym z głównych punktów programu przygotowanego na drugą sesję Rady Powiatu Siemiatyckiego zwołaną w piątek, 24 maja. Zgodnie z decyzją rady komisje będą działać w składach:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Siemiatyckiego: przewodniczący - Artur Borkułak, członkowie - Joanna Gołubkiewicz, Wiesława Sobieszuk, Bogdan Klepacki.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący - Wiesława Sobieszuk, członkowie - Artur Borkułak, Wiesław Klepacki.
Komisja finansowo -budżetowa: przewodniczący - Grzegorz Szumarski, członkowie - Józef Daniluk, Bogdan Klepacki, Bożena Bujno, Krzysztof Andruszkiewicz, Wiesław Klepacki, Jan Żeruń, Mariusz Cieślik, Sylwester Zgierun, Mariusz Pyzowski, Marek Bobel.
Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych: przewodniczący - Joanna Gołubkiewicz, członkowie - Bożena Bujno, Bogdan Klepacki, Grzegorz Szumarski, Radosław Kondraciuk, Mariusz Obrycki, Łukasz Zubik, Artur Borkułak, Marek Bobel. W komisji miał też pracować Krzysztof Andruszkiewicz, jednak z względu na to iż wybrano go przewodniczącym innej komisji, tutaj złożył pisemną rezygnację.
Komisja rozwoju gospodarczego i porządku publicznego: przewodniczący Krzysztof Andruszkiewicz, członkowie - Wiesław Klepacki, Józef Daniluk, Jan Żeruń, Radosław Kondraciuk, Joanna Gołubkiewicz, Sylwester Zgierun. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono w pierwszej kolejności Józefa Daniluka, jednak ten nie przyjął oferty kandydowania.

W posiedzeniu uczestniczyło 16 z 17 radnych, radny Marek Bobel nieobecny na sesji ze względu na chorobę złożył w biurze rady pisemne zgłoszenie, w którym zadeklarował gotowość pracy w dwóch komisjach, zgłoszenie to zostało przyjęte i zaaprobowane przez radę.

Radni uchwalili wysokość wynagrodzenia starosty, na które składają się:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 10 250 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie - 3 150 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę - 4 020 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 2 050 zł

Przegłosowano też zmianę w wysokości diet radnych, projekt ten zgłosił do porządku obrad starosta Mariusz Cieślik.

Obowiązujące do tej pory miesięczne stawki diet radnych, to: przewodniczący rady – 2 750 zł; wiceprzewodniczący rady – 2 100 zł; członek zarządu powiatu – 2 250 zł; przewodniczący 1) komisji rewizyjnej, 2) skarg, wniosków i petycji – po 2 100 zł; przewodniczący komisji stałej – 1500 zł; pozostali radni 1350 zł.
Uchwałą przyjętą przy 14 głosach za i 2 wstrzymujących wprowadzono stawkę w wysokości 2100 dla przewodniczącego komisji oświaty i 1700 zł dla przewodniczących pozostałych komisji stałych.

Głosowano też nad zgłoszoną przez Klub Radnych PiS zmianą w statucie powiatu, gdzie projekt uchwały zawierał zapis (par. 52 ust 2):
„2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i jeden członek nieetatowy”
Uchwała nie uzyskała aprobaty rady, za jej przyjęciem zagłosowały 3 osoby, 13 było przeciw.

Przedstawiając uzasadnienie projektu radny Wiesław Klepacki poinformował, że podjęte na poprzedniej sesji uchwały w sprawie wyboru członków zarządu powiatu i zmian w statucie powiatu zostały zaskarżone do wojewody podlaskiego.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
+48.600262129