Rolnicy

Kwadrans o Wsi i Rolnictwie z 10 sierpnia 2023 r.

Region Pt. 11.08.2023 17:06:23
11
sie 2023

Fundusz Ochrony Rolnictwa-rolnicy składają wnioski

Przez cały sierpień Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne. Dokumenty przyjmują Oddziały Terenowe KOWR w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę gospodarstwa. Środki będą wypłacane przez Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Małgorzata Gośniowska - Kola zastępca dyrektora generalnego KOWR wyjaśniła, że w 2023 roku Polska otrzymała notyfikację Komisji Europejskiej na przekazanie dotacji celowej dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wypłatę rekompensat w wysokości 50 mln zł. Małgorzata Gośniowska - Kola powiedziała, że Wysokość rekompensaty ustalana jest jako iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra rolnictwa i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne. Wniosek o przyznanie rekompensaty producent rolny składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę gospodarstwa. KOWR wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Rekompensata zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia,

w którym decyzja stała się ostateczna. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rekompensaty od 1 sierpnia do 31 sierpnia tego roku. 15 września zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka rekompensaty.

Małgorzata Gośniowska- Kola dodała, że wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dokonywane będą przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Deklaracje o wysokości naliczonych wpłat składane mają być przez podmioty skupujące Dyrektorowi OT KOWR do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Pierwsze deklaracje wpłyną w kwietniu 2024 roku. Podmiot skupujący, który stał się niewypłacalny, syndyk albo inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem tego podmiotu, zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w wersji elektronicznej, wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte temu podmiotowi produkty rolne. Oddziały Terenowe KOWR są odpowiedzialne za obsługę deklaracji/wpłat, obsługę wniosków o przyznanie rekompensat oraz prowadzenie postępowań związanych z nienależnie lub nadmiernie pobranymi rekompensatami.

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Instytucja stawia na długoletnią dzierżawę gruntów rolnych, a nie na sprzedaż ziemi dla rolników. Cześć gruntów także sprzedaje, ale również przekazuje ziemie na cele publiczne. Zastępca dyrektora generalnego KOWR Jan Białkowski przypomniał na konferencji prasowej, że w tym zakresie KOWR kontynuuje działania ANR, która przyjęła grunty min od PGR - ów. Jan Białkowski przedstawił również stan Zasobu na koniec kwietnia tego roku. Dyrektor Białkowski przypomniał też przebieg zagospodarowania gruntów z Zasobu od 1992 roku, czyli od powstania ANR. KOWR stawia na długoletnią dzierżawę gruntów rolnych, a nie na sprzedaż ziemi dla rolników. Część gruntów także sprzedaje, ale również przekazuje ziemie na cele publiczne. Dzierżawa pozwala rolnikom na powiększenie gospodarstwa bez konieczności wydawania fortuny na zakup gruntów. Do końca 1995 r., kiedy zasadnicza część tego zadania została zrealizowana, Agencja przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa około 4 414 tys. ha, z których ponad 83 % pochodziło z 1 666 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr) o przeciętnej powierzchni 2 250 ha. Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego poprzedniczek prawnych: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych przejęto do Zasobu WRSP 4 758 097 ha gruntów, z czego trwale rozdysponowano ponad 3, 4 mln ha. Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na wynosi ogółem ok. 1 , 34 mln ha, z czego w dzierżawie blisko 1,1 mln ha. Jan Białkowski przypomniał, że w 2011 roku weszła w życie ustawa, która zobligowała największych dzierżawców do wydzielenia 30 procent gruntów i ich przekazania z powrotem do zasobu. Obecnie dobiega końca czas obowiązywania wielu umów dzierżawy - KOWR przymierza się do dalszego dysponowania tymi gruntami.

Kolejny krok w budowie S2MUR

Prezes Rady Ministrów powierzył zaprojektowanie i wykonanie systemu satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR) Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, a Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa rolę jego zleceniodawcy. Mateusz Balcerowicz dyrektor departamentu innowacji KOWR przypomniał, że System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR obejmuje zaprojektowanie i budowę systemu IT wykorzystującego dane satelitarne, meteorologiczne, glebowe i statystyczne do całorocznego monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do systemu będą mieli dostęp rolnicy, ale również instytucje z otoczenia rolnictwa, samorządy i instytucje rządowe.
Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

Bitwa regionów-czas na etap wojewódzki


Dobiegły końca Eliminacje powiatowe VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. Odbyły się 244 wydarzenia, podczas których KGW zaprezentowały 2 780 potraw. Rywalizacja na szczeblu województw rozpoczęła się 5 sierpnia i potrwa do 17 września. 16 najlepszych KGW, reprezentujących wszystkie województwa, stanie w szranki w finale ogólnopolskim. W województwie mazowieckim, finał wojewódzki odbędzie się 3 września w Zespole Szkol Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyznie, w lubelskim 9 września w ZSCKR w Okszowie, zaś w podlaskim juz 20 sierpnia w ZSCKR w Janowie. W tym roku pula nagród w Bitwie Regionów wynosi ponad 65 tys. zł. Przewidziana jest również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE.

POSŁUCHAJ
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.