Garwolin

Pilawa: fundusz sołecki i śmieciowy problem

Region Czw. 08.10.2020 12:00:00
08
paź 2020

Podczas zebrań sołeckich organizowanych we wrześniu w gminie Pilawa, dyskutowano o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na poprawę życia mieszkańców. Poruszany był też problem niemal dwukrotnego wzrostu odpadów komunalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Środki pochodzące z funduszu sołeckiego mogą być przekazywane na zadania stanowiące zadania własne gminy, mają służyć poprawie życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo, oblicza się według zapisanego w ustawie wzoru i one zależą od liczby mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy i kwoty bazowej, którą się oblicza jako iloraz wykonanych dochodów bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. - Na rok 2021 łącznie przeznaczyliśmy kwotę 346 028,13 zł, oczywiście różne to są kwoty, w zależności od liczby mieszkańców, przy czym najmniejsza kwota przekracza 14 tys. zł, a największa 47 tys. zł- mówi burmistrz miasta i gminy.

Mieszkańcy poszczególnych sołectw decydują o przeznaczeniu środków na różne zadania, np. w Gocławiu na przestawienie ogrodzenia przy szkole i utwardzenie parkingu, w Kalonce i Niesadnej na doposażenie domu ludowego. Niesadna Przecinka przeznaczyła swoje środki na naprawę dróg gminnych, w Żelaznej mieszkańcy chcą pieniądze z funduszu sołeckiego wydatkować na utrzymanie świetlicy i poprawę zagospodarowania terenu, w Trąbkach propozycje dotyczyły częściowego wsparcia klubu sportowego, jak również Koła Gospodyń Wiejskich, w Wygodzie środki przeznaczone zostały na wsparcie jednostki OSP i dokończenie poprawy drogi od ul. Granicznej, w Jaźwinach zagospodarowanie terenu przy boisku i Łucznica na doposażenie nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej.

Problemem są odpady

Podczas zebrań wiejskich poruszana była też kwestia zagospodarowania odpadów. - Ponieważ kończy nam się umowa z dotychczasowym wykonawcą z końcem roku, przymierzamy się do nowego zamówienia publicznego. Zwracałam uwagę mieszkańcom na duży wzrost ilości odpadów w stosunku do roku 2019, co może skutkować zwiększeniem kwoty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponieważ praktycznie w pierwszym półroczu tego roku wypracowaliśmy dwukrotnie wyższą ilość odpadów niż w półroczu 2019r. Troszkę się tym martwimy...- dodaje burmistrz.

Więcej w rozmowie Waldemara Jaronia z burmistrz miasta i gminy Pilawa Albiną Łubian

   POSŁUCHAJ

WJ/Garwolin

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.