Łosice

Walka z wiatrakami w gminie Huszlew

Region Pon. 11.12.2023 09:51:22
11
gru 2023

Gmina Huszlew opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przygotowany projekt studium budzi wiele kontrowersji. Do Urzędu Gminy wpłynęły 274 wnioski przeciwne budowie drugiej farmy wiatraków składającej się z co najmniej kilkunastu turbin. Obecnie na terenie gminy Huszlew działa 16 wiatraków.

Mieszkańcy mają bardzo dużo uwag do przygotowanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. - Ten projekt nadaje się do kosza - mówi radny Adam Matusz.


27 grudnia w Urzędzie Gminy Huszlew odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy z udziałem mieszkańców poświęcone sprawie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Sławomir Karczewski
+48.500106003

9 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
INFO11 Pon. 11.12.2023 09:22:28

Warszawa, 05.12.2023 Wójt Gminy Huszlew 77 08-206 Huszlew Dotyczy: konsultacje publiczne projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu (ogłoszenie BGK.6721.17.2023 z dn. 10.10.2023 r.) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przesyłamy uwagi Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” do niniejszego opracowania: 1) Wnioskujemy o dodanie w dokumencie pt. „PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HUSZLEW”, w pkt. 4.3.5. „Problemy ochrony środowiska” zapisu następującej treści: „z racji zasiedlania gminy Huszlew przez liczną populację błotniaka łąkowego Circus pygargus konieczne jest utrzymanie we właściwym stanie zachowania istniejących stanowisk lęgowych oraz żerowisk tego gatunku.” 2) Wnioskujemy o dodanie w załączniku nr 3 do uchwały gminy pt. „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HUSZLEW, KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA” w pkt. 3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK zapisu następującej treści: „należy zachować jako tereny rolne bez zabudowy (RZ) obszary, które są wykorzystywane przez błotniaka łąkowego Circus pygargus jako stanowiska lęgowe”. 3) Opis w podrozdziale 4.2.3. „Świat zwierzęcy” (PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HUSZLEW) należy uzupełnić o następujący zapis: „Na terenie Gminu Huszlew do lęgów regularnie przystępuje od 5-10 par błotniaka łąkowego Circus pygargus. Zagęszczenia (>4 p/100 km) par lęgowych w gminie Huszlew są jednymi z najwyższych w Polsce. TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN” WILDLIFE SOCIETY „STORK” Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 0000107301 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16/9, POLAND Konto/Bank account: PKO BP I O/Siedlce, Nr 79 10204476 0000800200168724 e-mail: biuro@bocian.org.pl http://www.bocian.org.pl Błotniak łąkowy jest nielicznym lub bardzo nielicznym ptakiem szponiastym niżu Polski. Zasiedla głównie centralną i wschodnią część kraju (Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyznę). Jego krajowa populacja jest szacowana na ok 2800 par lęgowych (Kuczyński et al. 20201). Błotniak łąkowy jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, został wymieniony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE (gatunki podlegające specjalnym środkom ochrony) i jest wymieniony (status - gatunki narażone) w Czerwonej liście ptaków Polski (OTOP 20202). Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego jest realizowana (m.in. na terenie gminy Huszlew) przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego zatwierdzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w dniu 15.08.2015 r. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych błotniaka łąkowego na terenie gminy Huszlew przedstawiono na załączonej mapie.” 4) Prognoza oddziaływania na środowisko. W tabeli nr 2 „Oddziaływanie poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu” (str. 34) w wierszu nr 7 (R - tereny produkcji rolniczej) w kolumnie „Charakter zmian” należy zmienić zapis na „Zmiana spowoduje wyłączenie terenów z produkcji rolnej oraz zmniejszenie powierzchni siedlisk lęgowych oraz żerowisk chronionych gatunków ptaków, w tym błotniaka łąkowego. W kolumnie „ocena wpływu oddziaływania na środowisko” należy zmienić zapis z „neutralny” na „negatywny”. 5) Prognoza oddziaływania na środowisko. W tabeli nr 2 „Oddziaływanie poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu” (str. 34) w wierszu nr 8 (R - tereny produkcji rolniczej) w kolumnie „Charakter zmian” należy zmienić zapis na „Zmiana spowoduje wyłączenie terenów z produkcji rolnej oraz powstanie oddziaływania na środowisko, polegającego na zwiększeniu śmiertelności ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z rotorami turbin wiatrowych. W kolumnie „ocena wpływu oddziaływania na środowisko” należy zmienić zapis z „neutralny” na „negatywny”. 6) W związku z nakładaniem się lokalizacji projektowanych elektrowni wiatrowych z obszarami występowania stanowisk lęgowych błotniaka łąkowego Circus pygargus wnioskujemy o dokonania zmian w załączniku nr 5 „Kierunki i polityka przestrzenna” (mapa) polegających na:  usunięciu 3 turbin wiatrowych planowanych na terenach rolnych na S od wsi Wygoda;  usunięciu 5 turbin wiatrowych planowanych na terenach rolnych na NE od wsi Harachwosty;  usunięcia 2 turbin wiatrowych planowanych na terenach rolnych na E od wsi Kownaty TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN” WILDLIFE SOCIETY „STORK” Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 0000107301 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16/9, POLAND Konto/Bank account: PKO BP I O/Siedlce, Nr 79 10204476 0000800200168724 e-mail: biuro@bocian.org.pl http://www.bocian.org.pl Należy podkreślić, że wyłożona do wglądu prognoza OOŚ nie zawiera analizy potencjalnych oddziaływań skumulowanych na środowisko przyrodnicze, w tym populację błotniaka łąkowego. Na terenie gminy zlokalizowanych jest już 16 turbin wiatrowych. Ich oddziaływanie będzie się kumulować z oddziaływaniem turbin planowanych. Należy zauważyć, że najnowsze dane naukowe oparte o wyniki badań z wykorzystaniem loggerów GPS/GSM rekomendują oddalenie farm wiatrowych (co najmniej 3 km) od stałych stanowisk lęgowych błotniaka łąkowego, w celu zmniejszenia ryzyka kolizji ptaków z rotorami turbin wiatrowych (Schaub et al. 20203). Błotniak łąkowy ma duże (średnio 6700 ha) areały osobnicze (Krupiński et al. 20204) dlatego w jego przypadku należy również przeanalizować kumulację z podobnymi przedsięwzięciami (istniejącymi i planowanym w gminach ościennych. Przeanalizować należy również kumulację oddziaływań przedsięwzięć, których realizacja wiąże się z zajęciem lub przekształceniem terenów użytkowanych rolniczo np. elektrownie fotowoltaiczne. Przekształcenie gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych będzie prowadzić do zmniejszenia się powierzchni miejsc dogodnych do gniazdowania oraz żerowania i negatywnie oddziaływać na populacje błotniaka łąkowego. Należy również zauważyć, ze prognoza OOŚ w podrozdziale 4.2.3. „Świat zwierzęcy” wskazuje, że prognozę oddziaływania oparto na słabych jakościowo i mocno niepełnych danych przyrodniczych. Wskazują na to wyrażenia: „brak szczegółowych opracowań faunistycznych”, „wstępne rozpoznanie faunistyczne”, „potwierdzone jest krótkimi obserwacjami terenowymi”. Obserwacje przyrodnicze w związku z planowaną lokalizacją nowych elektrowni wiatrowych pn. „Elektrownia Wiatrowa Huszlew 2” rozpoczęto dopiero w sierpniu 2023, czyli już po sezonie lęgowym ptaków. W opracowaniu nie wykazano również gatunków rzadkich i chronionych (np. orlik krzykliwy Aquila pomarina, kania ruda Milvus milvus) obserwowanych na terenie gminy i żerujących na łąkach koło miejscowości Krzywośnity i zlokalizowanych na południe od Huszlewa, jak również obszarów, na których zatrzymują się ptaki migrujące np. czajka (pola i łąki pomiędzy miejscowościami Huszlew-Makarówka). W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę projektu studium poprzez usunięcie lokalizacji ww. wiatraków i farm fotowoltaicznych oraz dostosowanie opracowania do ww. uwag. Studium w obecnym kształcie wpłynie negatywnie na populację błotniaka łąkowego oraz innych gatunków ptaków na omawianym obszarze. W załączeniu przesyłamy mapę z rozmieszczeniem stanowisk lęgowych (w siatce 1x1 km) błotniaka łąkowego w latach 2008-2023 w gminie Huszlew. Kolorem żółtym zaznaczone są stanowiska z roku 2022, czerwonym z roku 2023. Kwadraty z kolorem pomarańczowym to stanowiska zajęte w roku 2022 i 2023. Dodatkowo powierzchnie, na których były stanowiska lęgowe w latach 2008-2021 zaznaczono kwadratami z obrysem w kolorze czerwonym. TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN” WILDLIFE SOCIETY „STORK” Organizacja Pożytku Publicznego KRS: 0000107301

CBA333 Pon. 11.12.2023 12:05:56

Posiedzenie komisji Rady Gminy????? GOTOWY SKŁAD KOMISJI BĘDZIE LEŻAŁ PRZED RADNYMI " NIC NIE MOGĄCYMI " ?????

Kobylany bez wiatraków Pt. 15.12.2023 07:00:56

Piękna akademia w szkole gdzie dzieci przebrane za domki i wiatraki latają i chcą mieszkać pod wiatrakami 😂

CBA333 Pon. 11.12.2023 12:19:05

UWAGA MIESZKAŃCY BRONINA I MAKARÓWKI !!!! SPODZIEWAJCIE SIĘ NALOTU WIATRAKÓW !!!!!!

????? Czw. 14.12.2023 19:56:53

Jeszcze będziecie płakać i narzekać ale będzie już za późno. 37 wiatraków w małej gminie. Jeszcze się coś zmieści.

CBŚ Ss Pon. 11.12.2023 16:59:20

Jeszcze tego mądrale z zakładu wodociągów i kanalizacji powinni prześwietlić

NN131 Pon. 11.12.2023 09:20:27

Nurtuje mnie takie zagadnienie, czy to możliwe, że inwestor podpisał umowy na postawienie wiatraków z właścicielami działek, bez uzgodnienia z gminą, JAK TWIERDZI WÓJT ????????? CZY INWESTOR PODPISAŁ UMOWY BEZ PEWNOŚCI OTRZYMANIA ZGODY ZE STRONY GMINY, ŻE GMINA POZWOLI NA POCIĄGNIĘCIE PRZEWODÓW ELEKTR. INWESTOROWI DROGAMI POLNYMI ????? DZIAŁKAMI , KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY ????? CZY TE DZIAŁKI GMINNE- DROGI POLNE, BĘDĄ MIAŁY ZABEZPIEZCZONĄ HIPOTEKĘ NA RZECZ INWESTORA ????????? który być może weźmie kredyt pod zastaw tych użyczonych działek- dróg polnych???? CO BĘDZIE GDYBY ZBANKRUTOWAŁA SP.Z O.O.??????

waldek Pon. 11.12.2023 11:53:19

dlaczego gmina Huszlew ma stać się zagłębiem wiatraków, a sąsiednie gminy to co? Może nich każda też postawi po 16 i będzie równomiernie i sprawiedliwie

jamiszcz Czw. 14.12.2023 08:11:09

Warto aby redakcja dodała legendę do mapy. Ludzie może wtedy zrozumieją jak Wójt z Inwestorem prawie 70 % gminy zagrabiają pod inwestycje.