Bezpiecznie żniwa

Rolnicy Pon. 01.07.2024 18:59:12
01
lip 2024

Pożary, które mogą powstać w gospodarstwie wiążą się najczęściej z bardzo dużymi stratami. Bardzo często prowadzą do całkowitego zniszczenia zabudowań gospodarczych i niejednokrotnie niszczą także domy mieszkalne. Aby uniknąć ogromnych strat, wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Prawidłowe czynności podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:
• Zawsze stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi, szczególnie przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem mechanicznym.
• Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony.
• Staraj się, by minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej wynosiła przynajmniej 5m.
• Silniki spalinowe ustaw na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
• Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
• Zapewnij drogę ewakuacyjną dla ludzi i sprzętu.
• Materiały pędne, np. paliwa, przechowuj w naczyniach zamkniętych i nietłukących się w ilości, która nie przekracza dobowego zapotrze¬bowania; przechowuj je w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
• Miejsca, w których prowadzi się omłoty, stertowanie i kombajnowanie wyposaż w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Aby zabudowania gospodarcze i płody rolne były odpowiednio zabezpieczone, zachowaj następujące odległości podczas umiejscowiania stogów w swoim gospodarstwie rolnym:
• od dróg wewnętrznych i granic działki - 10m,
• od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudnozapalnym - 20m,
• od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30m,
• od dróg publicznych - 30m,
• torów kolejowych - 30m,
• od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30m,
• między stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30m,
• od lasów i terenów zadrzewionych - 100m.

Pas ochronny - wokół stogów (baloty słomy) należy wydzielić w odległości 3m od ich obrysu powierzchnię (oboranie) o szerokości co najmniej 2m.

Pamiętaj!
1. Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
2. Zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
3. Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie - dbaj o to, by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.
4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
5. Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
6. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego - instrukcja jest wymagana dla obiektów magazynowych o kubaturze brutto budynku przekraczającej 1000m3 i obiektów inwentarskich przekraczających 1500m3.Inf. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.