Kraj

Ósmoklasiści zdają matematykę

Region Śr. 15.05.2024 08:14:01
15
maj 2024

Zaczną pisać o godzinie 9:00, skończą o 10:40. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z matematyki. Na rozwiązanie zadań mają 100 minut! Są jednak pewne wyjątki.

Za nimi egzamin z języka polskiego, przed nimi - matematyka, którą zdają dzisiaj i język obcy nowożytny, który 16 maja zakończy egzaminy ósmoklasistów.

Arkusze egzaminacyjne z matematyki uczniowie otrzymają dokładnie o godz. 9.00. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. W określonych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 150 minut. Dotyczy to uczniów, którzy np. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych, czy też opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Podczas tej części egzaminu ósmoklasistów, uczeń może zdobyć łącznie 25 punktów.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem kończącym szkołę podstawową. Mimo że nie można go nie zdać (ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności), trzeba do niego przystąpić. A ostateczny wynik ma ogromne znaczenie podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Wyniki egzaminów ósmoklasiści poznają 3 lipca.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.