KRAJ

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania
2019-06-18 15:58:48 Artykuł czytany 63 razy


Dziś, 18 czerwca radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi województwa wotum zaufania oraz absolutorium. Podczas obrad omówiona została analiza wykonania budżetu za 2018 r., a także raport o stanie województwa mazowieckiego. – W imieniu całego zarządu dziękuję za Państwa zaufanie. To był bardzo dobry rok dla Mazowsza i całej naszej mazowieckiej wspólnoty – setki zrealizowanych inwestycji, nowe programy wsparcia, nowo wybudowane drogi, instytucje kultury i placówki służby zdrowia – podsumował decyzję marszałek Adam Struzik.


 Marszałek Adam Struzik podczas dyskusji zwrócił uwagę na trzy ważne zjawiska. Po pierwsze region przeznacza coraz większe środki na inwestycje. Po drugie w zeszłym roku odnotował wzrost dochodów i po trzecie – dzięki stabilnej sytuacji finansowej i racjonalnym wydatkom zmniejsza zadłużenie.
 
W 2018 r. znacznie wzrosły dochody województwa zarówno z podatku PIT, jak i CIT. Na koniec 2018 r. województwo mazowieckie odnotowało nadwyżkę budżetową. Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa mazowieckiego za 2018 r. wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
 
– Dzięki dobremu planowaniu udało nam się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. To właśnie w ubiegłym roku otworzyliśmy ośrodek onkologii w Siedlcach czy nowo wybudowany szpital psychiatryczny w podwarszawskich Ząbkach. Warto również pamiętać o programach pomocowych, dzięki którym mieszkańcy Mazowsza mają nowe drogi, miejsca służące rekreacji i uprawianiu sportu. Przeznaczyliśmy także środki na rewitalizację zabytków czy modernizację strażnic OSP. Ponadto, 2018 r. zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł – podsumował marszałek.
 
– 2018 r. był bardzo dobry pod względem wykorzystywania środków unijnych. Część z nich zasiliła duże inwestycje dotyczące mobilności miejskiej, tworzenia ścieżek rowerowych, ale także tych dotyczących modernizacji i budowy placówek służby zdrowia, instytucji kultury czy dróg. Do końca ubiegłego roku ogłoszonych zostało w sumie ponad 170 naborów, zaangażowanie środków wyniosło ponad 7,3 mld zł, czyli ponad 90 proc. alokacji, a już w lipcu Mazowsze spełniło zasadę n+3 – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk
 
Jak co roku Mazowsze duży nacisk położyło na inwestycje drogowe. – Zmodernizowaliśmy aż 315 km dróg wojewódzkich. Jedną z największych inwestycji była budowa drogi 747 do mostu w Solcu – dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

PODZIAŁ STATYSTYCZNY

2018 r. to także nowy podział statystyczny. Po kilku latach analiz, prac i starań samorządu województwa 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało statystycznie podzielone. To olbrzymi sukces Mazowsza. Od początku zeszłego roku Unia Europejska traktuje województwo mazowieckie nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale zauważa jego zróżnicowanie, co przekłada się na wydzielenie dwóch odrębnych jednostek statystycznych NUTS 2: regionu Warszawskiego stołecznego, obejmującego Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami (legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim) oraz regionu Mazowieckiego regionalnego obejmującego pozostałą część województwa mazowieckiego. Również od pierwszego stycznia funkcjonuje nowy podział na NUTS 3. Wśród subregionów pojawił się zupełnie nowy – żyrardowski, w skład którego weszły trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski
 
BEZROBOCIE


W 2018 r. stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 4,9 proc. (w Polsce 5,8 proc.).

DOCHODY W GÓRĘ


W 2018 r. dochody województwa wyniosły 2,9 mld zł, z czego 354 mln zł stanowiły dochody z tytułu PIT, 2,09 mld zł – CIT, a 83 mln zł – płatności UE. W 2018 r. wykonanie dochodów z tytułu PIT było wyższe o 14,2 proc. w stosunku do wykonania w 2017 r., a wykonanie CIT było o 16,2 proc. wyższe w stosunku do 2017 r. Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 326 mln zł. Co ważne, zmniejszyła się kwota długu z 1,19 mld zł (31 grudnia 2017 r.) do 1 mld zł (31 grudnia 2018 r.).

SILNY BUDŻET

W 2018 r. wydatki województwa wyniosły 2,6 mld zł. Największa pula środków – ponad 1,1 mld zł stanowiły wydatki na transport. Kolejne pozycje to janosikowe – 376 mln zł, kultura – 283 mln zł, ochrona zdrowia – 276 mln zł i edukacja – 159 mln zł.
 
CORAZ WIĘCEJ NA INWESTYCJE

W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 720 mln zł na inwestycje. Największa pula, bo aż 288 mln zł zostało przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich, ponad 214 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia, a ponad 65 mln zł – w instytucjach kultury.

FITCH POZYTYWNIE

Dobrą kondycję Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. W kwietniu tego roku Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej na poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy województwa z poziomu ,,AA+(pol)” wzrósł do „AAA(pol)”. Ich perspektywa jest stabilna. Potwierdzenie ratingów oznacza, że Mazowsze utrzymuje solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać.

RPO WM

W ramach RPO WM 2014-2020 Mazowsze ma do rozdysponowania ponad 2,089 mld euro. Już w lipcu 2018 r. spełniona została zasada n+3, czyli wydatkowano i poświadczono we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej kwotę ponad 330 mln euro – o 705 tys. euro więcej niż wymaga spełnienie zasady dla 2018 r. (do końca grudnia 2018 r.). W ramach Osi Priorytetowych I-X do końca 2018 r. ogłoszono 147 naborów w trybie konkursowym, 27 naborów w trybie pozakonkursowym oraz 4 projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych. Kwota zaangażowanych środków UE wyniosła ponad 7,3 mld zł, co stanowi 90,89 proc. alokacji na lata 2014-2020.

NOWE PROGRAMY WSPARCIA

Ponadto w 2018 r. samorząd Mazowsza kontynuował, a także uruchomił nowe programy wsparcia. W ubiegłym roku mazowieckie samorządy otrzymały blisko 73 mln zł wsparcia na remonty i budowy dróg lokalnych, rewitalizację zabytków, remonty strażnic OSP, zakup sprzętu pożarniczo-gaśniczego, rozbudowę i modernizację obiektów sportowych czy tworzenie małej architektury.
 
NAJWIĘKSZE INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 R.

ZDROWIE


– Wydatki na opiekę zdrowotną wyniosły w 2018 r. ponad 276 mln zł, w tym środki na inwestycje ponad 214 mln zł. Z tej puli ponad 155 mln zł przeznaczyliśmy na modernizacje i zakup sprzętu w szpitalach ogólnych, ponad 50 mln zł – w placówkach psychiatrycznych i ponad 6,8 mln zł – w ratownictwie medycznym – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.
 
Największa inwestycja zakończona w ubiegłym roku to budowa szpitala psychiatrycznego w podwarszawskich Ząbkach. Wartość inwestycji to aż 146 mln zł, z czego blisko 95 mln zł wyniosło wsparcie unijne w ramach RPO WM.
 
– Z kolei w Siedlcach zakończyliśmy budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii. To niezwykle potrzebna inwestycja. Całkowita wartość budowy wraz z zakupem wyposażenia to 112 mln zł – dodaje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.
 
Finansowanie budowy odbywało się dwutorowo. Budowa, której koszt wyniósł ok. 56 mln zł, finansowana była z kredytu inwestycyjnego ze wsparciem z budżetu województwa mazowieckiego. Zakup wyposażenia to kolejne ok. 55 mln zł, z czego 41,5 mln zł to dofinansowanie z UE, a ponad 13 mln zł stanowią środki samorządu Mazowsza.
 
Ponadto w 2018 r. w placówkach służby zdrowia realizowane były następujące projekty:
 

•    modernizacja pawilonu szpitalnego nr 8 – ZOL w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Całkowita wartość inwestycji to 6 mln zł, w tym 5,7 mln zł stanowią środki z budżetu województwa (w 2018 r. samorząd przeznaczył na ten cel 3,7 mln zł);

•    modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z wyposażeniem w szpitalu wojewódzkim w Płocku – projekt był realizowany w latach 2016-2018. Całkowita wartość inwestycji to 15,5 mln zł, w tym środki samorządu Mazowsza 14,8 mln zł (w 2018 r samorząd przeznaczył na ten cel 7,3 mln zł);

•    modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – projekt był realizowany w 2018 r. Całkowita wartość inwestycji to 10,5 mln zł. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10,4 mln zł;

•    poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. – projekt był współfinansowany w ramach POIiŚ w latach 2016-2018. Całkowita wartość inwestycji to 9,5 mln zł, w tym: środki UE 5,6 mln zł, oraz środki województwa mazowieckiego 3,7 mln zł (w 2018 r – samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 3,6 mln zł);

•    przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – projekt realizowany w latach 2018-2019 o wartości 4,8 mln zł, z czego w ubiegłym roku samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 3,1 mln zł;

•    modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Wartość inwestycji to 8 mln zł. W 2018 r. władze Mazowsza przeznaczyły na jego realizację 7,7 mln zł;

•    modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – projekt realizowany był w latach 2017-2018. Wartość inwestycji to 5,5 mln zł, z czego w roku ubiegłym samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 4,06 mln zł;

•    modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – projekt był realizowany w 2018 r. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 5,4 mln zł;

•    zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – projekt realizowany był w latach  2017-2018. Wartość inwestycji to 3,18 mln zł, z czego praktycznie całość, bo 3,11 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczył w 2018 r.;

•    modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł;

•    zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – projekt był realizowany w 2018 r. Na jego realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 2,4 mln zł;

•    rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0. – projekt realizowany w latach 2016-2019. Całkowita wartość projektu to 6,5 mln zł, w tym: środki z UE 3,8 mln zł, oraz środki województwa mazowieckiego 2,6 mln zł. W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył na jego realizację – 1,7 mln zł.

DROGI

W 2018 r. na inwestycje i remonty drogowe samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w sumie 398 mln zł, z czego 288 mln zł to środki na budowy i modernizacje (w tym ponad 53 mln zł to środki unijne), a 110 mln zł – na remonty. Dzięki tym środkom udało się m.in. wyremontować i przebudowywać w sumie ok. 315 km dróg wojewódzkich oraz zrealizować 54 zadania remontowe.

Do największych inwestycji realizowanych w ubiegłym roku należą:

•    budowa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 – wartość inwestycji to 54,5 mln zł, środki przeznaczone w 2018 r. to 20 mln zł;

•    rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 – nakłady w 2018 r. to 40 mln zł

•    budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin – wartość inwestycji to 50 mln zł, środki przeznaczone w 2018 r. to 7,9 mln zł.

•    droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy – nakłady w 2018 r. to ponad 11 mln zł;

•    droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – nakłady w 2018 r. to ponad 17 mln zł;

•    droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa – nakłady w 2018 r. to ponad 17 mln zł;

•    przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków – nakłady w 2018 r. to 8,7 mln zł;

•    rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew – nakłady w 2018 r. to 10,5 mln zł;

•    rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów – nakłady w 2018 r. to 18 mln zł;

•    rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą – nakłady w 2018 r. to 5,9 mln zł;
 
W ramach zadań remontowych m.in. wzmocniono korpusy dróg na wybranych odcinkach, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono pobocza i rowy, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, zmodernizowano systemy odprowadzania wód opadowych, wyremontowano chodniki, azyle dla pieszych i zatoki autobusowe. Wyremontowano również mosty i inne tego typu konstrukcje zlokalizowane w ciągach drogowych. Prace remontowe objęły ponad 167 km dróg wojewódzkich.

KULTURA


Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2018 r. wsparły także inwestycje w placówkach kulturalnych. Wydatki na kulturę wyniosły ponad 283 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono ponad 65 mln zł. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:
 
•    budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – wartość inwestycji to ponad 8,9 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało 6 mln zł;

•    modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek nr 2 i 4 – wartość inwestycji to ponad 2,9 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało ponad 2,7 mln zł;

•    poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – wartość inwestycji to ponad 6,1 mln zł, w tym środki z UE – 3,2 mln zł, a 2,6 mln zł środki województwa mazowieckiego. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 1,8 mln zł;

•    rewitalizacja. Per causam ad animi w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – wartość inwestycji to ponad 7,8 mln zł, w tym środki z UE – ponad 3 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – 4,7 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 2,7 mln zł;

•    rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku) – wartość inwestycji to ponad 7,5 mln zł, w tym środki z UE – ponad 3,3 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – ponad 4,1 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 2,9 mln zł;

•    zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości – wartość inwestycji to ponad 4,8 mln zł, w tym: środki z UE – ponad 2,9 mln zł oraz środki województwa mazowieckiego – ponad 1,9 mln zł. W 2018 r. z budżetu województwa na realizację inwestycji przeznaczonych zostało 1,1 mln zł;

•    Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie – wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł, z czego w 2018 r. z budżetu województwa przeznaczonych zostało 2,1 mln zł.

•    odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I – wartość projektu 12,9 mln zł, z czego wkład unijny to 3,4 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 9,5 mln zł. W 2018 r. samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 2,2 mln zł;

•    modernizacja osprzętu elektro-akustycznego Teatr Dramatyczny w Płocku – wartość projektu 7,8 mln zł. Całość kwoty stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego. na realizację inwestycji samorząd Mazowsza przeznaczył w 2018 r. – 4,1 mln zł;

•    wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej – wartość projektu ponad 7,1 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 3 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 4 mln zł. W 2018 r. władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel 1,6 mln zł;;

•    utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – wartość projektu ponad 23,5 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 13,2 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 4 mln zł, z czego 1,4 mln zł zostało przeznaczone w 2018 r.;

•    dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych (Muzeum Niepodległości w Warszawie) – wartość projektu ponad 25,1 mln zł, z czego wkład unijny to ponad 13,4 mln zł, a środki z budżetu Mazowsza to ponad 11 mln zł, z czego ponad 3,4 mln zł zostało przeznaczone w 2018 r.

EDUKACJA

W 2018 r. na inwestycje w placówkach oświatowych – bibliotekach i centrach kształcenia samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 8 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na niezbędne remonty i modernizacje. Do największych realizowanych projektów należały m.in.:

•    przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach – szansą na aktywizację i integrację społeczną – 4,3 mln zł;

•    modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu – 2,9 mln zł;
•    zagospodarowanie terenu wokół CKZiU w Ostrołęce – 403 tys. zł;

•    modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – 581 tys. zł;

•    modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce – 436 tys. zł;

•    modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1) – 691 tys. zł.
 
Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

DJ
wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.
Co, gdzie, kiedy

w lewoWrzesień 2019w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

RADZYŃ, 01.09

Radzyńskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

więcej »

ŁUKÓW, 01.09

Gmina Krzywda: podziękowanie za plony

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.09

Przełajowe bieganie w Skórcu

więcej »

WŁODAWA, 01.09

Dożynki Powiatu Włodawskiego w Woli Uhruskiej

więcej »

WĘGRÓW, 01.09

Etno Moniuszko w Miedznie

więcej »

ŁUKÓW, 01.09

Łuków: „Ta ostatnia niedziela”

więcej »

GARWOLIN, 01.09

Pilawa: w rocznicę wybuchu II wojny światowej

więcej »

ŁUKÓW, 01.09

Propozycje Kina Łuków na weekend

więcej »

WĘGRÓW, 01.09

Jarnickie Dożynki 2019

więcej »

POWIAT BIALSKI, 01.09

Pobiegniemy, popłyniemy, dojedziemy do celu przy wsparciu gwiazd sportu… aby pomóc!

więcej »

POWIAT BIALSKI, 01.09

Pobiegniemy, popłyniemy, dojedziemy do celu przy wsparciu gwiazd sportu… aby pomóc!

więcej »

WĘGRÓW, 01.09

Festyn Otwórz Oczy III w Łochowie

więcej »

WĘGRÓW, 01.09

Marsz dla Życia i Rodziny w Łochowie

więcej »

PARCZEW, 01.09

Rajd samochodowy - start w Jabłoniu

więcej »

GARWOLIN, 01.09

Biesiada dożynkowa w Borowiu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 01.09

Dożynki Gminy Siedlce w Błogoszczy

więcej »

POWIAT BIALSKI, 01.09

XXI Dożynki Powiatowe w Wilczynie

więcej »

ŁUKÓW, 01.09

Adamów: Powiatowy Dzień Bezpiecznej Rodziny

więcej »

ŁUKÓW, 01.09

Łuków: obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 01.09 10:00

80. rocznica 1 września 1939 r.

więcej »

ŁUKÓW, 01.09 11:00

Łuków: zapisz się na biegi im. księdza Brzóski

więcej »

WĘGRÓW, 01.09 12:00 - 01.09 00:00

Festyn Integracyjny „Otwórz oczy”

więcej »

MIŃSK MAZ., 01.09 13:00

Piknik sportowo-rekreacyjny w Mińsku Mazowieckim

więcej »

GARWOLIN, 01.09 13:30

Trojanów: dziękczynienie za zebrane plony

więcej »

ŁOSICE, 01.09 14:00

Dożynki w Starej Kornicy

więcej »

ŁUKÓW, 01.09 14:00

Festyn Rodzinny w Tuchowiczu

więcej »

SOKOŁÓW, 01.09 15:00

Piknik militarno-wojskowy w Kosowie Lackim

więcej »

WĘGRÓW, 01.09 18:00

Koncert muzyki cerkiewnej

więcej »
2

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 02.09 11:00

Czas na powrót do szkoły

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 02.09 11:30

W Kotuniu pamiętają o wybuchu II Wojny Światowej

więcej »
3

POWIAT BIALSKI, 03.09 18:00

Zalesie: Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

więcej »
4

MIASTO SIEDLCE, 04.09

Wystawa malarstwa Joanny Błońskiej w Galerii Teatralnej CKiS

więcej »

WŁODAWA, 04.09 15:00

III Międzynarodowy Trójstyk Literacki

więcej »

ŁUKÓW, 04.09 15:00

ŁOK: Fabryka Piosenki ogłasza nabór

więcej »

GARWOLIN, 04.09 19:00

Pilawa: Mazowsze w sercu Niepodległej

więcej »
5

ŁUKÓW, 05.09 13:00

ŁOK: Fabryka Piosenki ogłasza nabór

więcej »
6

MIASTO SIEDLCE, 06.09

Siedlce: „Narodowe Czytanie” z Teresą Lipowską

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 06.09

Urząd Miasta kontra Żelazna Dywizja

więcej »
7

MIASTO SIEDLCE, 07.09

Akcja krwiodawstwa

więcej »

DROHICZYN, 07.09

W Wyszkach odbędą się Dożynki Diecezji Drohiczyńskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.09

Siedlce: Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym /zapowiedź/

więcej »

ŁUKÓW, 07.09

Narodowe Czytanie w Łukowie

więcej »

ŁOSICE, 07.09 10:00

Narodowe Czytanie w Łosicach

więcej »

ŁUKÓW, 07.09 12:00

Festiwal Pierogów Świata w Łukowie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.09 13:00

Narodowe Czytanie w Pałacu Ogińskich

więcej »

LUBARTÓW, 07.09 14:00

Muzykowanie na ludową nutę

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 07.09 14:00

Narodowe Czytanie w Białej Podlaskiej

więcej »

SOKOŁÓW, 07.09 15:00

Sokołów Podlaski: Narodowe Czytanie w MBP

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 07.09 15:00

Piknik Rodzinny w Purzecu

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 07.09 19:00

Marcin Sójka, Michał Szpak, Piotr Cugowski gwiazdami Dni Siedlec

więcej »
8

MIASTO SIEDLCE, 08.09

Siedlce: Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym /zapowiedź/

więcej »

ŁUKÓW, 08.09

Łuków: spotkanie z Piotrem Wołochowiczem

więcej »

SOKOŁÓW, 08.09

Sokołowska RUNDa już po raz trzeci!

więcej »

ŁUKÓW, 08.09

Jarmark Folklorystyczny w gminie Łuków

więcej »

GARWOLIN, 08.09

Miętne: gminno-powiatowe dziękczynienie za plony

więcej »

POWIAT BIALSKI, 08.09

Dożynki w Szóstce

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.09 11:30

Dożynki w Mordach

więcej »

ŁUKÓW, 08.09 12:00

Dożynki Gminno - Parafialne w Trzebieszowie i Karwowie

więcej »

ŁUKÓW, 08.09 12:00

Festiwal Pierogów Świata w Łukowie

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.09 14:00

Piknik Organizacji Pozarządowych 2019

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.09 14:00

Zaproszenie na 25-lecie Odnowy w Duchu Świętym w Hajnówce

więcej »

POWIAT BIALSKI, 08.09 14:30

Stowarzyszenie OSP Jedna Dubica zaprasza na piknik historyczny

więcej »

MIĘDZYRZEC, 08.09 15:00

Narodowe Czytanie w Gminie Międzyrzec

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.09 15:00

Uroczystości pod „Dębem Straceń”

więcej »

LUBARTÓW, 08.09 15:00

Pobiegną w szczytnym celu

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 08.09 16:00

Święto Opieńki

więcej »

SIEMIATYCZE, 08.09 16:00

Narodowe Czytanie w Siemiatyczach

więcej »

PARCZEW, 08.09 17:00

Parczew 1946. Powojenne rozrachunki

więcej »

POWIAT BIALSKI, 08.09 18:00

Gmina Terespol upamiętni 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

więcej »

WĘGRÓW, 08.09 19:00

Koncert „Bukiet pieśni chwalących Boga”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 08.09 19:00

XII Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”

więcej »
9

RADZYŃ, 09.09

Pokażą Radzyń z okresu I i II Wojny Światowej. ROK apeluje do mieszkańców o fotografie

więcej »

POWIAT BIALSKI, 09.09 13:00

VI Letni Festiwal Biegów - Wrota Wolności

więcej »

RADZYŃ, 09.09 18:00

Wojenny Radzyń

więcej »
10

WĘGRÓW, 10.09

Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę lokalną

więcej »

SOKOŁÓW, 10.09

Koncert zespołu Dikanda

więcej »
11

MIASTO SIEDLCE, 11.09 17:00

Spotkanie autorskie Krystyny Rudnickiej w Siedleckiej Książnicy

więcej »
12

MIASTO SIEDLCE, 12.09

Łukasz Długowski na kolejnym spotkaniu VITOexTrEAM

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09

XVIII Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne

więcej »

ŁOSICE, 12.09 10:00

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Serpelicach

więcej »

ŁUKÓW, 12.09 13:00

Łuków: zaproszenie na konferencję

więcej »

RADZYŃ, 12.09 14:00

Narodowe Czytanie w Ulanie-Majoracie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 12.09 18:00

Otwarcie Poplenerowej Wystawy Fotografii Grupy Twórczej Fotogram „Bałtów 2019”

więcej »
13

ŁUKÓW, 13.09

Łuków: „Jutro” w Łukowskim Ośrodku Kultury

więcej »

RADZYŃ, 13.09

Wkrótce pierwsze „Spotkanie u hrabiego” w Radzyniu Podlaskim

więcej »

SIEMIATYCZE, 13.09

Konferencja „Miasta, miasteczka i miejscowości związane z księdzem Janem Krzysztofem Klukiem”

więcej »

ŁUKÓW, 13.09 18:00

Paweł Kukiz w Łukowie

więcej »

ŁOSICE, 13.09 18:00

Łukasz Długowski na kolejnym spotkaniu VITOexTrEAM

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 13.09 18:00

Otwarcie powarsztatowej wystawy Pracowni Rysunku i Malarstwa „Wyspy”

więcej »
14

MIŃSK MAZ., 14.09

Piknik lotniczy w Janowie

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 14.09

8 Rajd Rowerowy Stowarzyszenia Nasze Iganie

więcej »

ŁOSICE, 14.09

Polska pod Krzyżem - spotkanie w Serpelicach

więcej »

BIELSK PODL., 14.09 11:55

80. rocznica bitwy pod Olszewem

więcej »

WĘGRÓW, 14.09 12:00

Europejskie Dni Dziedzictwa w Węgrowie

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.09 12:00

Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier w Białej Podl.

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 14.09 12:00

I Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier w Białej Podlaskiej

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.09 13:00

Piknik rodzinny „Serdeczne Mazowsze”

więcej »

POWIAT BIALSKI, 14.09 15:00

Święto Pieczonego Ziemniaka

więcej »

SIEMIATYCZE, 14.09 17:00

Wieczernik w Ostrożańskim Sanktuarium Maryjnym

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 14.09 19:00

Akcja modlitewna „Polska pod Krzyżem” w Siedlcach

więcej »
15

MIASTO SIEDLCE, 15.09

Siedleckie Targi Miodów

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.09

Letni Festiwal Biegów „WROTA WOLNOŚCI”

więcej »

ŁUKÓW, 15.09

Łuków: ostatni taki koncert

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09

Dożynki Gminy Wiśniew

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.09

OGÓLNOPOLSKI RAJD ROWEROWY GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE – WIELKI FINAŁ W JANOWIE PODLASKIM

więcej »

POWIAT BIALSKI, 15.09

Biała Niedziela w Łomazach

więcej »

WĘGRÓW, 15.09

Mazowieckie Święto Chleba i Sera w Węgrowie

więcej »

KRAJ, 15.09

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ Z KRAKOWA MOGIŁY

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09

Koncert Charytatywny - Razem dla Rafała

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09 11:00

Festyn „Dokopiny Ziemniaka – Przesmyki 2019”

więcej »

RADZYŃ, 15.09 12:00

Dożynki Gminy Radzyń w Płudach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09 12:00

Lata dwudzieste, lata trzydzieste - koncert w Dąbrowie

więcej »

ŁUKÓW, 15.09 12:00

Gmina Stanin: Święto Pieczonego Ziemniaka

więcej »

DROHICZYN, 15.09 12:30

W Klepaczach odbędą się Dożynki Gminy Drohiczyn

więcej »

GARWOLIN, 15.09 13:00

Festiwal Tradycji Powiśla Maciejowickiego

więcej »

ŁOSICE, 15.09 13:30

Dożynki powiatu łosickiego i pożeganie lata w Sarnakach

więcej »

POWIAT SIEDLECKI, 15.09 13:30

Rocznica bitwy pod Wolą Wodyńską

więcej »

GARWOLIN, 15.09 14:00

Festyn II Turnieju KGW w Miętnem

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 15.09 18:00

Swing Club na Mazowszu - koncert Nahorny Trio

więcej »
16

BIELSK PODL., 16.09 11:00

Promocja książki „Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska XV i XVI wieku”

więcej »

MIASTO BIAŁA PODLASKA, 16.09 17:00

Otwarcie wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”

więcej »

SIEMIATYCZE, 16.09 18:00

Wystawa prac Weroniki Mantury

więcej »
17

WĘGRÓW, 17.09

Węgrowianie uczczą rocznicę sowieckiej agresji na Polskę

więcej »

GARWOLIN, 17.09 17:00

Minister środowiska w Pilawie

więcej »
18

WŁODAWA, 18.09

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Włodawę

więcej »
19

ŁUKÓW, 19.09

Plener rzeźbiarski w łukowskim muzeum

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.09

Casting do Teatru ES

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 19.09 19:00

Koncert zespołu Niekompletni

więcej »
20

WŁODAWA, 20.09

XX Festiwal Trzech Kultur we Włodawie

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 20.09

Wystawa Barbary Rękawek

więcej »
21

MIASTO SIEDLCE, 21.09

XXVIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

więcej »

ŁUKÓW, 21.09

Bezpieczny Peleton w Łukowie

więcej »

WĘGRÓW, 21.09

Zakończenie sezonu turystycznego

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09

Wiedza dla wychowawców... Trwają przygotowania do Siedleckiego Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09

Hosanna Młodych w Siedlcach

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 21.09

2 Urodziny Zwierzolubów z Siedlec

więcej »

POWIAT BIALSKI, 21.09 11:15

W Kodniu będą modlić się za kapłanów

więcej »

RADZYŃ, 21.09 18:00

Radzyń Podlaski: XXXVI Dni Karola Lipińskiego

więcej »
22

WĘGRÓW, 22.09

Rocznica zagłady węgrowskich Żydów

więcej »

BIELSK PODL., 22.09

Zaczęło się 17 września

więcej »

SIEMIATYCZE, 22.09 11:00

Jesień w polu i zagrodzie – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza

więcej »

ŁOSICE, 22.09 12:00

Zbliża się 50-lecie parafii w Szpakach

więcej »
23 24 25

ŁUKÓW, 25.09

Teatr dla dzieci - Niebrzydkie Kaczątko i magiczna szafa w ŁOK

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 25.09

Promocja książki „Usypiając ojca”

więcej »
26

MIASTO SIEDLCE, 26.09 19:00

Saudade - koncert Anny Przedlackiej, Macieja Turkowskiego i Jakuba Zuckermana

więcej »
27

ŁUKÓW, 27.09

Wspólnota SYCHAR zaprasza na rekolekcje

więcej »

POWIAT BIALSKI, 27.09

Jubileusz szkoły w Zalesiu

więcej »

SOKOŁÓW, 27.09

Koncert Marita Alban Juarez Quartet

więcej »
28

ŁUKÓW, 28.09 17:00

20-lecie „Łukowiaków”

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 28.09 19:00

Koncert LADY PANK dla Martynki i Patryka

więcej »
29
30

RADZYŃ, 30.09

W Radzyniu wystartował cykl spotkań dla pasjonatów historii

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.09

Caritas: Będą mówić o resocjalizacji i relacjach rodzinnych skazanych

więcej »

MIASTO SIEDLCE, 30.09 11:00

Resocjalizacja, a relacje rodzinne skazanych... Konferencja w Siedlcach

więcej »

Najnowsze Informacje