R E K L A M ALUBARTÓW

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Lubartów: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2018-02-21 15:12:06 Artykuł czytany 1243 razy


4 marca w Lubartowie odbędzie się bieg „Wyklęci 1963”. W ramach wydarzenia, odbędą się dwa biegi - honorowy na dystansie 1963 m oraz na dystansie 5 km.


REGULAMIN IMPREZY "Wyklęci 1963"

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy "Wyklęci 1963" w Lubartowie jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie. Email: sp1@sp1.lubartow.pl

I. CEL

1. Kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
2. Rozwój postawy patriotycznej.
3. Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się w dniu 4 marca 2018r. w Lubartowie.
2. W czasie imprezy odbędą się dwa połączone ze sobą biegi:

1) honorowy na dystansie 1963 m
2) na dystansie 5 km.

3. Start biegu o godz. 15.00.

4. Limit biegaczy:

1) na dystansie 5 km 180 osób.
2) honorowy - bez limitu
5. Szczegółowe trasy biegów będą dostępne na stronie internetowej www.sp1.lubartow.pl; www.lubartowbiega.pl najpóźniej 7 dni przed datą Biegu.

III. OGÓLNE ZASADY BIEGU

1. Impreza rozpoczyna się biegiem honorowym. Uczestniczą w nim zarówno biegacze, którzy zgłosili się tylko do biegu honorowego jak i zawodnicy, którzy zgłosili się do biegu 5km.

2. Po przebiegnięciu trasy biegu honorowego uczestnicy tego biegu kończą swój udział, natomiast zawodnicy biegu 5 km ze startu lotnego rozpoczynają swój bieg. Od tego momentu mierzony jest ich czas.

3. Uczestnicy biegu honorowego i 5 km biegną w jednej grupie z zasadą, że w pierwszej części peletonu biegną uczestnicy biegu honorowego a w drugiej biegu 5 km.

IV. CHARAKTER BIEGU HONOROWEGO


1. Bieg ma charakter honorowy. W jego idei nie chodzi o rywalizację między uczestnikami biegu, ale, poprzez wspólne bieganie, oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.

2. Zawodnikom nie jest mierzony czas.

3. Nie ma sporządzanej klasyfikacji.

4. Nie ma przewidzianych nagród.

5. Zachęca się uczestników do strojów w barwach narodowych.

V. ZASADY BIEGU 5 KM

1. Start do biegu ma charakter lotny. Wszyscy biegacze startujący w biegu na 5km są zobowiązani do wzięcia udziału w biegu honorowym.

2. W czasie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: materiały edukacyjne, koszulki oraz numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.

4. Organizator nie gwarantuje wszystkim wyboru rozmiaru koszulek. O możliwości wyboru rozmiaru koszulek decyduje kolejność zgłoszenia się w biurze zawodów.

5. Elektroniczny chip będzie przekazany uczestnikom Biegu w pakiecie startowym. Powinien być on prawidłowo zamocowany do obuwia biegacza. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Chipem należy zwrócić po biegu na mecie zawodów.

6. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.

7. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
8. Prowadzone będą dwie kategorie: OPEN MĘŹCZYŹNI I OPEN KOBIETY.

9. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VI. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu liczony od strzału startera wynoszący:

a. dla biegu honorowego - 20 minut,

b. dla biegu 5 km - 45 minut.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA


1. W biegu honorowym prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 roku ukończą 10 lat.

2. W biegu na 5 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 4 marca 2018 roku ukończą 15 lat.

3. Zgłoszenia:

a. do biegu 5 km i honorowego można dokonać on-line (e-zgłoszenia) - formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sp1.lubartow.pl; www.lubartowbiega.pl

Formularze będą dostępne do dnia 2 marca 2018 r. (piątek) do godziny 23:55 lub wyczerpania limitu. Po tym terminie jeśli limit biegaczy nie będzie przekroczony zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 13.00-14.45 -
b. do biegu honorowego wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 13.00-14.45

4. Koszty organizacyjne biegu na jednego uczestnika wynoszą 5 km - 30 zł.

5. W biegu honorowym zawodnik nie ponosi żadnych opłat.

6. Koszty organizacyjne należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank Alior nr konta 18 2490 0005 0000 4600 6926 4019
Tytuł przelewu: KOSZTY ORGANIZACYJNE BIEGU - LUBARTÓW imię i nazwisko i rok urodzenia.

7. Limit uczestników biegu 5 km wynosi 180 osób.

8. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty organizacyjnej, zgłoszenie się w Biurze Zawodów w dniu 4 marca 2018r: w godz. 13.00-14.45 i podpisanie oświadczenia biegacza.

9. Warunkiem uczestnictwa w Biegu osób poniżej 18 roku życia jest złożenie w Biurze zawodów:

a. pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Biegu,

b. oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu

Druki powyższych oświadczeń odstępne będą w Biurze zawodów oraz na stronie www.sp1.lubartow.pl i www.lubartowbiega.pl.

10. Każdy uczestnik Biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i go przestrzegać.

11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do: przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie i tym samym udziela nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

13. Adres Biura Zawodów: Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie, ul. Legionów 3.
Biuro zawodów czynne będzie w dniu 4 marca 2018r. w godzinach 13.00 -14.45.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg będzie odbywał się przy ruchu zamkniętym.

2. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

3. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają związek z uczestnictwem w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

6. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Rejestracja w Biurze zawodów oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

11. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


DJ

wykop

Komentarze

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

REKLAMA
foto

Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
2018-12-11 07:14:54 Kategoria:

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach, podobnie jak inne jednostki Agencji, rozpoczęło rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich....

więcej »
foto

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w...
2018-12-11 07:04:47 Kategoria:

Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi w Siedlcach ogłaszają nabór na kierunki: ASYSTENTKA/ HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH w systemie...

więcej »
foto

Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem
2018-12-10 14:30:44 Kategoria:

Osoby z zaburzeniami psychicznymi doświadczają wielu trudności z powodu swojego stanu zdrowia. Trudności spowodowane wykluczeniem i brakiem empatii wobec tych osób jeszcze...

więcej »

Lubartów

w lewoGrudzień 2018w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1

LUBARTÓW, 01.12

Piłkarskie zmagania w Kocku

więcej »
2

LUBARTÓW, 02.12

Piłkarskie zmagania w Kocku

więcej »
3 4 5 6

LUBARTÓW, 06.12 17:00

Mikołajki teatralne

więcej »
7

LUBARTÓW, 07.12 11:00

Młodzieżowy Koncert Mikołajkowy

więcej »
8 9

LUBARTÓW, 09.12

Kiermasze przedświąteczne w Kocku

więcej »
10 11 12 13 14 15 16

LUBARTÓW, 16.12

Kiermasze przedświąteczne w Kocku

więcej »
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kondolencje

Najnowsze Informacje