Kwadrans o wsi i rolnictwie z 16 marca 2023 r.

Rolnicy Czw. 16.03.2023 10:10:38
16
mar 2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa monitoruje rynek konopi włóknistych. Taki obowiązek nałożyła nań ustawa z 2022 roku, ,,o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw”. Nowe regulacje ułatwiają podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu konopi dzięki m.in. szybkiej rejestracji, zniesieniu obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia, oraz zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu, umożliwieniu uprawy maku na potrzeby własne – nie więcej niż 1 ha rocznie.

O monitorowaniu produkcji i obrotu konopi włóknistych Andrzej Ilczuk rozmawiał z Moniką Koźlakiewicz - zastępcą dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych prowadzonego przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wspominanego podmiotu. Wpis do rejestru KOWR dotyczącego konopi włóknistych jest jednorazowy.

Monika Koźlakiewicz podkreśliła, że rok 2022 był rokiem przejściowym, w którym wydane przez marszałków województw zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych oraz wydane przez wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych zachowywały ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze producentów konopi włóknistych znajdowało się 425 producentów konopi włóknistych, natomiast do rejestru podmiotów skupujących konopie włókniste było wpisanych 31 podmiotów. Uprawa konopi włóknistych wg stanu na 31 grudnia 2022 r. była prowadzona na powierzchni ok. 843 ha.

Wino

Plantatorzy winorośli i producenci wina również muszą przekazywać informacje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Państwo Anna i Michał Stefaniakowie w tym roku zbiorą pierwsze owoce. Swoją winnicę prowadzą od trzech lat i przygotowują się do jej rejestracji. Plantacje winorośli założyli pod Siedlcami w Wołyńcach Kolonii. Przed posadzeniem roślin wykonali badania gleby, a gdy okazało się, że jest zbyt uboga w składniki mineralne, postanowili nawieźć ją dolomitem i wapnem. Przez trzy lata Państwo Stefaniakowie obserwowali wzrost roślin i zachowanie poszczególnych odmian. Liczą. że tegoroczne zbiory pozwolą na wyprodukowanie pierwszej partii wina, jeszcze na własny użytek. Przed rozmówcami Radia Podlasie przygotowania do rejestracji winnicy oraz produkcji wina.Monika Koźlakiewicz z-ca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR podkreśliła, ze winnice można znaleźć niemalże w każdym zakątku Polski. Ustawa o wyrobach winiarskich wprowadziła wytyczne dotyczące prowadzenia ewidencji winnic, do której wpisywane są wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie przez KOWR ewidencji winnic ma na celu ewidencjonowanie wszystkich działek, na których uprawia się winorośl w celu wyrobu wina. Wpis do ewidencji winnic dokonywany jest jednorazowo, na wniosek plantatora winorośli. Ewidencja winnic jest jawna, a informacje w niej zawarte zamieszczane są na stronie internetowej KOWR.

Dane te zapewniają producentom wina nieposiadającym upraw winorośli możliwość uzyskania informacji o miejscach, z których można pozyskać krajowe winogrona. Plantatorzy winorośli i producenci wina zobowiązani są do składania danych statystycznych dotyczących wielkości zbiorów winogron, produkcji wina oraz posiadanych zapasach win i moszczów winogronowych na 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

Na koniec 2022 r. do ewidencji winnic wpisanych było 481 plantatorów winorośli. Areał upraw winorośli na podstawie złożonych wniosków o wpis do ewidencji winnic do KOWR liczy od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Uprawa winorośli według stanu na 31 grudnia 2022 r. była prowadzona na powierzchni 760,50 ha. POSŁUCHAJ


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.