Kwadrans o wsi i rolnictwie

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 25 maja 2023 roku

Rolnicy Czw. 25.05.2023 18:59:27
25
maj 2023

W dzisiejszym kwadransie mówimy o Zabytkach w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Muzycznym Wyzwania Chrumasa”, Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz świadowmym kupowaniu polskich produktów.

Zabytki w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się pałace, dworki czy folwarki. To obiekty zabytkowe, które Krajowy Ośrodek wsparcia rolnictwa stara się zagospodarować. O nich z Waldemarem Humięckim Dyrektorem Generalnym KOWR rozmawiał Andrzej Ilczuk. POSŁUCHAJ.

Waldemar Humięcki poinformował, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jest prawie 400 obiektów zabytkowych, z których niemal 300 jest jeszcze w dzierżawie, a 100 czeka na zagospodarowanie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął do Zasobu WRSP około 2,4 tys. zespołów dworskich i pałacowo-parkowych wpisanych do rejestru zabytków. Z danych na koniec 2022 roku wynika, że trwale rozdysponowano 2 tys. obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Część z nich to stanowiska archeologiczne i inne obiekty zabytkowe, które rozdysponowane zostały wraz z nieruchomościami rolnymi. W Zasobie znajdują się łącznie 383 zespoły dworskie i pałacowo-parkowe wpisane do rejestru zabytków. Zdecydowana większość z nich – 281– jest w dzierżawie, wieczystym użytkowaniu lub zarządzie. Na zagospodarowanie czekają 102 obiekty. Najwięcej zabytków posiadają Oddziały Terenowe KOWR: w Poznaniu , Wrocławiu, Bydgoszczy, Koszalinie i Warszawie. W 2023 roku Oddziały Terenowe KOWR przygotowały do sprzedaży ok. 30 pałaców i dworków.

Dyrektor Generalny KOWR przypomniał, że znaczna część obiektów zabytkowych powstała w okresie między rozbiorami a dwudziestoleciem międzywojennym. Po II wojnie światowej majątki te upaństwowiono. Zabytkami w większości podzieliły się ówczesne resorty oświaty, zdrowia, kultury i rolnictwa. Obiekty zaczęły pełnić funkcję bibliotek, szkół i przedszkoli, placówek ochrony zdrowia czy domów kultury. Zabytki, które znalazły się w „zarządzie” ministerstwa rolnictwa, przekazano pod tworzone państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i utworzono w nich biura, świetlice, lokale mieszkalne, a niekiedy hotele. Obecnie KOWR stara się je zagospodarować poprzez sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, aby nowy właściciel dzięki inwestycjom przywrócił im dawny blask. Dotychczas Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa udało się znaleźć nabywców na ok. 80% pierwotnie przejętych do Zasobu obiektów zabytkowych.

Waldemar Humięcki zauważył, że nie jest sprawą łatwą, znaleźć potencjalnego inwestora na nabycie tego typu obiektu. Niejednokrotnie utrudnieniem powodującym wydłużanie procesu trwałego rozdysponowania obiektów zabytkowych jest fakt, że są wykorzystywane jako budynki mieszkalne lub pełnią funkcję lokali mieszkalnych dla pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych i ich rodzin. Innym utrudnieniem są długie procedury sądowe mające na celu zwrot nieruchomości spadkobiercom po byłych właścicielach. Ponadto nabycie obiektu zabytkowego wymaga pomysłu dotyczącego jego wykorzystania oraz zaangażowania znacznych środków finansowych, jak również aktywnej współpracy z konserwatorem zabytków, którego rygory ograniczają zakres modernizacji i zwiększają koszty adaptacji .

KOWR sprzedaje obiekty zabytkowe na przetargach nieograniczonych oraz w formie bezprzetargowej, jak również może je nieodpłatnie przekazywać jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych. Atutem nabycia od KOWR obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest możliwość uzyskania przez kupującego do 50 procent obniżki ceny sprzedaży nieruchomości. Obniżka przyznawana jest tym nabywcom nieruchomości zabytkowych, którzy zobowiążą się do wykonania prac renowacyjnych obiektów pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wartość nakładów powinna być co najmniej równa upustowi w cenie sprzedaży nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia właściwemu Oddziałowi Terenowemu KOWR w terminie ustalonym z wojewódzkim konserwatorem zabytków, nie dłuższym niż jednak 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, dokumentów potwierdzających rzeczowe i finansowe nakłady. Jeśli nabywca w określonym terminie nie dokona zadeklarowanych nakładów, jest zobowiązany w ciągu 30 dni zwrócić KOWR kwotę obniżki ceny wraz z ustawowymi odsetkami.

Muzyczne Wyzwanie Chrumasa
W Warszawie odbyła się premiera teledysków do 6 najlepszych utworów „Muzycznego Wyzwania Chrumasa” – działania promującego „Program dla szkół”. Plebiscyt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych biorących udział w „Programie dla szkół”. Dzieci prezentują swój talent wokalny i instrumentalny, a także razem z Chrumasem promują zdrowe nawyki żywieniowe.

Dyplomy finalistom wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński przypomniał, że udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych w szkołach w ramach programów unijnych ma długoletnią historię. Wraz z przedstawicielką Departamentu Wspierania Konsumpcji KOWR Moniką Niewiarowską wziął również udział w konferencji dla nauczycieli, rodziców i mediów.

Laureaci drugiego etapu plebiscytu w ramach nagrody byli zaproszeni do nagrania profesjonalnych teledysków do swojego utworu w studio TVP. Teledyski są emitowane w TVP2 i TVP ABC. Spośród tych utworów w głosowaniu internetowym zostanie wyłoniony zwycięzca. Ogłoszenie wyniku plebiscytu nastąpi 7 czerwca 2023r.
Fundusz Ochrony Rolnictwa

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma on umożliwić wypłaty rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty od niewypłacalnego podmiotu. Do wpłat na Fundusz w wysokości 0,125 procent wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT będą zobowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Fundusz Ochrony Rolnictwa będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kupuj świadomie produkt polski
Ruszyła nowa odsłona ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie produkt polski”. W jej ramach materiały promujące polska żywność będą emitowane w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej, a także w kinach - między innymi podczas cyklu Kino Na Leżakach - podkreślił dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki, który współorganizuje kampanię. Dyrektor dodał, że w całej Polsce odbędzie się ponad 240 pikników z produktem polskim, a pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie I Festiwal polskiej żywności wysokiej jakości. Jedno z haseł tegorocznej Kampanii „Kupuj świadomie produkt polski’ brzmi "Kupuj świadomie - twój wybór ma znaczenie".

Fot.www.gov.pl/web/rolnictwo
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.