Łuków

Łukowscy radni zdecydują czy zapłacimy więcej za śmieci

Region Śr. 19.06.2024 07:36:35
19
cze 2024

19 czerwca w Łukowie odbywać się będzie sesja Rady Miasta, podczas której radni będą głosować nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W porządku obrad znalazł się również punkt, który zapewne wzbudzi emocje i dyskusję. To punkt mówiący o wprowadzeniu podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami o 7 zł.

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi obecnie w Łukowie 20 zł od osoby. W gospodarstwach domowych gdzie jest więcej niż trzy osoby, stawka za czwartą i każdą kolejną osobę wynosi 17 zł. To kwoty przyjęte w kwietniu 2021 roku. W projekcie uchwały, który znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta zapisano, że obie te stawki mają wzrosnąć o 7 zł. Jeżeli większość radnych opowie się za przyjęciem tej uchwały, wówczas od 1 września podstawowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 27 zł, a stawka za czwartą i każdą kolejną osobę – 24 zł.

Sesja Rady Miasta już dziś. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad III sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od II sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2023:
1 przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2023.
2 debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2023.
3 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2023 rok:
1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2023 rok,
2 przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
3 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
4 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5 dyskusja,
6 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2023 rok,
7 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2023 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
8. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w 2023 roku.
10. Informacja z realizacji zadań w 2023 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Raport z wykonania i efektów realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łuków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie.

zdjęcie: archiwum podlasie24

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

13 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
ludek Śr. 19.06.2024 03:56:55

Bardzo dziękujemy Panie Burmistrzu-na to czekamy. Mamy także nadzieję, że to nie jest ostatnia podwyżka ( ci z UTW szepczą, ze w lipcu też podatki...). Dziękujemy , dziękujemy, dziękujemy. Ci co nie maja tak jak Pan solidnych poborów...

Mieszkaniec Śr. 19.06.2024 09:22:17

Nawet się nie ważcie.

Mieszkańcu77 Śr. 19.06.2024 12:52:00

Bravo. Tak nas łupie w) Łukowie krzykliwa, ośmiogwiazdkować Platforma Obywatelska.

Możecie przeznaczyć .... Śr. 19.06.2024 10:11:59

...na gospodarkę śmieciową,te 30 tysięcy ,które wydaliście na audyt w oświacie. A propos - jak wykorzystane zostały ustalenia tegoż audytu.Podatnicy chcą wiedzieć.

Plastusiowy pamiętnik Śr. 19.06.2024 09:45:49

HA HA HA WSZYSCY WIEDZĄ DLACZEGO

Yyyyy Śr. 19.06.2024 07:32:32

Całkiem powariowali odbija im

Świderska Śr. 19.06.2024 07:21:59

Panowie Radni. Śmierdzi z wysypiska!!!

Śmmmmmmmmmmmierdzi Śr. 19.06.2024 12:53:09

A staruszka oczyszczalnia też puszcza bąki i kotłowni zadymiarze miasta nie wspomnę.

miastowy Śr. 19.06.2024 05:10:31

Ciekawe czy państwu radnym przejdą przez gardło podwyżki diet Sobie podwyżki diet nam podwyżki wszelkich usług.

ddddd Śr. 19.06.2024 05:14:20

Będę monitorował głosowania poszczególnych radnych i przy każdej okazji przypominał .

Dziękuję, żmudna to praca Śr. 19.06.2024 08:43:22

jednak z danych będę korzystał w kontekście obiecanek wysmarowanych na ulotkach.

Mieszkaniec Śr. 19.06.2024 04:47:53

A może ponownie trzeba zająć się " zapachami " które znowu wydobywają się z wysypiska na Świderskiej j?

Żadnych podwyżek Śr. 19.06.2024 03:16:10

Szukać oszczędności w radach nadzorczych spółek . Z niepotrzebnymi papirkowymi stołkami też należy skończyć. Kiedy skończą się uciążliwości odorowe czyli kiedy przestanie cuchnąć z oczyszczalni , kompostowni i nieczyszczonych studzienek ? Kiedy zainwestuje puik w technologie zmniejszające koszty gospodarowania śmieciami ? Kiedy to miasto przebudzi się z marazmu inwestycyjnego ? Żenada aby tylko łupić mieszkańców .