Kwadrans o wsi i rolnictwie

Kwadrans o wsi i rolnictwie z 13 lipca 2023 r.

Rolnicy Czw. 13.07.2023 18:02:56
13
lip 2023

W dzisiejszym kwadransie mówimy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, konkursie „Bitwa regionów” skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz o zwycięzcy tegorocznej edycji „Muzycznego Wyzwania Chrumasa”.

Fundusz Ochrony Rolnictwa
Ruszył Fundusz Ochrony Rolnictwa. 1 lipca 2023 roku weszła w życie stosowna ustawa. Celem nowych przepisów jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku upadłości podmiotu skupującego produkty rolne. Małgorzata Gośniowska - Kola zastępca dyrektora generalnego KOWR wyjaśniła, że w 2023 roku Polska otrzymała notyfikację Komisji Europejskiej na przekazanie dotacji celowej dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wypłatę rekompensat w wysokości 50 mln zł. Rekompensata będzie przyznana i wypłacona rolnikowi, który nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte przez niego podmiotowi, który stał się niewypłacalny w 2022 r.

Małgorzata Gośniowska - Kola powiedziała, że Wysokość rekompensaty ustalana jest jako iloczyn procentowej stawki ustalonej przez ministra rolnictwa i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne. Wniosek o przyznanie rekompensaty producent rolny składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę gospodarstwa. KOWR wydaje decyzję o przyznaniu rekompensaty w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Rekompensata zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rekompensaty w terminie 1-31 sierpnia tego roku. 15 września zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka rekompensaty.

Małgorzata Gośniowska - Kola dodała, że wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa dokonywane będą przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. Deklaracje o wysokości naliczonych wpłat składane maja być przez podmioty skupujące Dyrektorowi OT KOWR do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Pierwsze deklaracje wpłyną w kwietniu 2024 roku.

Podmiot skupujący, który stał się niewypłacalny, syndyk albo inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem tego podmiotu, zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w wersji elektronicznej, wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte temu podmiotowi produkty rolne. Oddziały Terenowe KOWR są odpowiedzialne za obsługę deklaracji i wpłat, obsługę wniosków o przyznanie rekompensat oraz prowadzenie postępowań związanych z nienależnie lub nadmiernie pobranymi rekompensatami.

Centrala KOWR stanowi organ II instancji. Zadaniami centrali są: przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zestawienia o przyznaniu rekompensaty, przygotowanie wykazu producentów rolnych zawierających wierzytelności z tytułu zbycia produktów rolnych oraz nakładanie kar.

Bitwa regionów

Już ponad połowa eliminacji powiatowych odbyła się w ramach konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich. Chodzi w nim o przygotowanie tradycyjnej potrawy regionalnej (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Organizatorami „Bitwy Regionów” są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prezentowane dania powinny wywodzić się z tradycji danego regionu geograficznego i kultywować jego zwyczaje. W tegorocznym regulaminie „Bitwy Regionów” wprowadzono istotną zmianę. Znalazł się w nim wymóg, aby do przygotowania potrawy konkursowej wykorzystać choć jeden produkt regionalny, tradycyjny.

W Żelechowie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Bitwa Regionów” powiatu garwolińskiego. Pierwsze miejsce jurorzy przyznali żeberkom na słodko w wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kawęczynie w gminie Maciejowice. Do tegorocznej, VIII edycji Bitwy Regionów zgłosiło się 3528 KGW! Konkurs jest skierowany przede wszystkim do Kół Gospodyń Wiejskich, ale również do stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw oraz lokalnych tradycji kulinarnych.

Muzyczne wyzwanie Chrumasa

Utwór „Rap jarskich nawyków” to zwycięzca tegorocznej edycji „Muzycznego Wyzwania Chrumasa”. Piosenkę i teledysk przygotowali uczniowie III klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego z Warszawy. „Muzyczne Wyzwanie Chrumasa” to plebiscyt skierowany do uczniów szkół podstawowych biorących udział w unijnym „Programie dla szkół”, polegającym na udostępnianiu uczniom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych, a także na realizacji działań edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania.

Marcin Wroński zastępca dyrektora generalnego KOWR przypomniał, że celem ,,Programu dla szkół jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, a także upowszechnianie wiedzy o zdrowej, zbilansowanej diecie oraz pochodzeniu dostarczanych produktów.

Dzięki Programowi dla szkół owoce, warzywa i produkty mleczne goszczą w codziennej diecie dzieci z klas I-V w większości szkół podstawowych w Polsce. W trakcie roku szkolnego kilka razy w tygodniu świeże produkty, gotowe do zjedzenia trafiają do przeszło 1,7 mln dzieci z 11,7 tys. szkół. W ciągu 6 lat szkolnych programu do dzieci trafiło już ok. 1,3 mld porcji zdrowych przekąsek.

W ramach ,,Programu dla szkół” prowadzone są różne działania edukacyjne, to np. wizyty w gospodarstwach rolnych, warsztaty kulinarne czy lekcje poświęcone zdrowemu odżywianiu.

Wspomniany Chrumas razem ze swa ekipą to rysunkowe postacie będące ambasadorami programu. Ich przygody można śledzić w animowanych filmach. Chrumas jest też bohaterem akcji promocyjnych, w tym Muzycznego Wyzwania Chrumasa.

Do wszystkich dzieci, które zgłosiły swój udział w plebiscycie „Muzyczne Wyzwanie Chrumasa”, KOWR wystosował zaproszenia do udziału w wizytach w stadninach. Dzieci miały do wyboru jedną z 10 stadnin, w których czekało na nie wiele atrakcji, m.in. przejażdżki na koniach pod opieką instruktorów, gry i zabawy plenerowe, pikniki czy ogniska.
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Andrzej Ilczuk
+48.502173757

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.